Podstawowe grupy napadów

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Z naszego punktu widzenia praktycznie zasługują więc na omówienie tylko te dwie podstawowe grupy napadów, I to napady częściowe, które przebiegać mogą z symptomatologią elementarną  1) ruchową (ogniskowe ruchowe, jacksonowskie, adwersyjne, postawne, stany zahamowania somatycznego, zaburzenia mowy), 2) czuciową lub somatosensoryczną (cielesnoczuciowe; wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, zawroty), 3) z objawami autonomicznymi, 4) postacie złożone z symptomatologią kompleksową, a więc dotyczącą zorganizowanych, wyższych form aktywności mózgowej. Te ostatnie przebiegać mogą w sześciu odmianach 1) z samymi tylko zaburzeniami świadomości, 2) z symptomatologią intelektualną (zaburzenia typu dysmnestycznego, deja vu, deja vecu) albo ideacyjnego (przymusy myślowe), 3) z symptomatologią afektywną, 4) z symptomatologią psychosensoryczną (po dawnemu wymienia się tu omamy halucynacje), 5) z symptomatologią psychoruchową (automatyzmy), 6) postacie złożone. C. Napady częściowe, wtórnie uogólnione są zaliczone do tejże grupy. Należy je odróżniać od grupy podstawowej. …read more

Napady pomroczne

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Napady pomroczne mogą w pewnych przypadkach występować same, bez napadów drgawkowych. Często jednak sprzęgają się z dużymi napadami, rzadziej z małymi. Napady drgawkowe, które z początku mają przebieg bardzo ciężki, nierzadko u starszych epileptyków trwają krócej i przebiegają łagodniej. Natomiast stany zamroczeniowe z upływem czasu stają się przeważnie coraz cięższe, trwają coraz dłużej i pociągają za sobą ciężkie zmiany otępieni owe i charakteropatyczne.                        U pewnej  liczby chorych na padaczkę dochodzi pod koniec do skrajnego otępienia i do ostatecznego zwyrodnienia charakteru. Nie jest to jednak bynajmniej los wszystkich epileptyków. …read more

Podział Janza

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

W ogóle chorych można podzielić na 3 grupy: z napadami tylko w nocy, tylko w dzień i z napadami niezależnymi od rytmu snu i czuwania. Janz stwierdził, wbrew powszechnemu przeświadczeniu, że 950% przypadków padaczki samoistnej należy do dwóch pierwszych grup, a tylko 5% miewa napady niezależne od pory doby,          tzn. występujące albo w czasie snu, albo po obudzeniu, Obowiązuje oczywiście czas biologiczny, a nie zegarowy. Przy zbieraniu wywiadów należy dokładnie okoliczność    tę ustalić; nie jest to jednak łatwe, ponieważ chory i jego otoczenie przeważnie uważają napady występujące po obudzeniu nad ranem lub w nocy za napady wśród snu. Napady nocne (w znaczeniu napadów wśród snu, gdyż mogą one wystąpić i za dnia) są najczęstszą postacią padaczki i zdają się świadczyć o uwarunkowaniu endogennym. …read more

Analiza i wybór korzyści biologicznych

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Psychofizjologicznie chodzi tu więc o irradiacje i koncentrację uwagi celem dokonania analizy, wyboru i pamięciowego utrwalenia tych podniet, które są biologicznie korzystne. Na poziomie kory mózgowej przychodzi więc po raz pierwszy do pojawienia się osobniczej (a nie jak w instynktach gatunkowej) pamięci biologicznej. Jednym   z dowodów, że do wypracowania odruchu warunkowego potrzebna jest koniecznie uwaga, jest fakt doświadczalny, że wszystko to co uwagę odwraca w innym kierunku,  co uniemożliwia jej skupienie na podniecie warunkowej, np. uboczne bodźce zewnętrzne, choroba zwierzęcia itp. wszystko to zarazem utrudnia lub zupełnie uniemożliwia wytworzenie się odruchu warunkowego. …read more

Powikłania psychotyczne

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Powikłania psychotyczne czyli przewlekły proces padaczkowy staje się częstym podłożem powikłań psychotycznych. Zespołowi zamroczeni owemu poświęciliśmy powyżej najwięcej uwagi, gdyż jest to powikłanie najczęstsze, żeby się tak wyrazić  swoiste. Swoistość ta posuwa się tak daleko, że trafiające się w przebiegu padaczki zespoły psychotyczne niezwykle często przepojone bywają pierwiastkami zamroczeniowymi, jak to widzieliśmy na przykładzie majaczenia padaczkowego, To samo można powiedzieć o zdarzających się niekiedy zespołach schizofrenoidalnych, spośród których najczęściej widujemy obrazy paranoidalne. Nawet zespoły reaktywne, wśród których histeria jest najczęstszym powikłaniem, przeplatają się często z pomrocznym przyćmieniem świadomości. Dotyczy to zwłaszcza histerycznych zamroczeń, które często budzą podejrzenia tła padaczkowego. …read more

