Ogromne powodzenie zdobyly sobie pirymidyno-dionv

Ogromne powodzenie zdobyły sobie pirymidyno-dionv z myso- liną na czele, bardzo mało toksyczne, a bardzo skuteczne, zwłaszcza w dużych napa- dach padaczkowych, w przypadkach, w których zawiodły inne leki. Bardzo sku- teczne, również w małych napadach, okazały się bursztynlany z mało toksyczną mi- Iontyną na czele. Osobną wzmiankę poświęcić trzeba pochodnym oksazolowym. Przy- jęto je z entuzjazmem ze względu na ich niewątpliwą skuteczność w przypadkach małych napadów. Duża toksyczność trydionu (polski odpowiednik: trioksal-Labor, czyli trimetadion, dawniej ptima l) ostudziła początkowy zapal. Wyprodukowano jed– nak związki znacznie mniej toksyczne, spośród których na szczególną uwagę zasłu- guje paradion. Pewne działanie przeciwpadaczkowe, zwłaszcza w leczeniu petit ma- ma kwas glutaminowy, zażywany w dużych ilościach. Z grupy benzyloamidów oka- zał się skuteczny hibicon, zwłaszcza w leczeniu padaczki psychoruchowej. Zapobie- ganie, napadom padaczkowym stoi więc dzisiaj bardzo wysoko. Na pograniczu zapobiegania i leczenia leży zagadnienie powstrzymania zbliżają- cego się napadu padaczkowego. Niektórży chorzy zapewniają, że czasem udaje im się siłą woli. powstrzymać grożący napad. Tak jak hiperwentylacja jest zdolna sprowo- kować napad, tak na odwrót przez wstrzymanie oddechu można nie dopuścić do jego wystąpienia. Dawniej zalecano wziewanie chloroformu lub amylium nitrosum. Ludo- wym środkiem, który niektórzy chorzy sobie chwalą, jest silne aż do bólu skrępowa- nie kończyny. Chorzy ci noszą przy sobie do tego celu powrózek, Sposób ten nie jest pozbawiony sensu naukowego, skuteczność Jego tłumaczy się teorią dominanty Uch- tomskiego. w myśl której silniejsze ognisko pobudzenia w korze mózgowej wywiera wpływ hamujący na inne ogniska pobudzeniowe, a więc w tym wypadku obszar pobudzenia bólowego wpływa hamująco na obszar pobudzenia drgawkorodnego. Ważne praktycznie jest leczenie stanu padaczkowego, który stanowi groźbę dla życia. Najlepiej po lewatywie opróżniającej dać doodbytniczo wlewkę wodnika amylenu (amylenum hydratum) 5,0 lub peraldehydu w tejże ilości. Czasem wystarcza jednorazowe wstrzyknięcie soli sodowej luminalu lub innego barbituranu. W ciężkich przypadkach zastosować należy przetwory nadające się do wstrzykiwań dożylnych, np. evipan-natrium w ilościach używanych do znieczulenia ogólnego . Czasem dobrze robi upust krwi lub wlewka dożylna 10 – 15 ml 40% urótropiny. [przypisy: , rwa kulszowa, olejek arganowy, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.