Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

W schizofrenii wspólczynnik Reichardta wypadl

Tuesday, July 12th, 2016

W schizofrenii współczynnik Reichardta wypadł ra- czej poniżej. wartości prawidłowej 10% w większości przypadków między 5 a 10% w dużym stopniu między 0 a 5%, w pewnym stopniu nawet poniżej 0%, jednakże histopatologicznej przyczyny tego zastanawiającego stanu rzeczy nie udało się wy- kryć. Badania wentrykulometryczne wykazały, że schizofrenicy mają stosunkowo małą pojemność komór bocznych, przy czym Morel i Wildi stwierdzili obecność zlepów, a nawet zrostów wyściółki wewnątrzkornorowej, rozciągających się od głowy jądra ogoniastego aż po dolną powierzchnię spoidła. Stwierdzono, że nie są to na- stępstwa przebytego zapalenia, lecz wady wrodzone. Takie same zrosty opisał Epstein (1953). Zjawisko to zdarza się u schizofreników w stosunku do zdrowych jak 27,2% do 14%. Metodą tą nie da się zmierzyć pojemności komory III, lecz na oko i ona jest raczej ścieśniona. Znaczenie kliniczne tych odkryć nie zostało wyświetlone. W każdym razie nie potwierdziły się twierdzenia, jakoby w schizofrenii miało się do czynienia ze zmianami zanikowymi mózgu. Obrzęk, mózgu można spotkać tylko w przypadkach śmierci w stanach ciężkiej katatonii. Tym większe zdziwienie ogarnia, gdy od czasu do czasu poważni autorowie ogła- szają wyniki swoich badań pneumoencefalograficznych, na podstawie których stwier- dzają w dużym odsetku przypadków zmiany zanikowe w mózgach schizofreników. Wyniki te stoją w sprzeczności z codziennymi spostrzeżeniami klinik, które prze- prowadzają badania peg masowo. Stoją też w sprzeczności z faktem powszechnie podkreślanym, że pośmiertnie mózgi schizofreników nie wykazują zmian, które mu- siałyby być, gdyby się je stwierdzało rzeczywiście za pomocą peg za życia. Sprzecz- ności te dadzą się WYtłumaczyć chyba tylko w ten sposób, że badań peg dokonuje się niemal wyłącznie w okresie wczesnym schizofrenii, wtedy gdy zagadnienie róż- nicowania jest jeszcze aktualne. W przypadkach starego defektu schizofrenicznego nie przeprowadza się tych badań dla celów rozpoznawczych. Huber (1963) dokonał, takich badań dla celów naukowych na większym materiale przypadków schizofrenii ubytkowej i znalazł istotnie w dużym odsetku przypadków zmiany zanikowe. Zja- wisko to da się wytlumaczyć obecnością zmian wstecznych spowodowanych nieaktyw- . nością psychiczną starych schizofreników. Trzeba to podkreślić z całym naciskiem, stwierdzone bowiem zmiany zanikowe nie są znamienne dla procesu schizofrenicz- nego, lecz mają charakter zmian organicznych, które dołączyły się wtórnie jako późne powikłanie. Uogólniając można powiedzieć, że schizofrenia prowadzi raczej do ścieśnienia układu komorowego, chociaż po wieloletnim trwaniu psychozy ex inac- tivitate może dojść do wtórnych zmian zanikowych mózgu. [patrz też: , domowe sposoby na trądzik, firma sprzątająca, witamina b6 ]