Gnozja gatunkowa jest przejawem pamieci

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamięci gatunkowej, dziedzicznej, w znaczeniu Heringa. Czynności instynktowe noworodka niewątpliwie są prze- jawem tych samych urządzeń przyrody. Na ogół jednak u człowieka zanikły te właściwości, stąd twierdzenie, że im wyższy jest filogenetyczny szczebel rozwojowy, tym mniejszą rolę odgrywają dziedziczne mechanizmy pamięciowo- gnostyczne. I na ich dnie jednak dopatrzyć się już można pewnych zjawisk psy- chicznych, z towarzyszącym im sensorium primordiale. Zanikłe czynności instynktowe u człowieka mogą wyjŚć na jaw w warun- kach patologicznej regresji pod postacią pewnych objawów neurologicznych (Pilleri i Poeck 1964), towarzyszących odkorowaniu. Można te zjawiska kli- niczne zrozumieć, jeśli się je porówna z faktami ontogenezy i etologii. Należą tu: 1. Automatyczne ruchy ust służące do szukania pokarmu, np. odruch ssania, wahadłowe ruchy głowy w poszukiwaniu sutka, oralny odruch chwytny (tzw. odruch buldoga). Stanowią one odpowiedź na podniety eksteroceptywne czu- ciowe lub wzrokowe i słabną po pobraniu pokarmu jak u oseska. 2. Automatyzmy chwytne ręczne i nożne, przypominające ruchy wspinania się i chwytania, powstają pod wpływem podniet proprio- i eksteroceptywnych dotykowych i wzrokowych. Patologiczny odruch chwytny ręki, występujący fizjologicznie u osesków ludzkich i u prymatów, bywa wzmocniony, jeśli rów- nocześnie pobudzi się odruch ssania. Ruchy oralne wiąże się z uszkodzeniem płata skroniowego, w szczególności jego części przyśrodkowej, podczas gdy ruchy ręczne i nożne z uszkodzeniem płata czołowego w jego części precen- tralnej. 3. Uszkodzenie w obrębie układu limbicznego prowadzi do zniesienia hamul- ców seksualnych. W ogóle uszkodzenia wyższych hamulców, znajdujących się w określonych strukturach mózgu, prowadzą do wyzwolenia się pierwotnych instynktów, np. wściekłości (sham rage). W podobny sposób tłumaczy się pa- tologiczne odruchy mimiczne, widywane w cięższych postaciach odkorowania, np. przymusowy śmiech i płacz. Podobną genezę przypisuje się tzw. objawowi łopatkowemu Darwina, który widuje się niekiedy fizjologicznie u człowieka, gdy usilnie natęża uwagę. Jako odruch patologiczny występuje w daleko posu- niętych procesach zanikowych mózgu. Nawiązuje on do wczesnego okresu filo- genetycznego, kiedy stanowił odpowiedź na grożące niebezpieczeństwo. [hasła pokrewne: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.