Dzieci chore na padaczke nie

Dzieci chore na padaczkę nie powinny przerywać nauki szkolnej. Zapobiec nieszczęśliwym wypadkom w czasie napadu można za pomocą, przezor- ności i ostrożnego dozoru. Chorym nie wolno przebywać wśród maszyn w biegu, wśród ostrych narzędzi, w pobliżu ognia, na wysokości, nie wolno im pływać i nur- kować itd. Najskuteczniejsze jest oczywiście leczenie zapobiegawcze. Przede wszyst- kim Obowiązuje bezwarunkowy zakaz napojów wyskokowych we wszelkich posta- ciach. Przepisy ostrożności nie powinny jednak dochodzić do przesady, odbierającej choremu wszelką radość życia. Jest to ważne zwłaszcza u dzieci, którym nie wolno wszczepiać przesadnej troski o zdrowie, lękliwości i pesymizmu, i których naturalnej ruchliwości nie powinno się hamować. Można spotkać czasem słuszne zdanie, że niektóre cechy charakteru epileptycznego można przypisać takim błędom wycho- wawczym. Leczenie: Jeżeli znamy przyczynę napadów padaczkowych i przyczyna ta w przypadku padaćzki objawowej, da się usunąć, to oczywiście z możliwości tej ko-• rzystamy. Idealne leczenie przyczynowe udaje się nam jednak niestety rzadko. Naj- częściej leczenie nasze ma charakter objawowo-zapobiegawczy. Arsenał środków farmakologicznych jest już dzrsiaj olbrzymi i ustawicznie narasta. Mnożą się zwłasz- cza nazwy specyfików, co lekarzom utrudnia znacznie rozeznanie w istocie zaleca- nych przez reklamę leków. Leki te omówimy w osobnej pracy. Tutaj wystarczy wspomnieć, że związki bromu raczej już dzisiaj wyszły z użycia. Także leczenie czystymi barbituranami ma coraz mniej zwolenników z uwagi na ich nasenne dzia- łanie i niekorzystny wpływ na pamięć. Bardzo rozpowszechnione są pochodne hydan- toinowe lub ich kombinacje z barbituranami. Związki te jednak nie są pozbawione- toksyczności i w rzadkich przypadkach prowadzą do objawów alergicznych, a nawet do agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej. Dużym postępem było wprowadzę- .nie do lecznictwa przeciwpadaczkowego acetylomoczników, ponieważ okazały się skuteczne we wszystkich postaciach padaczki włącznie z psychoruchową, przy bardzo• małej toksyczności. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.