Psychoza wg Aretajosa

Już Aretajos opisywał przewlekłą psychozę, odpowiadającą dzisiejszemu pojęciu schizofrenii. Jeszcze dokładniejsze są opisy kliniczne takichże psychoz u autora arabskiego Najaba, który żył na przełomie IX i X w. W psychiatrii nowożytnej nie brak opisów, z których wynika, że psychiatrzy spotykali się z częstymi przypadkami schizofrenii, nie umieli jednak przypadków tych nozograficznie zaklasyfikować. Stało się to jeszcze trudniejsze w epoce, gdy np. Georget we Francji lub Griesinger w Niemczech wyznawali teorię, że istnieje właściwie tylko jedna choroba umysłowa, która przejawia się kliniczne rozmaitymi odmianami i obrazami klinicznymi. W psychiatrii nowoczesnej najpierw zwrócono uwagę na ostre psychozy. W r. 1874 Kahlbaum opisał katatonię, a w r. 1877 Hecker hebefrenię. Psychiatrzy ci opisali te psychozy jako odrębne jednostki i nie widzieli związku między nimi a obłąkaniem, z którym każdy z nich często się spotykał. Nazwy demenua praecox użył po raz pierwszy w r. 1860 Morel, lecz nieco w innym niż późniejsi autorzy znaczeniu. Dopiero w V wydaniu swojego podręcznika psychiatrii w r. 1896 Kraepelin zjednoczył przewlekłą psychozę endogenną, opisywaną, dotąd symptomatologicznie, z hebefrenią i katatonią i stworzył w ten sposób coś w rodzaju jednostki nozologicznej pod nazwą dementia praecox. W koncepcji tej były sprzeczności, gdyż Kraepelin uważał chorobę tę za nieuleczalną i prowadzącą nieuchronnie do otępienia, a równocześnie podawał przypadki wyleczone bez ubytków. Na sprzeczność tę zwrócił polemicznie uwagę Serbski. Bleuler rozbił nozologiczną jedność otępienia wczesnego, wprowadził nazwę schizofrenia (Giuppe der Schizophrenien) i stworzył nowoczesną klinikę tych psychoz. Pojęcie psychoz schizofrenoidalnych (schizophreniform states) wprowadził w r. 1937 Langteldt i wraz ze swą szkołą w Oslo pojęcie to klinicznie opracował. Etiologia, zagadnienie to stawiane jest w piśmiennictwie światowym o tyle źle, że traktuje się bleulerowską grupę schizofrenii jako jednostkę nozologiczną. Tylko pod tym warunkiem bowiem mają sens badania dziedziczności. Nic dziwnego. że prowadzone w ciągu kilku dziesiątków lat badania doprowadziły do wyników Wieloznacznych. Dzisiaj na całym świecie coraz bardziej przeważa pogląd, że wprawdzie dziedziczność w schizofrenii prawdziwej niewątplwie odgrywa ważną role. jednakże nie wyłączną i nie tak ważną, jak sądzili preformiści. [hasła pokrewne: gzut gliwice, cattani wałbrzych, medikarte bochnia ]

Tags: , ,

No Responses to “Psychoza wg Aretajosa”

  1. Jan says:

    Zrobiłem to badanie.

  2. Kitchen says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu metanabol[...]

  3. Gracjan says:

    brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych gzut gliwice medikarte bochnia