Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi

Tuesday, July 12th, 2016

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi do wytworzenia się organizmów zło- żonych, pojawia się osobna tkanka, która staje się swoistym podścieliskiem czynności psychicznych. U tworów najprymitywniejszych rolę tę zdaje się speł- niać cała protoplazma. Najpierwotniejszą formą układu nerwowego zdaje się być układ nerwowy rozproszony. Na całej powierzchni ciała pod warstwą na- błonka znajduje się jakby sieć komórek i włókien nerwowych. Komórki te nie okazują jeszcze dążności do skupiania się w zwoje nerwowe. U robaków, a na- stępnie u stawonogów rozwija się układ nerwowy zwojowy, gdzie po raz pierw- szy można zauważyć pewną centralizację czynności. Udoskonalenie tej centra- lizacji polega na tym, że jeden ze zwojów, położony w pobliżu głowy, tzw. zwój nadprzełykowy. obejmuje rolę naczelną, a inne są mu czynnościowo pod- porządkowane. Prawdopodobnie ten jeden zwój naczelny staje się siedzibą sen- sorium. U kręgowców pojawia się odmiana cewkowata układu nerwowego. Można już wówczas wyróżnić ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Wośrod- kowym układzie nerwowym da się zauważyć coraz wyraźniejszy podział na mózg i rdzeń. Rozwojowy proces powstawania mózgu nosi nazwę cefalizacji. Mózg ten staje się narządem życia psychicznego. U ryb i zwierząt ziemnowod- nych narządem życia psychicznego jest przednia część pnia mózgowego. Dzięki rozwojowi życia psychicznego zwierzę nabywa zdolności dostosowy- wania się do zmiennych warunków środowiska. Pewne najudatniejsze sposoby dostosowania się do warunków zewnętrznych ulegają utrwaleniu dziedzicz- nemu pod postacią instynktów. W tego rodzaju mechanizmach psychicznych widzimy dziedziczną pamięć gatunkową, gdyż nabytki pamięciowe przodków przekazywane są potomstwu, które wykorzystuje je w odpowiednich okolicz- nościach tak, jak gdyby samo je nabyło. Zawiłe niekiedy działania instynktowe przebiegają automatycznie, bez nauki, z niezmienną koniecznością. Natomiast wyższą formą rozwojową są działania, określone nazwą nawyków. I. nawyki mogą się w pewnej mierze dziedziczyć, jednakże zasadniczo powstają one na mocy .osobniczych nabytków pamięciowych. Instynkty opierają się na tzw. od- ruchach bezwarunkowych, podczas gdy nawyki na odruchach warunkowych. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, filtry do wody ]

Nawarstwiony zespól psychotycz- ny moze

Tuesday, July 12th, 2016

Nawarstwiony zespół psychotycz- ny może po rozmaicie długim, czasem wieloletnim okresie trwa- nia, przeminąć na zawsze, pozo- stawiając trwały stan ubytkowy. Czasem po przerwie, także roz- maicie długiej, niekiedy wielolet- niej, może ponownie pojawić się ten lub inny zespół psychotyczny z tegoż samego kręgu schizofre- nicznego. Takich nawrotów może być wiele. Mówimy wówczas o przebiegu choroby w posuwach (w skokach) albo o zaostrzeniach proce- su przewlekłego (exarcer- bationes). Sprawa naśladuje wów- czas przebieg okresowy. Po każ- dym posuwie zazwyczaj stan ubyt- kowy pogłębia się, objawy rozpa- du nasilają się, życie afektywne i czynności intelektualne coraz bar- dziej się rozprzęgają, struktura osobowości ubożeje i rozluźnia się, pogłębiają się cechy charaktero- patyczne, wzmaga się autyzm, po- tęgują się zewnętrzne dziwactwa i maniery, zwiększają się objawy otępieni owe. Rzadziej zdarza się, że mimo częstych nawrotów ubytki schizofreniczne pozostają po każdym posuwie mniej więcej na tym samym poziomie. Ogromna liczba przypadków wykazuje przebieg jeszcze inny, i to zarówno w przypadkach nie leczonych, jak i często mimo usilnego leczenia. Przerwy między poszczególnymi posuwami mogą być coraz krótsze, wreszcie może ich w ogóle nie być. Ten czy inny zespól ostry i zasadniczo czynnościowy ulega przewleczeniu i utrwaleniu. Chorzy ci w ciągu wielu lat i dziesiąt- ków lat mogą trwać w stanie katatonii hiperkinetycznej lub hipokinetycznej, wykazywać trwale objawy hebefrenii lub przejawiać nieprzerwanie mniej lub więcej ciężki stan paranoidalny. Jeżeli dodamy do tego, że zespoły te często sprzęgają się ze sobą i że z upływem czasu dochodzi do daleko posuniętegc roz- .padu całej osobowości i do ostatecznego otępienia schizofrenicznego, to zrozu- miemy przebogatą różnorodność obrazów klinicznych spotykanych w zastarzałej schizofrenii przewlekłej, powikłanej mnogimi nawarstwieniami .epigenetycznymi. [patrz też: , magnez i witamina b6, olejek makadamia, gabinety stomatologiczne ]