Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Tak jak przyrodnik nie zna

Tuesday, July 12th, 2016

Tak jak przyrodnik nie zna “duszy” istniejącej niezależnie od orga- nizmu, tak też i nie zna zjawisk psychicznych niezależnych. Kto nie nabrał wprawy w problematyce epistemologicznej (teorii poznania), ten nie od razu pojmie, że barwy, dźwięki, zapachy, smaki i cechy dotykowe przedmiotów nie istnieją niezależnie od podmiotów, które ich: doznają. Są to wszystko bowiem wrażenia zmysłowe lub spostrzeżenia, a więc zjawiska psychiczne. Byt przedmiotowy, czyli realny, posiadają tylko materialne przedmioty, z których wychodzą ku naszym zmysłom odpowiednie podniety fizykalne. W okresie dziejów, gdy nie było żadnych istot żywych na ziemi, nie było ani ciemno, ani jasno i nie było szumu wiatru ani ryku fal morskich. Były tylko fale tzw. świetlne lub akustyczne, stanowiące warunek powstania wymienio- nych zjawisk psychicznych. Samo zjawisko psychiczne mogło powstać dopiero z chwilą, gdy pojawiły się istoty żywe, obdarzone- czuciem. Prawdy te są nie- zrozumiale w stadium realizmu naiwnego, który nie rozróżnia ostro podniet przedmiotowych od ich podmiotowej recepcji. Prawdy te z drugiej strony stały się punktem wyjścia absurdalnych teorii metafizycznych, – które obejmuje się nazwą idealizmu. Teorie te wysnuwają z trafnych spostrzeżeń epistemologicz- nych błędne wnioski co do realnego istnienia świata zewnętrznego. Ponieważ zmysły nasze często nas mylą lub dostarczają nam wrażeń i spostrzeżeń, po- siadających byt tylko podmiotowy, przeto teorie idealistyczne dochodzą do zwątpienia w realny byt świata, uznając za prawdę istniejący tylko świat prze- żyć podmiotowych. Błędne te teorie zostały przez naukę przezwyciężone, mimo to jednak pokutują w wierzeniach i przesądach ludowych lub w poglądach niby-naukowych. Od czasów Kanta spotkać się można z poglądem, iż zjawiska psychiczne wy- różniają się od zjawisk fizycznych jeszcze trzecią cechą znamienną. Mianowicie zjawiska fizyczne rozgrywają się w czasie i w przestrzeni. Zjawiska psychiczne miałyby przebiegać tylko w czasie, lecz rzekomo w przestrzeni. [patrz też: , tabletki na trądzik, gabinet stomatologiczny rzeszów, kosmetyki organiczne ]

Procesy i fakty psychiczne mialyby

Tuesday, July 12th, 2016

Procesy i fakty psychiczne miałyby być nieprzestrzenne, miałyby nie posiadać wymiaru. Cecha ta nie wydaje się ścisła, a w każdym razie nie jest ona cechą wszystkich zjawisk psychicznych. Istotnie takie zjawiska psy- chiczne jak przekonanie, żal, tęsknota, gniew, namysł, postanowienie itd. po- siadają cechy przestrzenne raczej tylko o tyle, że rozgrywają się w nas. Prze- strzenne umiejscowienie zjawisk psychicznych wtym znaczeniu dotyczy samego aktu jego przeżywania. A więc widzenie, słyszenie, doznawanie, odczuwanie pewnych treści psychicznych jest związane z naszą osobowością i rozgrywa się w nas. Ci, którzy mówią o nieprzestrzenności zjawisk psychicznych, mają jed- nak na myśli nie tyle sam akt przeżywania tych zjawisk, co ich treść. Taką treścią zjawiska psychicznego byłby dźwięk lub barwa bez względu na to, kto ją widzi, kto go słyszy i jaki jest stosunek do tych treści osobowości je prze- żywającej. Takimi treściami byłyby również: ból bez względu na jego aktualne odczuwanie, smutek bez względu na jego doznawanie, sąd bez względu na jego urabianie się. Treści te są oczywiście owocem dokonywanej przez nas abstrakcji, niemniej jednak o ich cechach mamy prawo mówić. Niektóre z nich zdają się mieć jednak pewne cechy przestrzenne. Są to te, które w procesie poznawania otaczającej nas rzeczywistości stanowią bezpośrednie, a w każdym razie naj- mniej pośrednie jej odzwierciedlenie. Dla przykładu powołać się można na wyobrażenie odtwórcze znanego nam przedmiotu. Wyobrażenie to nie ma wprawdzie tych cech przestrzennych w ścisłym znaczeniu, które można stwier- dzić i zmierzyć na przedmiocie realnym. W naszej wyobraźni możemy jednak do pewnego stopnia pewne cechy przestrzenne wyobrażonego przedmiotu dość wyraźnie oglądać, W naszej wyobraźni znajduje się bowiem odzwierciedlenie . przedmiotu realnego, które ma cechy do niego podobne. W pewnych przypad- kach takie wyobrażenia odtwórcze czy wytwórcze mogą nabierać szczególnej wyrazistości, niekiedy tak dalece, iż mogą człowieka wprowadzać w błąd tak, jak gdyby były przedmiotami realnie istniejącymi. Powrócimy do tych zagad- nień przy omawianiu zjawisk ejdetycznych i chorobliwych zaburzeń czynności spostrzegania, tzw. omamów. Tutaj wystarczy zaznaczyć, że cecha nieprze- strzenności zjawisk psychicznych ma zastosowanie względne. [patrz też: , psychoterapeuta warszawa, dentysta wola, kosmetyki organiczne ]