Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi do wytworzenia się organizmów zło- żonych, pojawia się osobna tkanka, która staje się swoistym podścieliskiem czynności psychicznych. U tworów najprymitywniejszych rolę tę zdaje się speł- niać cała protoplazma. Najpierwotniejszą formą układu nerwowego zdaje się być układ nerwowy rozproszony. Na całej powierzchni ciała pod warstwą na- błonka znajduje się jakby sieć komórek i włókien nerwowych. Komórki te nie okazują jeszcze dążności do skupiania się w zwoje nerwowe. U robaków, a na- stępnie u stawonogów rozwija się układ nerwowy zwojowy, gdzie po raz pierw- szy można zauważyć pewną centralizację czynności. Udoskonalenie tej centra- lizacji polega na tym, że jeden ze zwojów, położony w pobliżu głowy, tzw. zwój nadprzełykowy. obejmuje rolę naczelną, a inne są mu czynnościowo pod- porządkowane. Prawdopodobnie ten jeden zwój naczelny staje się siedzibą sen- sorium. U kręgowców pojawia się odmiana cewkowata układu nerwowego. Można już wówczas wyróżnić ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Wośrod- kowym układzie nerwowym da się zauważyć coraz wyraźniejszy podział na mózg i rdzeń. Rozwojowy proces powstawania mózgu nosi nazwę cefalizacji. Mózg ten staje się narządem życia psychicznego. U ryb i zwierząt ziemnowod- nych narządem życia psychicznego jest przednia część pnia mózgowego. Dzięki rozwojowi życia psychicznego zwierzę nabywa zdolności dostosowy- wania się do zmiennych warunków środowiska. Pewne najudatniejsze sposoby dostosowania się do warunków zewnętrznych ulegają utrwaleniu dziedzicz- nemu pod postacią instynktów. W tego rodzaju mechanizmach psychicznych widzimy dziedziczną pamięć gatunkową, gdyż nabytki pamięciowe przodków przekazywane są potomstwu, które wykorzystuje je w odpowiednich okolicz- nościach tak, jak gdyby samo je nabyło. Zawiłe niekiedy działania instynktowe przebiegają automatycznie, bez nauki, z niezmienną koniecznością. Natomiast wyższą formą rozwojową są działania, określone nazwą nawyków. I. nawyki mogą się w pewnej mierze dziedziczyć, jednakże zasadniczo powstają one na mocy .osobniczych nabytków pamięciowych. Instynkty opierają się na tzw. od- ruchach bezwarunkowych, podczas gdy nawyki na odruchach warunkowych. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.