Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne czy pośrednie nie wy- starczają nam. Od połowy XIX wieku zaczęto szeroko stosować espery- ment do badań psychologicznych. Doniosłą tę metodę stosowano początkowo do badania wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Wniosły one ogrom- nie dużo do znajomości fizjologii zmysłów, a tym samym mają znaczenie dla psychofizjologii. Przy pomocy specjalnej aparatury uzyskano możność dokony- wania dokładnych pomiarów przebiegu pewnych procesów psychicznych. W la- tach osiemdziesiątych prżeprowadzono pierwsze eksperymenty badania pamięci, stworzono mianowicie metodykę mierzenia szybkości i dokładności uczenia się na pamięć, trwałości pamięci i szybkości zapominania. Później wynaleziono metodę eksperymentalną badania uwagi i spostrzegania. Od tego czasu zaczęła ogromnie wzrastać na całym świecie liczba specjalnych pracowni psychologii eksperymentalnej. Eksperymentem naukowym nazywamy wywołanie badanego zja- wiska w oznaczonych z góry warunkach sztucznych, które można dowolnie zmienić lub powtarzać. Celem eksperymentu jest dokonanie obserwacji nauko- wej. Do tego celu potrzebne są co najmniej dwie osoby: eksperymentator i osoba badana. Eksperymentator stwarza warunki, w których ma wystąpić badane zjawisko. Osoba badana może być uprzedzona o mającym wystąpić zjawisku albo nie. W,tym ostatnim przypadku osoba badana otrzymuje polecenie wyko- nania pewnej czynności i poinformowania nas, jakie zjawisko psychiczne prze- żyła w czasie wykonania tej czynności. Na przykład w eksperymencie kojarze- niowym na szereg słów, wypowiedzianych głośno, ma ona odpowiedzieć pierw- szym słowem, które jej przyjdzie na myśl. Eksperymentator liczy czas upły- wający między hasłem i odczynem, przy czym nie uprzedza wcale osoby bada- nej, że najbardziej wymowne będą odczyny najbardziej• opóźnione. W dziedzi- nie tej wypracowano mnóstwo testów, za pomocą których określa się dyspo- zycje psychiczne osób badanych lub przebieg i właściwości rozmyślnie i pla- nowo prowokowanych zjawisk psychicznych. Wyniki tych badań wymagają dużego krytycyzmu, jeżeli nie mają się stać źródłem nieścisłości. [patrz też: , catering dietetyczny, odzież bhp, rehabiliacja ]

SCHIZOFRENIA PRZEWLEKLA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA

Tuesday, July 12th, 2016

SCHIZOFRENIA PRZEWLEKŁA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA CHRONICA SIVE VERA) Schizofrenia jest jedną z naj częstszych chorób psychicznych: prawdopodo- bieństwo zachorowania na schizofrenię wśród ludności wynosi 0,85%o. U dzieci choroba ta jest rzadkością, oblicza się częstość jej występowania na 100 wszyst- kich zachorowań. Schizofrenia polega na uszkodzeniu struktury osobowości, od ciężkich stanów daleko posuniętego rozpadu aż do lekkiego rozchwiania jej zwartości. W związku z tym dochodzi do zaburzeń życia uczuciowego, myślenia i napędu psychoruchowego, odbijających się ujemnie na dynamice rozwojowej osobowości i jej stosunku do środowiska. Od 50 lat trwają spory na temat: etiologicznej jednolitości schizofrenii. Jedni uważają ją za jednostkę nozolo- giczną, inni sądzą, że może tu chodzić o różne choroby podobnie się przeja- wiające. Dlatego Bleuler, który kraepelinowskie pojęcie dementia praecox (otępienie wczesne) nazwał grupą schizofrenii, rozmyślnie użył liczby mnogiej. Chciał pod- kreślić różnorakość obrazów klinicznych podpadających pod to pojęcie. Odrzucił zaś nazwę dementia praecox, ponieważ po pierwsze schizofrenia nie prowadzi do otępienia w ścisłym znaczeniu, tzn. do przewodniego objawu zespołów orga- nicznych, a po drugie nie zawsze, chociaż przeważnie, występuje we wczesnej młodości. Na pojęcie schizofrenii składają się różne jej kliniczne postacie, fen 0- menologicznie do siebie niepodobne. Psychoza ta może od początku przebiegać przewlekle, bez ostrych zespołów psychotycznych, które omówiliśmy w rozdziale o psychozach zasadniczo czynnościowych. Mówimy wtedy o schizofrenii prostej (sclizophrenia simpzex). Przeciwstawieniem “prostoty” przewlekłego procesu schizofrenicznego jest złożoność. Nie przyjął się jednak dotąd termin “schizofre- nia złożona” (schizophrenia composita), chociaż odpowiada on najlepiej dobrze rozumianej rzeczywistości klinicznej. W tej drugiej kategorii przewlekłych psy- choz schizofrenicznych zauważyć można wyraźnie, że psychoza składa się z tego samego przewlekłego procesu, który niczym istotnym nie różni się od scłiizo- frenii prostej, a ponadto, że ten przewlekły proces w pewnym jego okresie roz- wojowym wzbogaca się o jeden z czynnościowych zespołów schizofrenicznych: hebefreniczny, katatoniczny lub paranoidalny. Jeżeli taki zespół psychotyczny samorzutnie lub pod wpływem leczenia ustąpi, obraz kliniczny powraca do śwojej prostej, podstawowej postaci. Powikłanie schizofrenii prostej jedną z tych czynnościowych psychoz schizofrenicznych prowadzi do powstania trzech postaci klinicznych schizofrenii złożonej: schizofrenii hebefrenicznej (hebephrenia), ka- tatonicznej (catatonia) i paranoidalnej (schizophrenia paranoides). [hasła pokrewne: , filtry do wody, catering dietetyczny, olejek do włosów ]