Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Uklad nerwowy osrodkowy ma w

Tuesday, July 12th, 2016

Układ nerwowy ośrodkowy ma w ogóle właści- wość nadawania uogólnionego charakteru działającym dań czynnikom zew- nętrznym. Na poziomie każdego odcinka rdzenia powstają w ten sposób se- gmentarne jedności czynnościowe, które we wzgórzach wzrokowych ulegają po- nownej filtracji. Tutaj też ma powstać “ton afektywny” tych podrażnień (Head, Fi:irster). Trzecim takim filtrem ma być kora mózgowa, do której docierają nie odosobnione podrażnienia, lecz uogólnione zespoły, w tym wypadku jed- ności czynnościowe talamiczne (wzgórzowe). Właściwość uogólniania podraż- nień zewnętrznych zdaje się być prawem neurofizjologicznym zarówno na po- ziomie rdzenia i wzgórz wzrokowych, ale i według wszelkiego prawodopobień- stwa na poziomie kory mózgowej. Z punktu widzenia psychofizjologicznego podnieść trzeba, że to co Pawłow nazywa podnietą początkową “obojętną”, która potem przestaje być “obojętna”, to jest wyrazem obojętności lub nieobojętności uczuciowej. Siłą specjalizującą podnietę jest tu przyjemność, którą przeżywa pies przy dokarmianiu. Funkcją tej tendencji uczuciowej jest uwaga. Sila głodu skłania psa do zwracania uwagi na to, co może doprowadzić do zaspokojenia głodu. Dzięki uwadze zwierzę może zapamiętać warunki, wśród których przychodzi do zaspokojenia głodu. W toku -dalszych doświadczeń przychodzi do spostrzeżenia specjalniejszych warunków, wśród których następuje dokarmianie. Zahamowanie względnie zobojętnienie najpierw środowiska ogólnego a potem dźwięków metronomu o nieistotnej czę- stotliwości, dokonuje się dzięki uwadze, która ujmując świat zewnętrzny naj- pierw w sposób uogólniony (globalny), a później stopniowo w sposób coraz bardziej zacieśniony, wykonuje pewną pracę. Na dokonanie tej pracy składają się więc dwie siły: jedną jest talamiczna, protopatyczna dążność do zaspoko- jenia głodu, a drugą siła uwagi. [hasła pokrewne: , masło shea, deratyzacja warszawa, depilacja laserowa Łódź ]

Czesto spo- cykamy zmiany w

Tuesday, July 12th, 2016

Często spo- cykamy zmiany w splocie naczyniastym, z czym Monakow wiązał swoją teorię pato- genezy schizofrenii. Teoria ta okazała się niesłuszna, gdyż zmian tych często wcale się nie znajduje. Gurewicz wskazuje na fakt, że w ostrych psychozach schizofre- nicznych opisanych zmian przeważnie nie da się znaleźć, co wskazuje na odwracal- ność ostrych zespołów psychotycznych. Potwierdza to w pełni znane nam już spo- strzeżenia kliniczne. Autor ten w przypadkach, w których nie ma zmian w komór- .kach, główną rolę przypisuje zaburzeniom synaps ów, co upośledza łączność między komórkami. Wreszcie warto zaznaczyć, że w schizofrenii przewlekłej często spotkać można dysplazję wielu narządów wewnętrznych i całego ciała. Olcon opisał stan skurczowy naczyń włosowatych, posunięty tak daleko, że krwinki nie mogą się przecisnąć przez zwężone naczynia, co powoduje rozlane zastoiny. Spostrzeżenie to przemawia również za słusznością teorii nerwizmu Botkina-Pawłowa-Bykowa. W Związku Radzieckim coraz większą rolę przypisuje się układowi korowo-trzewio- wemu. Niewątpliwie prowadzone w tym kierunku badania doprowadzą do rozwią- zania problemu schizofrenii. POSTACIE KLINICZNE SCHIZOFRENII SCHIZOFRENIA PROSTA (SCHIZOPHRENIA SIMPLEX) Postać ta jest naj częstszym wzorem procesu psychotycznego przewlekłego. Proces rozpoczyna się stopniowo i niespostrzeżenie. Czasem chory sam podaje po wielu latach, w którym roku życia zmienił się. Jego najbliższe otoczenie często zmiany tej me zauważa, w każdym razie nie potrafi podać, kiedy ona nastąpiła. Nierzadko rodzina podaje, że chory zawsze już był taki. Przypadki tego rodzaju wskazują na początek procesu w latach dziecięcych. Bardzo często sprawa rozpoczyna się w okresie pokwitania lub niewiele później. W tych przy- padkach często można się dowiedzieć, że chory do tego czasu niczym się nie różnił od swoich rówieśników. [patrz też: , wózki dziecięce, proktolog, depilacja laserowa Łódź ]