Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Zasada ta obowiazuje juz nawet

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada ta obowiązuje już nawet na poziomie rdzeniowym, a cóż dopiero na wyższych poziomach, gdzie mała podnieta może wywołać odczyn bez porównania silniejszy. Te różnice w nasileniu podniety i odczynu możemy zrozumieć, jeśli założymy, że ośrodkowe ogniwo luku odruchowego obdarzone jest siłą, którą rozporządza dołączony do niego element układu współczulnego. Klasyczny wzór refleksologiczny A -+ a -+ m musi doznać rozszerzenia w po- staci: A-+ a-+ (S)-+ I: + 1 m+2 Jeżeli więc podnieta A wywołuje w ośrodku (a) podrażnienie takiego samego nasilenia, a mimo to odczyn może być albo żaden (O), albo zmiennego nasile- nia, to dzieje się to dzięki temu, że dołącza się do łuku odruchowego ogniwo S, obdarzone dynamiczną aktywnością. To ogniwo S (sympathicus) jest wyrazem nowego, nierefleksologicznego, niemechanistycznego ujęcia odruchu rdzenio- wego. Mazurkiewicz widzi w tym ujęciu zgodność z nowszymi poglądami na współczulny charakter “egionis intermedio-medialis i inteTmedio-latemlis, które leżą między rogami tylnymi a przednimi rdzenia oraz zgodność z podkreślaną. przez Lapicquea mniejszą pobudliwością (wiekszą chronaksją) ośrodkowego ogniwa tego łuku. Ujęcie takie tłumaczy m. in. i zjawisko sumowania się po- drażnień. Dla zrozumienia czynności wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego, trzeba zgodnie z klasyczną teorią odruchów przyjąć tożsamość planu czynnoś- -ciowego na wszystkich poziomach osi rdzeniowo-mózgowej (Hess i Orbeli). Na poziomie pnia mózgowego umiejscawiamy prostsze lub bardziej złożone odczyny tzw. instynktowe, które Pawłow nazwał odruchami bezwarunkowymi. Ich ana- liza pozwala nam na odtworzenie sobie drogi, po której szła ewolucja czyn- ności nerwowych. Odruchy bezwarunkowe różnią się od rdzeniowych tym, że nasilenie podniety odgrywa tu jeszcze mniejszą rolę niż w odruchach rdzenio- wych. O odczynach instynktowych rozstrzyga w ogóle nie nasilenie podniety, lecz jej jakość. Ośrodkowy układ nerwowy jest tutaj swoiście i Wybiórczo “na- stawiony” na jeden z bardzo wielu bodźców, działających równocześnie. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, olejek arganowy do włosów, gabinety stomatologiczne ]

POWIKLANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekly proces padaczkowy

Tuesday, July 12th, 2016

POWIKŁANIA PSYCHOTYCZNE Przewlekły proces padaczkowy staje się częstym podłożem powikłań psycho- tycznych. Zespołowi zamroczeni owemu poświęciliśmy powyżej najwięcej uwagi, gdyż jest to powikłanie naj częstsze, żeby się tak wyrazić – swoiste. Swoistość ta posuwa się tak daleko, że trafiające się w przebiegu padaczki zespoły psy- chotyczne niezwykle często przepojone bywają pierwiastkami zamr.oczeniowymi, jak to widzieliśmy na przykładzie majaczenia padaczkowego, To samo można powiedzieć o zdarzających się niekiedy zespołach schizofrenoidalnych, spośród których najczęściej widujemy obrazy paranoidalne. Nawet zespoły reaktywne, wśród których histeria jest naj częstszym powikłaniem, przeplatają się często z pomrocznym przyćmieniem świadomości. Dotyczy to zwłaszcza histerycznych zamroczeń, które często budzą podejrzenia tła padaczkowego. Stworzono też swego czasu pojęcie histero-epilepsji, którego jednakże raczej powinno się uni- kać, gdyż pod piórem różnych autorów stało się ono wieloznaczne. Podczas gdy jedni pod tym mianem rozumieją duże napady histeryczne (hyste1ia magna), to inni używają tego określenia na oznaczenie padaczki powikłanej objawami hi- sterycznymi. Tutaj używamy tego określenia w tym drugim znaczeniu. U cho- rych na padaczkę spotkać też można zespoły paranoiczne. Bywają one, niekiedy pozostałością po przebytym zespole majaczeniowo-zamroczeniowym jako psy- choza szczątkowa (psychosis residualis). Czasem trudno mówić o zespole para- noicznym u chorych ze zwyrodnieniem. charakterologicznym, zwłaszcza przy daleka posuniętym otępieniu, ponieważ nastawienie paranoiczne widuje się często jako cechę składową charakteropatii padaczkowej. Rozpoznanie padaczki samoistnej nie jest pewne, dopóki nie przeprowadzi się pneumo- i elektroencefalografii, a także angiografii. Do napadów padaczkowych mogą bowiem prowadzić różne sprawy, które wymagają wykluczenia, a więc trwale lub postępujące zmiany ogniskowe, tudzież rozlane, oraz zatrucia i samozatrucia. Ta ostatnia grupa obejmuje zarówno zatrucia ostre, jak i przewlekłe ich następstwa, np. alkoholizm przewlekły, mocznica, ołowica, zaczadzenie, ostre choroby “zakaźne, zwłaszcza u dzieci do lat 8 itd. Rozpoznanie padaczki samoistnej stawiamy więc per exclusionem, musimy przeto dowieść endogennego (autochtonicznego) pochodze- nia choroby. Nie mają bezwzględnej Wartości rozpoznawczej opisane wyżej cechy charakteropatyczne, gdyż widuje się je w stanach pourazowych, w przebiegu guzów mózgu, a także w przewlekłych chorobach organicznych mózgu wieku średniego, przebiegających bez napadów. Jako przykład przytacza M. Bleuler (za Reichardtem) jednostkę neurologiczną zwaną ataxia hereditaria Friedieichii. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, gabinety stomatologiczne, filtry do wody ]