Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W porównaniu ze zrebem strukturalnym

Tuesday, July 12th, 2016

W porównaniu ze zrębem strukturalnym zespołu psychoorganicznego zacho- dzą więc pewne różnice. Nawet w ciężkiej padaczce nie widzi się np. chwiej- ności afektywnej, lecz coś wręcz przeciwnego: zaleganie afektów i lepkość. Za- burzenia pamięci nie osiągają przeważnie bardzo wielkich rozmiarów. Zazwy- czaj dochodzi do pewnego upośledzenia zdolności zapamiętywania i zaniku pa- mięci sensu stricto, podczas gdy zdolność przypominania może nawet w daleko posuniętym otępieniu zachować dobrą sprawność. Pomijając ostre stany psy- chotyczne, w których dochodzi do zaburzeń orientacji, objawu tego nie spotyka się w wybitniejszym stopniu nawet u otępiałych epileptyków. Kiedy minie stan pomroczny, chory potrafi uporządkować z powrotem swoją orientacjęw czasie, miejscu, otoczeniu i sytuacji własnej. Jak z tego widzimy, szczególnie pod- kreślone są niektóre objawy zespołu psychoorganicznego, podczas gdy inne scho- dzą na dalszy plan. W doświadczeniu kojarzeniowym uderza powolność reago- wania, ubóstwo myśli, perseweracje, skłonność do dawania definicji w miejsce jednego wyrazu, odpowiedzi egocentryczne i ksobne, odpowiedzi zawierające wartościowanie (dobro, piękno, sprawiedliwość, grzech, przestępstwo, zbrodnia, kara itd.). Zacierają się ostre granice między pojęciami, wśród których górują wzniosłe ogólniki. Nieokreśloność panuje nawet w działaniach rachunkowych. Wskutek lepkości uwaga wykazuje zmniejszoną czujność, czyli przerzutność (vigilitas), przy dobrej lub nawet wzmożonej trwałości (tenacitas). W przeci- wieństwie do otępienia starczego, nie widzi się tu szczególnej nietrwałości pa- mięciowej dla wydarzeń najświeższych. Zarówno starsze, jak i świeższe prze- życia mogą w jednakowym stopniu ulegać zapomnieniu. Częste są też złudzenia pamięciowe. Na nich opierać się mogą idee prześladowcze, które graniczą z uro- jeniami lub nawet stają się nimi. Chorzy zwykli na oddziałach uporczywie zgła- szać zażalenia i skargi na złe obchodzenie się z nimi. Zresztą zależy tu dużo od podejścia personelu pielęgniarskiego i doboru chorych na sali. Przy dobrym obchodzeniu się z chorymi i rozsadzeniu chorych na padaczkę nastawienie prze- śladowcze zmniejsza się wybitnie. [więcej w: , uprawnienia sep, foteliki dla dzieci, odżywka do włosów ]

Róznicowanie z napadami histerycznymi omówiono

Tuesday, July 12th, 2016

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reak- tywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłasz- cza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów, Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe po- chodzenia afektywno-reaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. Ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do cha- rakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów ty- powych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następowe stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od pa- daczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis noctu7na nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicz- nym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczo blizn na ję- zyku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histero-epilepsji. Trudności rozmcowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: , foteliki dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych, salon fryzjerski mokotów ]