Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Nasilenie podniety zewnetrznej w czynnosciach

Tuesday, July 12th, 2016

Nasilenie podniety zewnętrznej w czynnościach instynktowych może być bardzo nikłe, niekiedy może go niemalże brakować, jak na to zwrócił uwagę Sherington, mówiąc o “seriach reakcji antycypują- cych”. Są to takie stany dręczącej zwierzę potrzeby fizjologicznej, że pod ich wpływem, jeszcze więc przed pojawieniem się podniety bezwarunkowej, przy- chodzi do szeregu złożonych działań, zmierzających do odszukania podniety bez- warunkowej, potrzebnej dla zaspokojenia owej potrzeby, a więc dla rozłado- wania energetycznego ośrodków podkorowych, napiętych, “nastawionych” pod wpływem bodźców narządowych. To napięcie układu wegetatywnego, decyduje o wyborze odpowiedniego jakościowo bodźca. Ewolucja czynności układu ner- wowego doprowadziła więc na tym poziomie do ogromnego usamodzielnienia się nastawień wegetatywnych (dominant), które są już nie tylko sternikiem w przewodnictwie podrażnienia w łuku odruchowym, ale i siłą zdolną wywołać czynności złożone i długotrwałe, przy bardzo nikłych podnietach. zewnętrznych, sprowadzających się częstokroć do roli wtórnych, orientacyjnych wskazówek . . Fakty te mają ogromne znaczenie dla psychologii fizjologicznej, której właś- ciwym twórcą był Pawłow. Bo trzeba zważyć, że terminy takie, jak nastawie- nie, bodźce narządowe, dominanty, napięcie energetyczne, podrażnienia, dadzą się wyrazić zarazem i w języku, psychologicznym. Chodzi tu bowiem o uczucie pierwotne, tzw. protopatyczne, jak uczucie bólu, głodu, pragnienia, podniecenia płciowego. Te uczucia-ustrojowe są doznaniami, przeżyciami psychicznymi. Ich przykra lub przyjemna jakość jest na poziomie instynktu podstawą tendencji do usunięcia stanu przykrego lup osiągnięcia stanu przyjemnego. Jeżeli mó- wimy, że podniety bezwarunkowe dostarczają wskazówek orientacyjnych zwie- rzęciu dla rozwinięcia czynności instynktowej, to dopatrujemy się tym samym na tym stadium rozwojowym zalążka czynności poznawczej, gnozji. Zaczątki tej gnozji nie są nabytkiem osobniczym. Orientacja w sytuacji, która wymaga oddziałania instynktowego, jest zwłaszcza u zwierząt niższych dziedzicznie prze- kazywana. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, fizjoterapia, tusz do rzęs ]

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamieci

Tuesday, July 12th, 2016

Gnozja gatunkowa jest przejawem pamięci gatunkowej, dziedzicznej, w znaczeniu Heringa. Czynności instynktowe noworodka niewątpliwie są prze- jawem tych samych urządzeń przyrody. Na ogół jednak u człowieka zanikły te właściwości, stąd twierdzenie, że im wyższy jest filogenetyczny szczebel rozwojowy, tym mniejszą rolę odgrywają dziedziczne mechanizmy pamięciowo- gnostyczne. I na ich dnie jednak dopatrzyć się już można pewnych zjawisk psy- chicznych, z towarzyszącym im sensorium primordiale. Zanikłe czynności instynktowe u człowieka mogą wyjŚć na jaw w warun- kach patologicznej regresji pod postacią pewnych objawów neurologicznych (Pilleri i Poeck 1964), towarzyszących odkorowaniu. Można te zjawiska kli- niczne zrozumieć, jeśli się je porówna z faktami ontogenezy i etologii. Należą tu: 1. Automatyczne ruchy ust służące do szukania pokarmu, np. odruch ssania, wahadłowe ruchy głowy w poszukiwaniu sutka, oralny odruch chwytny (tzw. odruch buldoga). Stanowią one odpowiedź na podniety eksteroceptywne czu- ciowe lub wzrokowe i słabną po pobraniu pokarmu jak u oseska. 2. Automatyzmy chwytne ręczne i nożne, przypominające ruchy wspinania się i chwytania, powstają pod wpływem podniet proprio- i eksteroceptywnych dotykowych i wzrokowych. Patologiczny odruch chwytny ręki, występujący fizjologicznie u osesków ludzkich i u prymatów, bywa wzmocniony, jeśli rów- nocześnie pobudzi się odruch ssania. Ruchy oralne wiąże się z uszkodzeniem płata skroniowego, w szczególności jego części przyśrodkowej, podczas gdy ruchy ręczne i nożne z uszkodzeniem płata czołowego w jego części precen- tralnej. 3. Uszkodzenie w obrębie układu limbicznego prowadzi do zniesienia hamul- ców seksualnych. W ogóle uszkodzenia wyższych hamulców, znajdujących się w określonych strukturach mózgu, prowadzą do wyzwolenia się pierwotnych instynktów, np. wściekłości (sham rage). W podobny sposób tłumaczy się pa- tologiczne odruchy mimiczne, widywane w cięższych postaciach odkorowania, np. przymusowy śmiech i płacz. Podobną genezę przypisuje się tzw. objawowi łopatkowemu Darwina, który widuje się niekiedy fizjologicznie u człowieka, gdy usilnie natęża uwagę. Jako odruch patologiczny występuje w daleko posu- niętych procesach zanikowych mózgu. Nawiązuje on do wczesnego okresu filo- genetycznego, kiedy stanowił odpowiedź na grożące niebezpieczeństwo. [hasła pokrewne: , ortodonta, klimatyzacja precyzyjna, witamina b6 ]