Niektórzy zalecaja naklucie ledzwiowe i

Niektórzy zalecają nakłucie lędźwiowe i upuszczenie 15 – 20 ml płynu. Jest to sposób istotnie skuteczny, jednakże dobrze trzeba rozważyć, czy pod stanem padaczkowym nie kryje się przypadkiem guz mózgu. Skopolamina z morfiną zawodzą. Wszystko to, są środki objawowe. W przypadkach padaczki objawowej jest możli- wość leczenia przyczynowego. Nie ma natomiast środka skutecznego przeciwko pro- cesowi stanowiącemu istotę padaczki samoistnej. Leczenie operacyjne jest dopiero muzyką przyszłości. Nie wiadomo, od czego czasem zależy samorzutna remisja. Cza- sem jakikolwiek zabieg operacyjny, np. usunięcie wyrostka robaczkowego, daje dłu- gotrwałą remisję. W pewnych przypadkach, np. u młodocianych, działa leczniczo odma mózgowa, zwłaszcza gdy zakończy się ją ciśnieniem płynu mózgowo-rdzenio- wego nieco wyższym od początkowego. Jak z tego wszystkiego widać ani przesadny optymizm, ani pesymizm nie są na miejscu. Pochodne fenotiazyny nie mają właściwości przeciwpadaczkowych. W pewnych przypadkach largaktyl, zamiast stłumić napady padaczkowe, może je właśnie spo- tęgować, nawet do rozmiarów stanu padaczkowego. W leczeniu padaczki skronio- wej, włącznie ze stanami, pomrocznymi wszelkiej etiologii, najskuteczniejsze są ure- idy, szczególnie w połączeniu z mysoliną (mizodin), działają bowiem szybko, pewnie i nie pociągają za sobą działań ubocznych, jeżeli nie przekroczy się właściwej dawki. Mało toksyczny jest mianowicie fenuron (fenacetylomocznik, polski lek neofenal w tabletkach po 0,25, franc. epiclase), zdolny przerwać natychmiast nawet naj cięższy stan pomroczny; nie należy tylko przekroczyć dawki dziennej 1,50, lecz raczej trzymać się dawki przeciętnej 0,75 i podawać choremu równocześnie z takąż dawką mizo- dyny. Jeszcze mniej toksyczny od neofenalu, a równie skuteczny jest tenże związek wzbogacony o grupę etylową (fenyloetyloacetylomocznik), który wchodzi w skład specyfiku trinuride. I ten lek powinien chory zażywać równocześnie z mysoliną, zwłaszcza jeżeli cierpi nie tylko na padaczkę skroniową, aRe i na duże napady drgawkowe. Są .chorzy, którzy dzięki wymienionym lekom zażywanym regularnie od lat wolni są od napadów padaczkowych zarówno dużych, jak i psychoruchowych, przy czym naj skrupulatniejsza kontrola nie wykrywa jakichkolwiek następstw ubocz- nych, Dodać trzeba, że pod wpływem ureidów ustępują również endogenne zmiany nastroju i łagodnieją cechy charakteropatyczne, dzięki czemu łatwiej nam wywierać na chorego wpływ psychagogiczny. Przy sposobności warto wspomnieć, że dobro- czynny wpływ na przejawy charakteru padaczkowego wywierają śpiączki atropi- nowe, jak o tym mogliśmy się przekonać w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku .. Na koniec warto zamieścić wzmiankę o najnowszej rewelacji w leczeniu zwłaszcza padaczki skroniowej, o mocy leczniczej potężniejszej niż ją posiadają trinuride-P forte i trinuride-H forte. Tym nowym lekiem, skutecznym zwłaszcza w leczeniu na- padów psychomotorycznych i psychosensorycznych, jest tegretol (lub tegretal) firmy Geigy. Nie należy on do żadnej z wzmiankowanych grup leków przeciwdragwkowych. Chemicznie spokrewniony jest z imipraminą i opipramolem (ipsidonem) i w związku z tym posiada pewne własności psychotropowe. Jest to 5-karbamylo-5H-dwubenzo [b, fj azepina. Wytwarzany jest w tabletkach po 0,2. Dawkowanie 200-400 mg u dzieci, u dorosłych 600-1200 mg. Lek jest stosunkowo mało toksyczny i w związku z tym można tę dawki w uzasadnionych przypadkach przekraczać nawet do 2000 mg na dobę. Na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, nudności, wykwity uczu- leniowe. Objawy te znikają zazwyczaj po kilku dniach. Tylko długo utrzymująca się leukopenia i uporczywe objawy uczuleniowe (wykwity skórne) stanowią wskazanie do przerwania leczenia. Z danych piśmiennictwa wynika, że tegretol cechuje szeroki zakres wskazań. Działa skutecznie w napadach typu grand mal i w padaczce skro- niowej, wpływa korzystnie na nastrój padaczkoweów, aktywizuje ich i łagodzi objawy charakteropatyczne. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stosujemy tegretol od pewnego czasu zwłaszcza w leczeniu padaczki skroniowej i endogennych zmian nastroju: Wyniki nasze są bardzo zachęcające. [podobne: , olejek cbd, pierścionek zaręczynowy, klimatyzacja precyzyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.