Posts Tagged ‘odzież bhp’

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne czy pośrednie nie wy- starczają nam. Od połowy XIX wieku zaczęto szeroko stosować espery- ment do badań psychologicznych. Doniosłą tę metodę stosowano początkowo do badania wrażeń wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Wniosły one ogrom- nie dużo do znajomości fizjologii zmysłów, a tym samym mają znaczenie dla psychofizjologii. Przy pomocy specjalnej aparatury uzyskano możność dokony- wania dokładnych pomiarów przebiegu pewnych procesów psychicznych. W la- tach osiemdziesiątych prżeprowadzono pierwsze eksperymenty badania pamięci, stworzono mianowicie metodykę mierzenia szybkości i dokładności uczenia się na pamięć, trwałości pamięci i szybkości zapominania. Później wynaleziono metodę eksperymentalną badania uwagi i spostrzegania. Od tego czasu zaczęła ogromnie wzrastać na całym świecie liczba specjalnych pracowni psychologii eksperymentalnej. Eksperymentem naukowym nazywamy wywołanie badanego zja- wiska w oznaczonych z góry warunkach sztucznych, które można dowolnie zmienić lub powtarzać. Celem eksperymentu jest dokonanie obserwacji nauko- wej. Do tego celu potrzebne są co najmniej dwie osoby: eksperymentator i osoba badana. Eksperymentator stwarza warunki, w których ma wystąpić badane zjawisko. Osoba badana może być uprzedzona o mającym wystąpić zjawisku albo nie. W,tym ostatnim przypadku osoba badana otrzymuje polecenie wyko- nania pewnej czynności i poinformowania nas, jakie zjawisko psychiczne prze- żyła w czasie wykonania tej czynności. Na przykład w eksperymencie kojarze- niowym na szereg słów, wypowiedzianych głośno, ma ona odpowiedzieć pierw- szym słowem, które jej przyjdzie na myśl. Eksperymentator liczy czas upły- wający między hasłem i odczynem, przy czym nie uprzedza wcale osoby bada- nej, że najbardziej wymowne będą odczyny najbardziej• opóźnione. W dziedzi- nie tej wypracowano mnóstwo testów, za pomocą których określa się dyspo- zycje psychiczne osób badanych lub przebieg i właściwości rozmyślnie i pla- nowo prowokowanych zjawisk psychicznych. Wyniki tych badań wymagają dużego krytycyzmu, jeżeli nie mają się stać źródłem nieścisłości. [patrz też: , catering dietetyczny, odzież bhp, rehabiliacja ]

W badaniach zbiorowych psychologia posluguje

Tuesday, July 12th, 2016

W badaniach zbiorowych psychologia posługuje się również metodami statystycznymi. Statystyka jest nauką trudną, wymagającą dobrego opa- nowania techniki i metodologii. Obliczeń dokonujemy według zasad tzw. teorii prawdopodobieństwa. Interesuje nas głównie treść uzyskanego materiału, nie- kiedy jednak i forma uzyskanych odpowiedzi ma swoje znaczenie. Materiał uzyskanych ankiet czy kwestionariuszy odpowiedzi lub wykonanych w ekspe- rymencie czynności dzielimy na procentowe grupy. Możemy np. obliczać odse- tek dobrych i złych odpowiedzi, albo też wykonanych zadań praktycznych. Metody statystyczne mają wartość, jeśli opierają się na dużym materiale i na wielkich liczbach i jeśli treść materiału została zebrana w warunkach niena- gannych i opracowana krytyczne . Jeśli nie zachowa się wszystkich tych wa- runków, to bardzo łatwo popełnić można omyłki. Istnieje nawet pojęcie “kłam- stwa statystycznego”. Statystyka psychologiczna operuje materiałem tak trudno uchwytnym, zmiennym i jakby kapryśnym, Że matematycy słusznie przestrze- gają przed nieostrożnym stosowaniem wzorów statystycznych do materiału przeżyć i dyspozycji psychicznych.
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ROZWOJU FILO- I ONTOGENETYCZNYM ŻYCIA PSYCHICZNEGO Tak jak przyroda żywa rozwinęła się z materii martwej, a w obrębie przy- rody żywej organizmy wyższe rozwinęły się drogą ewolucji z niższych, tak samo i życie psychiczne podlegało rozwojowi od prymitywu psychizmu aż do jego naj wspanialszego rozkwitu, którego przedstawicielem jest człowiek. Że życie psychiczne w ogóle podlega rozwojowi, to widzimy codziennie i naocznie pa- trząc na dziecko. Minkowski na podstawie badań nad rozwojem układu ner- wowego u płodu ludzkiego przekonał się, że nawet w tak wczesnym okresie rozwojowym istnieje pewne prymitywne życie psychiczne. Czy na tym naj- niższym poziomie można w ogóle mówić o zróżnicowaniu wrażeń zmysłowych czy ustrojowych, pewnych elementarnych popędów, tzw. protopatycznych uczuć, o tym trudno jest wyrokować. Podobnie trudno wczuć się w prymityw psychizmu na naj niższych poziomach filogenetycznych. Doszukiwać się go można prawdopodobnie już na poziomie życia roślinnego. W stadium tym cho- dzić może o najprymitywniejsze doznania, czucia, wrażenia, stanowiące odzwier- ciedlenie przedmiotów otaczających. Doznania te mają podstawowe zabarwienie uczuciowe, są więc albo przykre, albo przyjemne. [przypisy: , logopeda warszawa, Studnie głębinowe, odzież bhp ]