Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Zadaniem psychologii jest wykrycie zwiazków,

Tuesday, July 12th, 2016

Zadaniem psychologii jest wykrycie związków, jakie zachodzą mię- dzy faktami psychicznymi a faktami innego rodzaju, np. fizycznymi, fizjolo- gicznymi, socjologicznymi, kosmicznymi. Zebrane w ten sposób opisy faktów psychicznych i dyspozycji psychicznych, oparte na analizie i klasyfikacji badanego materiału i poparte wynikami innych jeszcze metod badawczych, o których będzie mowa poniżej, prowadzą do wy- krycia praw naukowych, leżących u podstaw zachodzących między faktami związków. Prawa naukowe służą nam do tłumaczenia faktów, które już zaszły i do przewidywania faktów przyszłych. Wytłumaczyć jakiś proces psychiczny, jego powstanie, jego przebieg, jakość, natężenie, jego ustąpienie. itd., znaczy udowodnić, że proces ten jest jednostkowym następstwem pewnego prawa naukowego. Chociaż życie psychiczne człowieka jest niezwykle zawiłe, pełne zjawisk różnorodnych, zmiennych, kapryśnych, to jednak jest ono podpo- rządkowane na równi z innymi zjawiskami przyrodniczymi ściśle obowiązują- cym prawom. Nie wszystkie te prawa są dotąd znane. Dużo w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia. Jednak w ostatnich czasach zaznacza się w wielu dzia- łach psychologii wybitny postęp. Metody psychologii są te same, co w innych naukach indukcyjnych. Podstawową metodą jest obserwacja. Każda systematyczna praca na polu psy- chologii rozpoczyna się od spostrzegania faktów jednostkowych. Dokonywane rzez nas spostrzeżenia dorywcze nie wystarczają nam, chociaż i one nie są bez znaczenia. Na tó, aby zdobyć dokument naukowy, trzeba spostrzeżenia czymc systematycznie z zaznaczeniem czasu, miejsca, warunków i innych okolicz- ności, ważnych. dla naukowego opisu i wytłumaczenia spostrzeganych faktów. Zamiast dorywczych spostrzeżeń posługujemy się dlatego metodą naukowej obserwacji. Przez obserwację rozumiemy planowy, systematyczny szereg spo- strzeżeń, podjęty dla dokonania opisu badanego zjawiska. Dążeniem naszym jest dokonywanie obserwacji według z góry powziętego planu. Są jednakże zja- wiska psychiczne, które powstają samorzutnie w warunkach nie dających się przewidzieć. Dotyczy to szczególnie stanów uczuciowych, np. gniewu, rozpaczy, strachu. Tutaj zdani jesteśmy mimo wszystko na spostrzeżenia dorywcze. Za- prawieni w samoobserwacji badacze umieją jednak korzystać z takich przy- padkowych sposobności i dokonywać czasem cennych spostrzeżeń na przeży- wanych przez siebie zjawiskach. [podobne: , rozstanie, oczyszczanie organizmu, przydomowe oczyszczalnie ]

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi

Tuesday, July 12th, 2016

Kiedy w przebiegu ewolucji przychodzi do wytworzenia się organizmów zło- żonych, pojawia się osobna tkanka, która staje się swoistym podścieliskiem czynności psychicznych. U tworów najprymitywniejszych rolę tę zdaje się speł- niać cała protoplazma. Najpierwotniejszą formą układu nerwowego zdaje się być układ nerwowy rozproszony. Na całej powierzchni ciała pod warstwą na- błonka znajduje się jakby sieć komórek i włókien nerwowych. Komórki te nie okazują jeszcze dążności do skupiania się w zwoje nerwowe. U robaków, a na- stępnie u stawonogów rozwija się układ nerwowy zwojowy, gdzie po raz pierw- szy można zauważyć pewną centralizację czynności. Udoskonalenie tej centra- lizacji polega na tym, że jeden ze zwojów, położony w pobliżu głowy, tzw. zwój nadprzełykowy. obejmuje rolę naczelną, a inne są mu czynnościowo pod- porządkowane. Prawdopodobnie ten jeden zwój naczelny staje się siedzibą sen- sorium. U kręgowców pojawia się odmiana cewkowata układu nerwowego. Można już wówczas wyróżnić ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Wośrod- kowym układzie nerwowym da się zauważyć coraz wyraźniejszy podział na mózg i rdzeń. Rozwojowy proces powstawania mózgu nosi nazwę cefalizacji. Mózg ten staje się narządem życia psychicznego. U ryb i zwierząt ziemnowod- nych narządem życia psychicznego jest przednia część pnia mózgowego. Dzięki rozwojowi życia psychicznego zwierzę nabywa zdolności dostosowy- wania się do zmiennych warunków środowiska. Pewne najudatniejsze sposoby dostosowania się do warunków zewnętrznych ulegają utrwaleniu dziedzicz- nemu pod postacią instynktów. W tego rodzaju mechanizmach psychicznych widzimy dziedziczną pamięć gatunkową, gdyż nabytki pamięciowe przodków przekazywane są potomstwu, które wykorzystuje je w odpowiednich okolicz- nościach tak, jak gdyby samo je nabyło. Zawiłe niekiedy działania instynktowe przebiegają automatycznie, bez nauki, z niezmienną koniecznością. Natomiast wyższą formą rozwojową są działania, określone nazwą nawyków. I. nawyki mogą się w pewnej mierze dziedziczyć, jednakże zasadniczo powstają one na mocy .osobniczych nabytków pamięciowych. Instynkty opierają się na tzw. od- ruchach bezwarunkowych, podczas gdy nawyki na odruchach warunkowych. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, magnez i witamina b6, filtry do wody ]