Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Psychofizjologicznie chodzi tu wiec o

Tuesday, July 12th, 2016

Psychofizjologicznie chodzi tu więc o irradiacje i koncentrację uwagi celem dokonania analizy, wyboru i pamięciowego utrwa- lenia tych podniet, które są biologicznie korzystne. Na poziomie kory mózgo- wej przychodzi więc po raz pierwszy do pojawienia się osobniczej (a nie jak w instynktach gatunkowej) pamięci biologicznej. Jednym z dowodów, że do wypracowania odruchu warunkowego potrzebna jest koniecznie uwaga, jest fakt doświadczalny, że wszystko to co uwagę odwraca w innym kierunku, co uniemożliwia jej skupienie na podniecie warunkowej, np. uboczne bodźce zew- nętrzne, choroba zwierzęcia itp. wszystko to zarazem utrudnia lub zupełnie uniemożliwia wytworzenie się odruchu warunkowego. Już Monakow twierdził, że nie ma tak małego kawałka kory mózgowej, w którym. by nie było przedstawicielstwa układu wegetatywnego. Wszystko przemawia, zdaniem Mazurkiewicza, za tym, że w korze są fizjologiczne odpo- wiedniki popędu do zaspokajania głodu i że są one, jak na poziomie podkoro- wym, tak i tutaj natury wegetatywnej. Te dominanty wegetatywne są więc tym czynnikiem, który dokonuje pracy analizatorskiej, analogicznie do takichże sa- mych tendencji instynktowych. Ten sam plan czynności nerwowych, który Orbeli doświadczalnie wykazał na poziomie rdzenia, odnajdujemy w ten sposób i na poziomie kory mózgowej. Rolę sterowniczą i rządzącą i na tym poziomie musimy więc przypisać “nastawieniom”, czyli dominantom wegetatywnym, które leżą u podstaw czynności analizatorskiej, niezbędnej dla Wy ztworzenia się od- ruchu warunkowego. Podane więc powyżej trzy wzory wypracowywania od- ruchu warunkowego muszą doznać następujących uzupełnień (pominięto tu fazę negatywną, która nie ulega zmianie): II okres irradiacji: Wl -+ WJ -+ (S) -+ (m-4) W2 -+ W2 -+ (S) -+ (m-3) W5-+W-+(S) -+m Ws-+ws -+(S) -(m-3) W9 -+ W9 -+ (S) -+ (m-4) III okres specjalizacji: Wl-+Wl-+ O W2-+W2-+0 W5 -+ W5 -+ (S) -+m Ws-+ws-+ O W9-+W9-+0 We wzorach tych (S) oznacza dominantę wegetatywną, dzięki której spośród wszystkich dopływających podniet dokonuje się wybór tej podniety warunko- wej, która jest biologicznie korzystna. Wszystkie inne ulegają zahamowaniu, czy też zostają w przebiegu wypracowywania odruchu warunkowego pomi- nięte. Podniety ulegają więc analizie jakościowej. I w tym znaczeniu Pawłow mówił o korze mózgowej jako o “wielkim analizatorze”. [podobne: , rehabiliacja, Balsam Johnson, pierścionek zaręczynowy ]