Golym okiem w mózgu schizofrenika

Gołym okiem w mózgu schizofrenika przeważnie nie stwierdza się nic szczegól- nego. W ciężkich przypadkach, po wieloletnim trwaniu choroby, widuje się czasem rozlane zmętnienie opon, czasem nieznaczne zaniki korowe lub równie nieznaczne rozszerzenie układu komorowego, niewykrywalne za życia pneumoencefalografią, cho- ciaż w piśmiennictwie spotkać można nie przekonywające w tym kierunku wyniki badań. Borenstein, Dabbah i Metzgar (1957) zestawili pokaźne piśmiennictwo, z któ- rego miałoby wynikać, że schizofrenia przebiega z rozległymi zanikami i to w po- ważnym odsetku przypadków. Autorzy ci, posługując się pneumoencefalografią frak- cjonowaną, przebadali 134 schizofreników “typu dementia praecox Kraepelina” i uzy- skali prawidłowy wynik tylko u 16 chorych. Zaniki dotyczyły kory mózgowej szcze- , gólnie płatów czołowych i ciemieniowych, komory trzeciej i rogów skroniowych, Z załączonych zdjęć wynika rzeczywiście, że autorzy mieli do czynienia z przypad- kami rozległych zaników mózgowych, można jednak powątpiewać, czy w rzeczy sa- mej chodziło tu o przypadki, podpadające pod pojęcie schizofrenii prawdziwej. Z ogromnego materiału pneumoencefalogramów, wykonanych w Klinice Chorób Psy- chicznych AM w Gdańsku, wynika raczej odwrotny stan rzeczy: zmiany organiczne w mózgu pozwalały mianowicie w każdym takim przypadku na ustalenie innej, nieswoistel etiologii. F. Morel i E. Wildi (1954) stworzyli metodę bezpośrednich pomiarów pośmiert- nych układu komorowego mózgów, utrwalonych bez zniekształcenia, za pomocą strzy- kawki z podziałką. Zbadano w ten sposób mózgi 59 schizofreników i porównano wy- niki z grupami innych schorzeń psychicznych. W każdym przypadku określono wagę świeżego mózgu i pojemność jamy czaszki, ustalając współczynnik Reichardta, tj. wy- rażoną w odsetkach różnicę tych dwóch wartości, która w prawidłowych warunkach wynosi lOio. Podniesienie tego .współczynnika dowodzi względnego zmniejszenia się masy mózgu, tzn. zaniku, podczas gdy obniżenie wskazuje na- przybytek, a więc guz, obrzęk lub rozrost istoty mózgu. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, Szkoła tańca Poznań, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.