Posts Tagged ‘filtry do wody’

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi

Tuesday, July 12th, 2016

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi do wytworzenia się organizmów zło- żonych, pojawia się osobna tkanka, która staje się swoistym podścieliskiem czynności psychicznych. U tworów najprymitywniejszych rolę tę zdaje się speł- niać cała protoplazma. Najpierwotniejszą formą układu nerwowego zdaje się być układ nerwowy rozproszony. Na całej powierzchni ciała pod warstwą na- błonka znajduje się jakby sieć komórek i włókien nerwowych. Komórki te nie okazują jeszcze dążności do skupiania się w zwoje nerwowe. U robaków, a na- stępnie u stawonogów rozwija się układ nerwowy zwojowy, gdzie po raz pierw- szy można zauważyć pewną centralizację czynności. Udoskonalenie tej centra- lizacji polega na tym, że jeden ze zwojów, położony w pobliżu głowy, tzw. zwój nadprzełykowy. obejmuje rolę naczelną, a inne są mu czynnościowo pod- porządkowane. Prawdopodobnie ten jeden zwój naczelny staje się siedzibą sen- sorium. U kręgowców pojawia się odmiana cewkowata układu nerwowego. Można już wówczas wyróżnić ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Wośrod- kowym układzie nerwowym da się zauważyć coraz wyraźniejszy podział na mózg i rdzeń. Rozwojowy proces powstawania mózgu nosi nazwę cefalizacji. Mózg ten staje się narządem życia psychicznego. U ryb i zwierząt ziemnowod- nych narządem życia psychicznego jest przednia część pnia mózgowego. Dzięki rozwojowi życia psychicznego zwierzę nabywa zdolności dostosowy- wania się do zmiennych warunków środowiska. Pewne najudatniejsze sposoby dostosowania się do warunków zewnętrznych ulegają utrwaleniu dziedzicz- nemu pod postacią instynktów. W tego rodzaju mechanizmach psychicznych widzimy dziedziczną pamięć gatunkową, gdyż nabytki pamięciowe przodków przekazywane są potomstwu, które wykorzystuje je w odpowiednich okolicz- nościach tak, jak gdyby samo je nabyło. Zawiłe niekiedy działania instynktowe przebiegają automatycznie, bez nauki, z niezmienną koniecznością. Natomiast wyższą formą rozwojową są działania, określone nazwą nawyków. I. nawyki mogą się w pewnej mierze dziedziczyć, jednakże zasadniczo powstają one na mocy .osobniczych nabytków pamięciowych. Instynkty opierają się na tzw. od- ruchach bezwarunkowych, podczas gdy nawyki na odruchach warunkowych. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, filtry do wody ]

POWIKLANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekly proces padaczkowy

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekły proces padaczkowy staje się częstym podłożem powikłań psycho- tycznych. Zespołowi zamroczeni owemu poświęciliśmy powyżej najwięcej uwagi, gdyż jest to powikłanie naj częstsze, żeby się tak wyrazić – swoiste. Swoistość ta posuwa się tak daleko, że trafiające się w przebiegu padaczki zespoły psy- chotyczne niezwykle często przepojone bywają pierwiastkami zamr.oczeniowymi, jak to widzieliśmy na przykładzie majaczenia padaczkowego, To samo można powiedzieć o zdarzających się niekiedy zespołach schizofrenoidalnych, spośród których najczęściej widujemy obrazy paranoidalne. Nawet zespoły reaktywne, wśród których histeria jest naj częstszym powikłaniem, przeplatają się często z pomrocznym przyćmieniem świadomości. Dotyczy to zwłaszcza histerycznych zamroczeń, które często budzą podejrzenia tła padaczkowego. Stworzono też swego czasu pojęcie histero-epilepsji, którego jednakże raczej powinno się uni- kać, gdyż pod piórem różnych autorów stało się ono wieloznaczne. Podczas gdy jedni pod tym mianem rozumieją duże napady histeryczne (hyste1ia magna), to inni używają tego określenia na oznaczenie padaczki powikłanej objawami hi- sterycznymi. Tutaj używamy tego określenia w tym drugim znaczeniu. U cho- rych na padaczkę spotkać też można zespoły paranoiczne. Bywają one, niekiedy pozostałością po przebytym zespole majaczeniowo-zamroczeniowym jako psy- choza szczątkowa (psychosis residualis). Czasem trudno mówić o zespole para- noicznym u chorych ze zwyrodnieniem. charakterologicznym, zwłaszcza przy daleka posuniętym otępieniu, ponieważ nastawienie paranoiczne widuje się często jako cechę składową charakteropatii padaczkowej. Rozpoznanie padaczki samoistnej nie jest pewne, dopóki nie przeprowadzi się pneumo- i elektroencefalografii, a także angiografii. Do napadów padaczkowych mogą bowiem prowadzić różne sprawy, które wymagają wykluczenia, a więc trwale lub postępujące zmiany ogniskowe, tudzież rozlane, oraz zatrucia i samozatrucia. Ta ostatnia grupa obejmuje zarówno zatrucia ostre, jak i przewlekłe ich następstwa, np. alkoholizm przewlekły, mocznica, ołowica, zaczadzenie, ostre choroby “zakaźne, zwłaszcza u dzieci do lat 8 itd. Rozpoznanie padaczki samoistnej stawiamy więc per exclusionem, musimy przeto dowieść endogennego (autochtonicznego) pochodze- nia choroby. Nie mają bezwzględnej Wartości rozpoznawczej opisane wyżej cechy charakteropatyczne, gdyż widuje się je w stanach pourazowych, w przebiegu guzów mózgu, a także w przewlekłych chorobach organicznych mózgu wieku średniego, przebiegających bez napadów. Jako przykład przytacza M. Bleuler (za Reichardtem) jednostkę neurologiczną zwaną ataxia hereditaria Friedieichii. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, gabinety stomatologiczne, filtry do wody ]