Posts Tagged ‘implanty zębów’

Wsród amerykanskich psychologów powstal kierunek,

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród amerykańskich psychologów powstał kierunek, cieszący się w pew- nych kołach dużym powodzeniem, nazwany behawioryzmem, który po- wołując się na wątpliwe wyniki uzyskane drogą introspekcji pragnie oprzeć wnioski naukowe wyłącznie na zewnętrznej obserwacji zachowania się (be ha- viour) jednostek. Kierunek ten, który w praktyce i tak nie da się konsekwent- nie przeprowadzić, stanowi niepotrzebne zubożenie źródeł naszego poznania psychologicznego. Mimo ujemnych stron introspekcji, nie rezygnujemy z możli- wości samoobserwacyjnych, zwłaszcza iż bywa to częstokroć konieczność a obserwację zewnętrzną uważamy tylko za jedno, co prawda bardzo ważne ze źródeł naszej wiedzy ożyciu psychicznym drugich jednostek. Poza tym, aby nie być zdanym na informacje jednostek, posługujemy się Jeszcze metodami zbiorowych badań introspekcyjnych. Służą do tego celu tzw. ankiety i kwestionariusze. Ankiety są to planowo uło- żone pytania, na które rozmaite osoby ustnie udzielają nam odpowiedzi w spra- wach psychologicznych, opierając się w swoich informacjach na własnych prze- życiach introspektywnych. Kwestionariusze są takimi samymi szeregami py- tań, na które osoby badane dają odpowiedzi pisemne. Metody tego typu dają czasem cenne wyniki, jednakże dla ich oceny trzeba szczególnie dużo kryty- cyzmu. W badaniach psychopatologicznych z metod tych nie mamy dużo ko- rzyści. Ludzie niedoświadczeni psychologicznie, a tym bardziej nienormalni, nie umieją dostrzec u siebie wielu subtelnych i przemijających zjawisk, a jeśli je dostrzegą, nie umieją ich poprawnie nazwać i opisać. Im lepiej człowiek zna siebie, tym łatwiej zrozumie psychologię drugich ludzi: I na odwrót, im lepiej znamy cudze życie psychiczne, tym łatwiej rozumiemy samych siebie. [hasła pokrewne: , implanty zębów, olejek do włosów, przedłużanie rzęs ]

Postawa bojowa czlowieka, w której

Tuesday, July 12th, 2016

Postawa bojowa człowieka, w której skład wchodzi również jeżenie się owłosienia ciała na skutek skurczu piloerektorów, jest oddźwiękiem postawy szympansa, który chce się wydać przeciwnikowi większy niż jest naprawdę. Ktoś powiedział, że człowiekowi we wściekłości bojowej jeży się sierść, której już nie posiada. Psy- chofizjologiczne te urządzenia rzucają światło na powiązania życia afektywnego z układem wegetatywnym. Na ogół biorąc przeważa dzisiaj zdanie, że narządem życia uczuciowego jest układ wegetatywny. Na poziomie uczuć protopatycznych, stanowiących silnik czynności instynktowych, ten układ wegetatywny jest i anatomicznie i fizjolo- gicznie wykryty. Może dlatego niektórzy autorzy umiejscawiają całe życie uczu- ciowe wyłącznie w ośrodkach podkorowych. Twierdzeniom tym nie da się nie- stety przeciwstawić argumentów anatomofizjologicznych. Mimo to poważna grupa psychofizjologów, w tej liczbie i Mazurkiewicz, zakłada hipotetycznie istnienie elementów neurowegetatywnych w korze mózgowej. Autorzy ci nie uważają za słuszne przeciwstawiać ostro korę, jako narząd regulujący stosunek ustroju do świata zewnętrznego i zawiadujący aparatem ruchowym, układowi wegetatywnemu, który miałby zarządzać tylko czynnościami ustrojowymi. Za- sada jednolitości planu czynnościowego na wszystkich piętrach osi mózgowo- rdzeniowej domaga się przyjęcia, że w. korze mózgowej układ wegetatywny odgrywa doniosłą rolę jako narząd życia uczuciowego, rządzący wyższymi czyn- nościami nerwowymi. W szczególności ewolucyjnie wyższe formy życia uczu- ciowego muszą prawdopodobnie rozporządzać, jako swoistym narządem, tym właśnie układem współczulnym, dotąd niewykrytym. Tak jak pojęcia abstrak- cyjne genetycznie wywieść można z- wrażeń zmysłowych, tak samo ewolucyj- nie wyższe formy życia uczuciowego wywieść można z uczuć protopatycznych. Ponieważ mechanizmy podkorowe są niezdolne do rozwoju w życiu osobniczym, a rozwój życia uczuciowego jest faktem, dlatego przyjmuje się przeważnie obecnie, że uczucia nie lokalizują się wyłącznie w jądrach podkorowych, lecz że i kora mózgowa jest ich narządem. [przypisy: , fizjoterapia, implanty zębów, dieta i odchudzanie ]