Oczekiwania pacjentów dotyczące wpływu chemioterapii na zaawansowanego raka AD 4

Dane dotyczące informacji rekrutacyjnych HMO nie były dostępne dla pacjentów z innych lokalizacji geograficznych ze względu na niską penetrację HMO w regionie. Analiza statystyczna
Podsumowaliśmy zgłoszone oczekiwania dotyczące skuteczności chemioterapii zgodnie z klinicznymi, socjodemograficznymi i zdrowotnymi czynnikami dla każdego rodzaju nowotworu. Związek między typem nowotworu a czteropoziomową odpowiedzią na temat skuteczności leczenia (z wyjątkiem odpowiedzi nie wiem ) oceniano za pomocą testu nieparametrycznego dla trendu, przedłużenie testu rangowego z korektą dla wiązań . Do oceny, czy odpowiedzi na temat wyleczenia różniły się od odpowiedzi na przedłużenie życia, wykorzystaliśmy test pary z dopasowanymi parami. Czynniki związane z odpowiedziami na pytanie o prawdopodobieństwo wyleczenia analizowano za pomocą wielozmiennej regresji logistycznej. Wszystkie zmienne będące przedmiotem zainteresowania zostały uwzględnione w modelu wielu zmiennych, niezależnie od istotności statystycznej. Pierwotny model przebadał czynniki, które były związane z odpowiedzią, że chemioterapia w ogóle nie była lekarska i dlatego została sklasyfikowana jako niedokładna każda odpowiedź, że chemioterapia była bardzo prawdopodobna , nieco prawdopodobna lub mało prawdopodobna , aby być leczącą i nie wiem lub odmowa odpowiedzi. Ogólne wartości P są zgłaszane dla zmiennych mających trzy lub więcej kategorii.
Wyniki poszczególnych modeli raka płuca i jelita grubego były bardzo podobne (dane niepokazane). Dlatego uwzględniliśmy wszystkich pacjentów w tym samym modelu ze wskaźnikiem dla typu raka. Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu zbadania wpływu uznania odpowiedzi nie wiem lub odmowy za dokładną, biorąc pod uwagę jedynie odpowiedzi bardzo prawdopodobne na leczenie jako niedokładne, a także jako współzmienną, czy ankietę ukończono przed czy po zakończenie chemioterapii pierwszego rzutu (ograniczone do 74% pacjentów, dla których czas chemioterapii został udokumentowany w danych dotyczących poboru danych medycznych).
Tabela 1. Tabela 1. Odsetek pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, którzy odpowiedzieli, że chemioterapia może być terapeutyczna, w zależności od rodzaju raka. Wskaźnik braku odpowiedzi wyniósł mniej niż 1% w przypadku pozycji uwzględnionych we wszystkich wersjach podstawowego wywiadu. Pozycje dotyczące komunikacji lekarza, roli decyzyjnej i dochodu nie zostały uwzględnione w krótkim wywiadzie, a pozycja dotycząca funkcji fizycznej nie została uwzględniona w wywiadzie zastępczym, co skutkowało brakiem danych dla 7% odpowiedzi na komunikację lekarza, 6% o roli decyzyjnej, 13% na dochodzie i 22% na funkcji fizycznej. Analizy wielowymiarowe przeprowadzono na wielokrotnie zaimplantowanym zestawie danych26, 27. Wartości impedancji nie wykorzystano dla danych opisowych pokazanych w Tabeli lub w Tabeli S1 i Ryc.
[patrz też: eskulap konin, imkop, cattani wałbrzych ]

Tags: , ,

No Responses to “Oczekiwania pacjentów dotyczące wpływu chemioterapii na zaawansowanego raka AD 4”

 1. Radosław says:

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

 2. Stacker of Wheat says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[...]

 3. Julita says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 4. Michał says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Zioła[...]

 5. Stacker of Wheat says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 6. Roksana says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: program do gabinetu stomatologicznego[...]

 7. Guillotine says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Artykuł dotyczy tematów: cattani wałbrzych eskulap konin imkop