Napady pomroczne moga w pewnych

Napady pomroczne mogą w pewnych przypadkach występować same, bez napa- dów drgawkowych. Często jednak sprzęgają się z dużymi napadami, rzadziej z małymi. Napady drgawkowe, które z początku mają przebieg bardzo ciężki, nierzadko u starszych epileptyków trwają krócej i przebiegają łagodniej. Nato- miast stany zamroczeniowe z upływem czasu stają się przeważnie coraz cięższe, trwają coraz dłużej i pociągają za sobą ciężkie zmiany otępieni owe i charakte- ropatyczne. U przeważnej liczby chorych na padaczkę dochodzi pod koniec do skrajnego otępienia i do ostatecznego zwyrodnienia charakteru. Nie jest to jed- nak bynajmniej los wszystkich epileptyków. Bywa czasem przebieg lekki. W ciągu życia może być tylko kilka napadów padaczkowych (oligoepilepsia) bez wyraźniejszych objawów otępieni owych i charakteropatycznych. Czasem odnosi się wrażenie, że padaczka jako proces uległa praktycznie zaleczeniu. Oligoepi- lepsja może jednak prowadzić do ciężkiego zespołu psychoorganicznego swo-. istego. Około 113 chorych zostaje skazanych na trwale umieszczenie w zakładzie zamkniętym. Nowoczesne środki przeciwpadaczkowe, które są właściwie tylko środkami objawowymi, tj. usuwającymi napady, odsetka tego dotąd nie zdołały zmienić na korzystniejszy. Przeszło lis chorych, mimo powtarzających się na- padów, jest jednak zdolna do pracy na wolności; dotyczy to zwłaszcza bynaj- mniej nie tak rzadkich przypadków oligoepilepsji. Polepszenie powyższych danych statystycznych zależy od umiejętnego i kon- sekwentnego stosowania środków przeciwpadaczkowych, lecz w jeszcze większej i zasadniczej mierze od udoskonalenia sposobów zapobiegawczych. Walka z alkoholizmem, zwiększenie bezpieczeństwa pracy celem zapobieżenia urazom, ogólne polepszenie zdrowotności kraju, zdolne zmniejszyć zapadalność na cho- roby zakaźne, zabezpieczenie mózgu dziecka w okresie ciąży i porodu, higiena pracy i żyda codziennego – oto kamienie milowe postępu na polu walki z pa- daczką. [podobne: , rozstanie, Prywatne przedszkole Kraków, odżywka do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.