Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Sposród wielu wiec podniet (A,

Tuesday, July 12th, 2016

Spośród wielu więc podniet (A, B, e, D), z których każda przecież wywołuje taki sam skutek podrażnieniowy w jądrach podkorowych, tylko jedna, z góry określona wybiórczo podnieta i wywołane przez nią podrażnienie dośrodkowe (np. B, b) zdolne są doprowadzić do wyładowania czynności instynktowej (m). Dzieje się to dzięki ośrodkowi współczulnemu (S), posiadającemu moc zaha- mowania skutków wielu bodźców dla wybiórczego przekształcenia w odczyn tylko jednej podniety. W instynktowych reakcjach samozachowawczych to na- stawienie zwierzęcia na bodźce, zagrażające jego życiu, występuje zawsze, tj. naprawdę bezwarunkowo. Większość instynktów ma jednak charakter okre- sowy, gdyż zależy od fizjologicznych potrzeb ustroju, np. głód, pragnienie, po- pęd płciowy, bodźce ze strony przepełnionego pęcherza moczowego i odbytnicy. Fazowość ta podobna jest do rytmiki snu i czuwania. W przypadkach odczynów fazowych bezwarunkowy ich charakter występuje dopiero wtedy, gdy odpo- wiednie ośrodki nerwowe doznają odpowiedniego nastawienia przez wzmożone ich pobudliwości na skutek licznie napływających bodźców ustrojowych, np. ze strony kurczącego się z głodu żołądka lub ze strony przepełnionych pęcherzy- ków nasiennych. Po rozładowaniu tych ośrodków znika nastawienie na pod- nietę bezwarunkową, która żadnego odczynu wówczas nie wywoła. Jak na poziomie rdzeniowym, tak i tutaj na poziomie podkorowym widzimy, że nie rozstrzyga siła podniety zewnętrznej. Odczyn zależy od wyniku inter- wencji dwóch sil, tj. podniety zewnętrznej i ośrodka podkorowego, który jest natury wegetatywnej. Ten jednakowy zasadniczo plan czynnościowy obydwu pięter wykazuje jednak pewne zasadnicze przesunięcie punktu ciężkości. O ile układ wegetatywny w odruchach rdzeniowych ledwo da się zauważyć – naj- lepszy dowód iż aż do dowodów eksperymentalnych Orbeliego w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu – o tyle tutaj w odczynach instynktowych rozstrzy- gającą rolę odgrywa przede wszystkim napięcie energetyczne ośrodka wege- tatywnego w pniu mózgowym. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, stomatolog Warszawa ]

Postawa bojowa czlowieka, w której

Tuesday, July 12th, 2016

Postawa bojowa człowieka, w której skład wchodzi również jeżenie się owłosienia ciała na skutek skurczu piloerektorów, jest oddźwiękiem postawy szympansa, który chce się wydać przeciwnikowi większy niż jest naprawdę. Ktoś powiedział, że człowiekowi we wściekłości bojowej jeży się sierść, której już nie posiada. Psy- chofizjologiczne te urządzenia rzucają światło na powiązania życia afektywnego z układem wegetatywnym. Na ogół biorąc przeważa dzisiaj zdanie, że narządem życia uczuciowego jest układ wegetatywny. Na poziomie uczuć protopatycznych, stanowiących silnik czynności instynktowych, ten układ wegetatywny jest i anatomicznie i fizjolo- gicznie wykryty. Może dlatego niektórzy autorzy umiejscawiają całe życie uczu- ciowe wyłącznie w ośrodkach podkorowych. Twierdzeniom tym nie da się nie- stety przeciwstawić argumentów anatomofizjologicznych. Mimo to poważna grupa psychofizjologów, w tej liczbie i Mazurkiewicz, zakłada hipotetycznie istnienie elementów neurowegetatywnych w korze mózgowej. Autorzy ci nie uważają za słuszne przeciwstawiać ostro korę, jako narząd regulujący stosunek ustroju do świata zewnętrznego i zawiadujący aparatem ruchowym, układowi wegetatywnemu, który miałby zarządzać tylko czynnościami ustrojowymi. Za- sada jednolitości planu czynnościowego na wszystkich piętrach osi mózgowo- rdzeniowej domaga się przyjęcia, że w. korze mózgowej układ wegetatywny odgrywa doniosłą rolę jako narząd życia uczuciowego, rządzący wyższymi czyn- nościami nerwowymi. W szczególności ewolucyjnie wyższe formy życia uczu- ciowego muszą prawdopodobnie rozporządzać, jako swoistym narządem, tym właśnie układem współczulnym, dotąd niewykrytym. Tak jak pojęcia abstrak- cyjne genetycznie wywieść można z- wrażeń zmysłowych, tak samo ewolucyj- nie wyższe formy życia uczuciowego wywieść można z uczuć protopatycznych. Ponieważ mechanizmy podkorowe są niezdolne do rozwoju w życiu osobniczym, a rozwój życia uczuciowego jest faktem, dlatego przyjmuje się przeważnie obecnie, że uczucia nie lokalizują się wyłącznie w jądrach podkorowych, lecz że i kora mózgowa jest ich narządem. [przypisy: , fizjoterapia, implanty zębów, dieta i odchudzanie ]