Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiagamy tam,

Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiągamy tam, gdzie dadzą się zastosować przyrządy. Po- sługujemy się zegarami (chronometrami), notującymi setne, a nawet tysięczne sekundy, aparatami kreślącymi krzywe tętna i oddechu, przyrządami do bada- nia zdolności zapamiętywania, pokazującymi osobie badanej hasła w równych odstępach czasu i w ciągu jednakowego czasu. Aparatura ta zapewnia zawsze taki sam, z góry dający się pod względem ilościowym i jakościowym oznaczyć zespół warunków, w których występuje badane zjawisko psychiczne. Opano- wanie metodyki eksperymentowania jest warunkiem powodzenia tych badań. Eksperymentów nie przeprowadza się dorywczo. Muszą one być przygote- wane i zorganizowane przez pracownię. Przede wszystkim liczyć się trzeba z faktem, że przedmiot badania psychologicznego jest trudno uchwytny, a same zjawiska zależne od mnóstwa ubocznych okoliczności, których eksperymenta- tor nie ma prawa pominąć w ocenie wyników. Chodzi tu np. o momenty uczu- ciowe przypadkowe. Dlatego najpierw dobrze jest przeprowadzić kilka doświad- czeń próbnych, aby badany oswoił się z warunkami eksperymentowania, zatra- cił tremę, nauczył się skupiać uwagę w pożądanym kierunku itd. Przebieg eksperymentu musi być dokładnie protokołowany. Protokół musi zawierać wszystkie istotne dane liczbowe, które pozwolą potem na ścisłe ujęcie wyniku. Uzyskane w ten sposób dokumenty zestawia się, uwidoczniając odkryte czy ustalone prawa w tabelach, w krzywych; w wykresach, w obliczeniach. Opisy eksperymentów, zawarte w protokołach i zestawieniach, są surowym materia- łem naukowym, który wymaga krytycznego opracowania w taki sposób, aby wywód ten dał się przez innych badaczy skontrolować. W szczególności pamię- tać należy o tym, że mowa badanych bywa dość niedołężnym sposobem infor- mowania nas o przeżyciach wewnętrznych. Poza tym od samego eksperymen- tatora płynie ku badanemu mnóstwo sugestii i wpływów, które mogą wypaczać przebieg badanego zjawiska lub odbijać się na sposobie wysławiania się osoby badanej. Takie uboczne wpływy należy ze wszystkich sił eliminować. [więcej w: , odzież termoaktywna, krem neutrogena, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.