Posts Tagged ‘klinika’

Rzeczy materialne dzialajac za posrednictwem

Tuesday, July 12th, 2016

Rzeczy matęrialne działając za pośrednictwem narządów zmysłowych na nasz mózg, odzwierciedlają się w nim jako podmiotowe zjawiska psychiczne: spostrzeżenia te jednakże są owocem aktywnego ustosunkowania się podmiotu do materiału poznaw- czego. Sprawdzanie słuszności i prawdziwości powstałych w ten sposób obrazów rzeczywistości, oddzielnie prawdziwych od błędnych, jak również kontrola wyników naszego myślenia, odbywają się na zasadzie działania praktycznego. Działanie prak- tyczne jest więc ostatecznym sprawdzianem trafności poznania.
CECHY ZNAMIENNE ZJAWISK PSYCHICZNYCH Zjawiska stanowiące przedmiot spostrzegania czy badania fizyków, chemi- ków, biologów, astronomów, udostępnione są każdemu badaczowi za pośred- nictwem jego narządów zmysłowych. Zjawiska psychiczne są bezpośrednio dane tylko osobie, która je przeżywa, Bezpośrednie przeżywanie zjawisk psychicz- nych dałoby się, być może, zaliczyć również do kategorii zjawisk, udostępnia- jących się drogą zmysłową. Epigoni sensualizmu XVIII wieku mówili tu o “zmyśle wewnętrznym” w odróżnieniu od zmysłów zewnętrznych, za pośred- nictwem których utrzymujemy kontakt z otaczającym nas światem realnym. Można by się dopatrywać pokrewieństwa tego “zmysłu wewnętrznego” z czu- ciem wewnętrznym, ustrojowym, z tzw. sferą cenestezji, która informuje nas o doznaniach w obrębie własnego organizmu. Niemniej jednak, tak czy ina- czej powstające czucia, na równi z wszystkimi innymi zjawiskami psychicz- nymi, mogą być przeżywane tylko podmiotowo. Tylko więc jedna osoba może zjawiska te bezpośrednio “oglądać”. Jeżeli inne osoby chcą się o tych zjawi- skach czegoś dowiedzieć, zdane są tylko na informacje osoby, która zjawisko to przeżywa. Zachodzi tu więc sytuacja tego rodzaju, że osoba badana staje się z konieczności sama badaczem, który bezpośrednio śledzi dane zjawisko. Informacje badanego udostępniają nam więc tylko pośrednio przeżywane przez niego zjawiska. Pośredniość ta polegać może na ustnych wypowiedziach bada- nego albo na wypowiedziach za pomocą mimiki, gestów, zachowania się, jego działalności rozmaitego rodzaju itd. Na podstawie tych zewnętrznych oznak wnosimy tu pośrednio, opierając się na analogii z naszymi własnymi doświad- czeniami wewnętrznymi, o faktach psychicznych zachodzących w badanym, ich jakości i intensywności, i innych szczegółach. Poza tą drogą obserwacji zew- nętrznej nie mamy możliwości wnikania w psychikę cudzą. [przypisy: , krem neutrogena, klinika, wózki inwalidzkie ]