Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Przypadek nr 20. Epilepsia genuina,

Tuesday, July 12th, 2016

Przypadek nr 20. Epilepsia genuina, hysteria magna Charcoti (hysteroepilepsia). R. M., ur. dnia 24. X. 1939 r. Nie stwierdzono obciążenia dziedzicznego. Warunki środowiskowe bardzo niekorzystne: ojciec opuścił rodzinę i nie dba o nią, żyje z inną kobietą, matka ma przykry charakter. Podobno chora przeszła w 2 r. ż. zapa- lenie opon mózgowych, jednakże brak na to przedmiotowych dowodów. W szkole nie bardzo przykładała się do nauki, lubiła natomiast śpiewać. Podobno już W szkole zdradzała skłonności homoseksualne, niektóre fakty zdają się temu jednak przeczyć. W r. 1952 zaczęły występować napady, które uważano za padaczkowe. Na podstawie opisów otoczenia trudno było przez dłuższy czas ustalić z pewnością charakter tych napadów. Chora podmiótowo odczuwała przed napadami bezwład lewej ręki i szum w uszach. Nauczycielki określały napady jako omdlenia. Z niektórych opisów matki mogło wynikać, że chodzi o typowe napady drgawkowe. Zdarzały się jednak ponadto napady na stojąco: oczy uciekają do góry, zezuje, przebiera nogami w miejscu jakby szła, nie pada, nie reaguje na pytania, czasem powtarza “co, co”, potem wszystko mija, chora nic z tego nie pamięta. W stanie takim czasem przedmioty wypadają jej z rąk. Z biegiem czasu chora stała się drażliwa i wybuchowa, w gniewie biła i rzu- cała cokolwiek miala pod ręką. Niekiedy zdarzało się, że chodziła po pokoju, coś robiła, brała np. płaszcz z szafy, płaszcz wypadał jej z ręki, odwracała się, siadała na krześle, siedziała tak parę minut, potem nic z tego nie pamiętała. Czasem gdy się czymś zdenerwowała, “wpadała w szał”, musiano ją trzymać, wydzierała sobie I włosy z głowy, przewracała wszystko na łóżku, darła pościel. Przeżyć swoich :i tych .stanów podobno również nie pamięta. W Klinice Chorób Psychicznych AMG przeby- wała dwukrotnie: od 30. VIII. do 11. IX• 1954 i od 2. IV. 1955. Obserwowano tu kil- kakrotnie duże napady drgawkowe z przygryzieniem języka i oddaniem moczu pod siebie. Stan neurologiczny, badanie pneumoencefalograficzne i badanie płynu móz- .gowo-rdzeniowegb – bez odchyleń od stanu prawidłowego. Oprócz dużych napadów drgawkowych obserwowano również duże napady histeryczne typu Charcota, zależne od wzruszeń. Napad taki wystąpił np. po odmie mózgowej. Można je było również sprowokować uciskiem na żyły szyjne i wzmagać następnie za pomocą sugestii aż do stadium katalepsji sztywnej (ryc. 35 i 40). W stanie tym można było chorą trzymać dowolnie długo i utrzymywać z nią łączność jak w stanie hipnozy. Rozpoznanie nastręczało tutaj wiele trudności, jak zwykle, gdy padaczka prawdziwa zejdzie się z histerią. [podobne: , filtry do wody, gabinety stomatologiczne, domowe sposoby na trądzik ]

Dzieci chore na padaczke nie

Tuesday, July 12th, 2016

Dzieci chore na padaczkę nie powinny przerywać nauki szkolnej. Zapobiec nieszczęśliwym wypadkom w czasie napadu można za pomocą, przezor- ności i ostrożnego dozoru. Chorym nie wolno przebywać wśród maszyn w biegu, wśród ostrych narzędzi, w pobliżu ognia, na wysokości, nie wolno im pływać i nur- kować itd. Najskuteczniejsze jest oczywiście leczenie zapobiegawcze. Przede wszyst- kim Obowiązuje bezwarunkowy zakaz napojów wyskokowych we wszelkich posta- ciach. Przepisy ostrożności nie powinny jednak dochodzić do przesady, odbierającej choremu wszelką radość życia. Jest to ważne zwłaszcza u dzieci, którym nie wolno wszczepiać przesadnej troski o zdrowie, lękliwości i pesymizmu, i których naturalnej ruchliwości nie powinno się hamować. Można spotkać czasem słuszne zdanie, że niektóre cechy charakteru epileptycznego można przypisać takim błędom wycho- wawczym. Leczenie: Jeżeli znamy przyczynę napadów padaczkowych i przyczyna ta w przypadku padaćzki objawowej, da się usunąć, to oczywiście z możliwości tej ko-• rzystamy. Idealne leczenie przyczynowe udaje się nam jednak niestety rzadko. Naj- częściej leczenie nasze ma charakter objawowo-zapobiegawczy. Arsenał środków farmakologicznych jest już dzrsiaj olbrzymi i ustawicznie narasta. Mnożą się zwłasz- cza nazwy specyfików, co lekarzom utrudnia znacznie rozeznanie w istocie zaleca- nych przez reklamę leków. Leki te omówimy w osobnej pracy. Tutaj wystarczy wspomnieć, że związki bromu raczej już dzisiaj wyszły z użycia. Także leczenie czystymi barbituranami ma coraz mniej zwolenników z uwagi na ich nasenne dzia- łanie i niekorzystny wpływ na pamięć. Bardzo rozpowszechnione są pochodne hydan- toinowe lub ich kombinacje z barbituranami. Związki te jednak nie są pozbawione- toksyczności i w rzadkich przypadkach prowadzą do objawów alergicznych, a nawet do agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej. Dużym postępem było wprowadzę- .nie do lecznictwa przeciwpadaczkowego acetylomoczników, ponieważ okazały się skuteczne we wszystkich postaciach padaczki włącznie z psychoruchową, przy bardzo• małej toksyczności. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów ]