Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiagamy tam,

Tuesday, July 12th, 2016

Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiągamy tam, gdzie dadzą się zastosować przyrządy. Po- sługujemy się zegarami (chronometrami), notującymi setne, a nawet tysięczne sekundy, aparatami kreślącymi krzywe tętna i oddechu, przyrządami do bada- nia zdolności zapamiętywania, pokazującymi osobie badanej hasła w równych odstępach czasu i w ciągu jednakowego czasu. Aparatura ta zapewnia zawsze taki sam, z góry dający się pod względem ilościowym i jakościowym oznaczyć zespół warunków, w których występuje badane zjawisko psychiczne. Opano- wanie metodyki eksperymentowania jest warunkiem powodzenia tych badań. Eksperymentów nie przeprowadza się dorywczo. Muszą one być przygote- wane i zorganizowane przez pracownię. Przede wszystkim liczyć się trzeba z faktem, że przedmiot badania psychologicznego jest trudno uchwytny, a same zjawiska zależne od mnóstwa ubocznych okoliczności, których eksperymenta- tor nie ma prawa pominąć w ocenie wyników. Chodzi tu np. o momenty uczu- ciowe przypadkowe. Dlatego najpierw dobrze jest przeprowadzić kilka doświad- czeń próbnych, aby badany oswoił się z warunkami eksperymentowania, zatra- cił tremę, nauczył się skupiać uwagę w pożądanym kierunku itd. Przebieg eksperymentu musi być dokładnie protokołowany. Protokół musi zawierać wszystkie istotne dane liczbowe, które pozwolą potem na ścisłe ujęcie wyniku. Uzyskane w ten sposób dokumenty zestawia się, uwidoczniając odkryte czy ustalone prawa w tabelach, w krzywych; w wykresach, w obliczeniach. Opisy eksperymentów, zawarte w protokołach i zestawieniach, są surowym materia- łem naukowym, który wymaga krytycznego opracowania w taki sposób, aby wywód ten dał się przez innych badaczy skontrolować. W szczególności pamię- tać należy o tym, że mowa badanych bywa dość niedołężnym sposobem infor- mowania nas o przeżyciach wewnętrznych. Poza tym od samego eksperymen- tatora płynie ku badanemu mnóstwo sugestii i wpływów, które mogą wypaczać przebieg badanego zjawiska lub odbijać się na sposobie wysławiania się osoby badanej. Takie uboczne wpływy należy ze wszystkich sił eliminować. [więcej w: , odzież termoaktywna, krem neutrogena, fizjoterapia ]

Nasilenie podniety zewnetrznej w czynnosciach

Tuesday, July 12th, 2016

Nasilenie podniety zewnętrznej w czynnościach instynktowych może być bardzo nikłe, niekiedy może go niemalże brakować, jak na to zwrócił uwagę Sherington, mówiąc o “seriach reakcji antycypują- cych”. Są to takie stany dręczącej zwierzę potrzeby fizjologicznej, że pod ich wpływem, jeszcze więc przed pojawieniem się podniety bezwarunkowej, przy- chodzi do szeregu złożonych działań, zmierzających do odszukania podniety bez- warunkowej, potrzebnej dla zaspokojenia owej potrzeby, a więc dla rozłado- wania energetycznego ośrodków podkorowych, napiętych, “nastawionych” pod wpływem bodźców narządowych. To napięcie układu wegetatywnego, decyduje o wyborze odpowiedniego jakościowo bodźca. Ewolucja czynności układu ner- wowego doprowadziła więc na tym poziomie do ogromnego usamodzielnienia się nastawień wegetatywnych (dominant), które są już nie tylko sternikiem w przewodnictwie podrażnienia w łuku odruchowym, ale i siłą zdolną wywołać czynności złożone i długotrwałe, przy bardzo nikłych podnietach. zewnętrznych, sprowadzających się częstokroć do roli wtórnych, orientacyjnych wskazówek . . Fakty te mają ogromne znaczenie dla psychologii fizjologicznej, której właś- ciwym twórcą był Pawłow. Bo trzeba zważyć, że terminy takie, jak nastawie- nie, bodźce narządowe, dominanty, napięcie energetyczne, podrażnienia, dadzą się wyrazić zarazem i w języku, psychologicznym. Chodzi tu bowiem o uczucie pierwotne, tzw. protopatyczne, jak uczucie bólu, głodu, pragnienia, podniecenia płciowego. Te uczucia-ustrojowe są doznaniami, przeżyciami psychicznymi. Ich przykra lub przyjemna jakość jest na poziomie instynktu podstawą tendencji do usunięcia stanu przykrego lup osiągnięcia stanu przyjemnego. Jeżeli mó- wimy, że podniety bezwarunkowe dostarczają wskazówek orientacyjnych zwie- rzęciu dla rozwinięcia czynności instynktowej, to dopatrujemy się tym samym na tym stadium rozwojowym zalążka czynności poznawczej, gnozji. Zaczątki tej gnozji nie są nabytkiem osobniczym. Orientacja w sytuacji, która wymaga oddziałania instynktowego, jest zwłaszcza u zwierząt niższych dziedzicznie prze- kazywana. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, fizjoterapia, tusz do rzęs ]