Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W badaniach zbiorowych psychologia posluguje

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach zbiorowych psychologia posługuje się również metodami statystycznymi. Statystyka jest nauką trudną, wymagającą dobrego opa- nowania techniki i metodologii. Obliczeń dokonujemy według zasad tzw. teorii prawdopodobieństwa. Interesuje nas głównie treść uzyskanego materiału, nie- kiedy jednak i forma uzyskanych odpowiedzi ma swoje znaczenie. Materiał uzyskanych ankiet czy kwestionariuszy odpowiedzi lub wykonanych w ekspe- rymencie czynności dzielimy na procentowe grupy. Możemy np. obliczać odse- tek dobrych i złych odpowiedzi, albo też wykonanych zadań praktycznych. Metody statystyczne mają wartość, jeśli opierają się na dużym materiale i na wielkich liczbach i jeśli treść materiału została zebrana w warunkach niena- gannych i opracowana krytyczne . Jeśli nie zachowa się wszystkich tych wa- runków, to bardzo łatwo popełnić można omyłki. Istnieje nawet pojęcie “kłam- stwa statystycznego”. Statystyka psychologiczna operuje materiałem tak trudno uchwytnym, zmiennym i jakby kapryśnym, Że matematycy słusznie przestrze- gają przed nieostrożnym stosowaniem wzorów statystycznych do materiału przeżyć i dyspozycji psychicznych.
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ROZWOJU FILO- I ONTOGENETYCZNYM ŻYCIA PSYCHICZNEGO Tak jak przyroda żywa rozwinęła się z materii martwej, a w obrębie przy- rody żywej organizmy wyższe rozwinęły się drogą ewolucji z niższych, tak samo i życie psychiczne podlegało rozwojowi od prymitywu psychizmu aż do jego naj wspanialszego rozkwitu, którego przedstawicielem jest człowiek. Że życie psychiczne w ogóle podlega rozwojowi, to widzimy codziennie i naocznie pa- trząc na dziecko. Minkowski na podstawie badań nad rozwojem układu ner- wowego u płodu ludzkiego przekonał się, że nawet w tak wczesnym okresie rozwojowym istnieje pewne prymitywne życie psychiczne. Czy na tym naj- niższym poziomie można w ogóle mówić o zróżnicowaniu wrażeń zmysłowych czy ustrojowych, pewnych elementarnych popędów, tzw. protopatycznych uczuć, o tym trudno jest wyrokować. Podobnie trudno wczuć się w prymityw psychizmu na naj niższych poziomach filogenetycznych. Doszukiwać się go można prawdopodobnie już na poziomie życia roślinnego. W stadium tym cho- dzić może o najprymitywniejsze doznania, czucia, wrażenia, stanowiące odzwier- ciedlenie przedmiotów otaczających. Doznania te mają podstawowe zabarwienie uczuciowe, są więc albo przykre, albo przyjemne. [przypisy: , logopeda warszawa, Studnie głębinowe, odzież bhp ]

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Zapobieganie. Jezeli

Tuesday, July 12th, 2016

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Zapobieganie. Jeżeli dziedziczność padaczki uważa się od dawna za mit (Hermer, 1958), to tym samym wszelkie wysiłki eugeniczne trzeba uznać za zbędne. Epileptykom nie odradza się małżeństwa ani płodzenia potomstwa. Częstość padaczki u 2 bliźniaków jednojajowych tłumaczy się jednakowością warunków osobniczego jej nabycia. Zupełnie innym. zagadnieniem jest natomiast zdolność ciężkich epilep- tyków do wychowania dzieci. Odradzamy wówczas małżeństwa nie z przyczyn euge- nicznych, lecz wychowawczo-społecznych, Chociaż na ogól nie wierzy się W to, aby czynnik .wzruszeniowy, np. przestrach, mógł wyzwolić napad padaczkowe, to jednak i z tych, i z innych względów nie powinno się dzieci straszyć. Daleko uchwytniejszyrni przyczynami padaczki, którym należy i można zapobiegać, są . wszelkie .zakażenia, urazy mózgu, stany niedotlenienia tkanki mózgowej zarówno w czasie porodu, jak i w życiu pozapłodowym, zatrucie z alkoholem na czele itd. Servit (1944, wg Hennera) zwrócił uwagę na nadmierne zatrzymywanie wody przez komórki zwojowe i na padaczkorodny wpływ tego zjawiska (hydra.tatio cerebrż); skąd płynie wskazanie zapobiegawcze, aby epileptycy, zwłaszcza dzieci, ograniczali spożycie płynów. Spostrzeżenia te tłumaczą skuteczność przetworów dehydratacyj- nych, w padaczce (np. Diamox). W przypadkach padaczki fotogennej unikać należy wystawiania się na migotanie światła. Dotyczy to np. dzieci, które w kinie siedżą zbyt blisko ekranu. Wiadomo, że napady padaczkowe mogą wystąpić po nagłym odstawieniu środków przeciwdrgawkowych. Dotyczy to nie tylko epileptyków le- czonych bromem, burbituranami itd., lecz także chorych, którzy w ciągu dłuższego czasu zażywają luminal jako środek przeciw bezsenności, przeciw stanom neura- stenicznym, przeciw nadciśnieniu lub z innych przyczyn. Nagle odstawienie leku może wywołać napad padaczkowy u człowieka, który dotąd nigdy jeszcze napa- dów nie mial. Epileptogennym czynnikiem bywa również dzienny sen, co potwierdza się badaniami. eeg. Pamiętać należy dlatego o dokładnym przebadaniu pracowni- ków, którzy po nocnej pracy zmuszeni są sypiać w dzień. Szkodliwe bywają też zale- cenia spokoju i bezczynności, udzielane powszechnie epileptykom. Rzecz ma się wręcz odwrotnie. Właśnie umysłowa i cielesna bezczynność bywają czynntkiem zwiększa- jącym częstość napadów. Gibbs i Lennox stwierdzili, że w ciężkich przypadkach padaczki z częstymi dysrytmiami o charakterze fal i iglic ześrodkowanie się uwagi pacjenta np. na jakimś zadaniu rachunkowym wyraźnie poprawiało krzywą eeg. [więcej w: , logopeda warszawa, pieczenie w miejscach intymnych, odzież bhp ]