Czesto spo- cykamy zmiany w

Często spo- cykamy zmiany w splocie naczyniastym, z czym Monakow wiązał swoją teorię pato- genezy schizofrenii. Teoria ta okazała się niesłuszna, gdyż zmian tych często wcale się nie znajduje. Gurewicz wskazuje na fakt, że w ostrych psychozach schizofre- nicznych opisanych zmian przeważnie nie da się znaleźć, co wskazuje na odwracal- ność ostrych zespołów psychotycznych. Potwierdza to w pełni znane nam już spo- strzeżenia kliniczne. Autor ten w przypadkach, w których nie ma zmian w komór- .kach, główną rolę przypisuje zaburzeniom synaps ów, co upośledza łączność między komórkami. Wreszcie warto zaznaczyć, że w schizofrenii przewlekłej często spotkać można dysplazję wielu narządów wewnętrznych i całego ciała. Olcon opisał stan skurczowy naczyń włosowatych, posunięty tak daleko, że krwinki nie mogą się przecisnąć przez zwężone naczynia, co powoduje rozlane zastoiny. Spostrzeżenie to przemawia również za słusznością teorii nerwizmu Botkina-Pawłowa-Bykowa. W Związku Radzieckim coraz większą rolę przypisuje się układowi korowo-trzewio- wemu. Niewątpliwie prowadzone w tym kierunku badania doprowadzą do rozwią- zania problemu schizofrenii. POSTACIE KLINICZNE SCHIZOFRENII SCHIZOFRENIA PROSTA (SCHIZOPHRENIA SIMPLEX) Postać ta jest naj częstszym wzorem procesu psychotycznego przewlekłego. Proces rozpoczyna się stopniowo i niespostrzeżenie. Czasem chory sam podaje po wielu latach, w którym roku życia zmienił się. Jego najbliższe otoczenie często zmiany tej me zauważa, w każdym razie nie potrafi podać, kiedy ona nastąpiła. Nierzadko rodzina podaje, że chory zawsze już był taki. Przypadki tego rodzaju wskazują na początek procesu w latach dziecięcych. Bardzo często sprawa rozpoczyna się w okresie pokwitania lub niewiele później. W tych przy- padkach często można się dowiedzieć, że chory do tego czasu niczym się nie różnił od swoich rówieśników. [patrz też: , wózki dziecięce, proktolog, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.