Patogeneza. Kliniczne objawy cielesne sa

Patogeneza. Kliniczne objawy cielesne są na podstawie piśmiennictwa bardzo trudne do uchwycenia, ponieważ dobór przypadków poddawanych badaniom nie odbywał się pod kątem podziału I na schizofrenię prostą i na powikłaną ostryrru zespołami schizofrenicznymi. W ostatnich latach Meduna doszedł do wniosku, że u podstaw schizofrenii leżą swoiste zaburzenia gospodarki węglowodanowej; wyo- sobnił on przypadki wykazujące te zmiany jako odrębny zespół schizofrenoidalny pod nazwą onejrofrenii. Wgląd w przytoczoną w jego pracach kazuistykę nie pozostawia jednak wątpliwości, że w badanych przez niego przypadkach chodziło przeważnie o deUrium z cechami schizofrenoidalnymi lub też na podłożu schizofrenii przewlek- łej. Wyniki jego badań zdają się więc dotyczyć raczej tych czynników etiologicz- nych, które powodowały zespół majaczeniowy, a nie schizofrenii jako takiej, tym bardziej że te same badania dawały wyniki ujemne w przypadkach zwykłej schizo- frenii. W wielu przypadkach schizofrenii przewlekłej można stwierdzić pewne obni- żenie przemiany spoczynkowej. Znajdowano też zaburzenia równowagi kwasowo- -zasadowej, wydalania azotu itd., które mogłyby wskazywać na podkreślaną w psy- chiatrii radzieckiej zasadę, że schizofrenia nie jest miejscowym schorzeniem mózgu, lecz że cały ustrój żywy jest tym procesem dotknięty. Na zaburzenia w układzie neurowegetatywnym dawno już zwracano uwagę: czasem widuje się lekkie zaburze- nia ze strony źrenic, np. nieznaczną ich nierówność i obniżenie ich odczynów na bodźce czuciowe i psychiczne. Odczyn na ból i lęk jest zazwyczaj zachowany. Ba- dania pletyzmograficzne również potwierdzają obniżenie wrażliwości na bodźce. Szczególnie często widuje się w przewlekłej schizofrenii, zwłaszcza w przypadkach powikłanych objawami katatonicznymi i kataleptycznymi, sinicę obwodowych części ciała (acrocyanosis) i łojotok twarzy, podobny do “twarzy naoliwionej” parkinsom- ków .Tutaj wymienić też trzeba długotrwały brak miesiączki i inne tego rodzaju zaburzenia u schizofreniczek, zwłaszcza w okresach zaostrzenia się sprawy, czyli dołączenia się psychotycznych nawarstwień czynnościowych. Wskazywano też na zmniejszenie przepuszczalności opon mózgowych, stwierdzalne szczególnie przy wpro- wadzeniu do ustroju związków bromowych. [przypisy: , olejki do włosów, indywidualne kalendarze trójdzielne, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.