Posts Tagged ‘ginekolog’

ZYCIE PSYCHICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAN

Tuesday, July 12th, 2016

ŻYCIE PSYCHICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ Termin “psychologia” powstał z dwóch słów greckich: psyche (dusza) i logos (słowo, nauka). Dosłownie chodziłoby tu więc o naukę o duszy. Terminu “du- sza” staramy się w nauce nie używać, aby pojęcia tego nie utożsamiać z wy- obrażeniami metafizycznymi i popularnymi, według których dusza byłaby istotą bezcielesną, żyjącą w ciele, lecz zdolną w pewnych warunkach żyć niezależnie od Ciała. W psychologii naukowej mówimy więc raczej o psychice, rozumiejąc pod tym pojęciem zespół zjawisk psychicznych i warunków ich powstawania. Dziedzinę tę zna każdy człowiek z osobistych swych przeżyć i doświadczeń. Do zjawisk, czyli faktów psychicznych, zaliczamy wrażenia zmysłowe, czyli czu- cia, wyobrażenia, uczucia, pragnienia, myśli i inne tego rodzaju przeżycia. Ale do dziedziny psychiki nąleżą również i takie przedmioty, jak wrażliwość, słuch muzyczny, skłonność do gniewu lub usposobienie pogodne, inteligencja, wy- obraźnia, uwaga, pamięć, właściwości charakteru i woli, zdolności i zaintere- sowania. Z tych dwóch kategorii przedmiotów pierwsze, tj. zjawiska psychiczne, są zdarzeniami lub procesami, które powstają w pewnym momencie, irwają jakiś czas i przemijają. Druga kategoria przedmiotów natomiast to dyspozycje psy- chiczne, które są trwałymi właściwościami jednostek fywych, dzięki którym zjawiska psychiczne powstają i dzięki którym mają taki a nie inny przebieg lub wygląd. Zjawiska i dyspozycje psychiczne obchodzą psychologa i psychiatrę przede wszystkim. Są one głównym przedmiotem jego badań naukowo-teoretycznych i jego działalności praktycznej. Ze stanowiska naukowego niemożliwe jest jed- nak zacieśnianie zainteresowań wyłącznie do przedmiotu jednej specjalności. Nauki wiążą się ze sobą integralnie. Odkrycia naukowe w jednej dziedzinie wywierają wpływ na rozwój drugiej dziedziny. Psychologia należy do nauk przyrodniczych i lnie stanowi dziedziny zamkniętej w sobie. Zjawiska psy- chiczne nie powstają z niczego. Są one integralnym składnikiem procesów fizjo- logicznych, ściślej biorąc neurofizjologicznych, rozgrywających się u człowieka w mózgu. Dziedzinę neurofizjologii, która wiąże się z powstawaniem zjawisk psychicznych i stanowi podstawę dyspozycji psychicznych, nazywamy psycho- fizjologią. [podobne: , ginekolog, stomatolog gdańsk, odwodnienie ]