Działania impulsywne

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Osobne miejsce należy się działaniom napędowym (impulsywnym), które występują nie tylko w rozwiniętej klinicznie padaczce, ale i w epileptoidii. Do najczęstszych zaburzeń tego typu należy popęd wędrowczy, (poriomania), który u epileptyków nabiera rozmiarów zamroczenia jasnego, a u epileptoidów przebiega bez wyraźnej zmiany świadomości. Osobnik taki odczuwa jakąś nieokreśloną, nieprzepartą tęsknotę do podróżowania. Istotą tego objawu nie jest osiągnięcie jakiegoś celu podróży, chociaż i to się spotyka w wyjaśnieniach                 epileptoidów, także nie samo podróżowanie jako takie, wałęsanie się, wędrówki bez celu czy ze zmiennym celem, tryb życia koczowniczy. Istotą rzeczy jest wewnętrzny przymus, popęd, niepokój, niemożność usiedzenia na miejscu jakieś nie dające się zazwyczaj określić uczucie wewnętrznego napięcia, któremu ulgę przynieść może tylko wyrwanie się z miejsca obecnego pobytu, pójście w świat, ucieczka. …read more

Zmiany charakteropatyczne

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

U niektórych chorych nie zmiany otępieniowe, lecz charakteropatyczne wybijają się na pierwszy plan. Jeżeli zdarzy się, że pogotowie drgawkowe jest stosunkowo małe, zmiany otępieniowe nieznaczne, a jedynie cechy charakteropatyczne wybijają się ponad wszystko               w obrazie klinicznym, to przypadki takie określa się według starego mianownictwa jako psychopatię epileptoidalną lub epileptoidię. Miano to stało się dwuznaczne, nie wiadomo bo- wiem nigdy, czy chodzi o epileptyka, u którego nie stwierdzono napadów padaczkowych,                czy naprawdę o psychopatę, którego właściwości charakterologiczne upodabniają się do charakteru padaczkowego, co może być rzeczą            przypadku. W charakterze epileptycznym są takie cechy, jak porywczość, skłonność do wybuchów wściekłości, zaleganie afektów i lepkość uczuciowa, daleko posunięta zachowawczość, bigoteria, skłonność do mistycyzmu, powolność toku myślowego, pedantyzm, mała zdolność   do ujmowania całości zagadnienia, istoty sprawy, sedna rzeczy, i gubienie się w szczegółach przy dużej pracowitości, wytrwałości, wreszcie skłonność do fanatyzmu i zaślepienia. Cechy te doprowadzają nierzadko do zatargów z otoczeniem, zwłaszcza porywczość i mściwość. …read more

Przewlekłe następstwa padaczki

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Zarówno napady drgawkowe, jak i epizodyczne zjawiska napadowe typu pomrocznego lub piknoleptycznego, są sprawami czynnościowymi, podległymi leczeniu zapobiegawczemu. Arsenał leków, którymi dzisiaj rozporządzamy, jest tak ogromny, że praktycznie biorąc, wszystkie gatunki napadów są już dzisiaj do opanowania.  Jeżeli przyczyną napadów padaczkowych jest sprawa, którą można usunąć za pomocą zabiegu neurochirurgicznego, to chory może być trwale wolny od tych epizodów. Nawet jeżeli nie potrafimy usunąć czynnika etiologicznego, od którego zależą napady, to przynajmniej możemy choremu przynieść trwałą ulgę, usuwając lekami farmakologicznymi groźbę napadów. Zresztą pośrednio, wyeliminowanie z życia chorego zmory napadów, wpływa korzystnie na jego samopoczucie, na niezakłócone napięcie dążeń i na sprawność czynności psychicznych. Natomiast niemal bezradni jesteśmy jako klinicyści wobec przewlekłych objawów psychoorganicznych, które są klinicznym wyrazem procesu chorobowego w mózgu. …read more

Zespół psychoorganiczny

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

W porównaniu ze zrębem strukturalnym zespołu psychoorganicznego zachodzą więc pewne różnice. Nawet w ciężkiej padaczce nie widzi się np. chwiejności afektywnej, lecz coś wręcz przeciwnego,  zaleganie afektów i lepkość. Zaburzenia pamięci nie osiągają przeważnie bardzo wielkich rozmiarów. Zazwyczaj dochodzi do pewnego upośledzenia zdolności zapamiętywania i zaniku pamięci sensu stricto, podczas gdy zdolność przypominania może nawet w daleko posuniętym otępieniu zachować dobrą sprawność. …read more

Zapobieganie i leczenie padaczki

Posted by admin on September 11th, 2019
Comments Off

Jeżeli dziedziczność padaczki uważa się od dawna za mit (Hermer, 1958), to tym samym wszelkie wysiłki eugeniczne trzeba uznać za zbędne. Epileptykom nie odradza się małżeństwa ani płodzenia potomstwa. Częstość padaczki u 2 bliźniaków jednojajowych tłumaczy się jednakowością warunków osobniczego jej nabycia. Zupełnie innym. zagadnieniem jest natomiast zdolność ciężkich epileptyków do wychowania dzieci. …read more