Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Patofizjologia schizofrenii jest zagadnieniem trudniejszym,

Tuesday, July 12th, 2016

Patofizjologia schizofrenii jest zagadnieniem trudniejszym, niż można by sądzić na podstawie łatwizny pseudopawłowizmu. Wiadomo, że w schizofrenii jest zwięk- .szona podatność kory mózgowej na hamowanie w związku z osłabieniem komórek. Patologiczne zjawisko rozlanego hamowania może zmieniać swe natężenie i umiej- scowienie w różnych piętrach mózgu. Hamowaniu korowemu towarzyszą zjawiska odhamowania i indukcji dodatniej czynności pod względem rozwojowym starszych, pierwotniejszych, szczątkowych. “Prawdopodobnie – mówi Pawłow – w korze pod wpływem schorzenia organicz- nego powstają u schizofreników odosobnione punkty i ogniska chorobowe o cha- rakterze patologicznych struktur dynamicznych, i to w sposób postępujący”. Pod wpływem takich słabych punktów i ognisk następuje coraz to większe rozkojarze- nie skoordynowanych czynności kory mózgowej (Korzeniowski). Omawiając przy- czyny tych zmian i ognisk czynnościowych Pawłow podkreśla, że nawet mimo tożsamości objawów przyczyna może być różna. Anatomia patologiczna i neurohistopatologia nie są jeszcze na tym poziomie techniki badawczej, aby można było na podstawie obrazu po- śmiertnego rozpoznać schizofrenię. Dotychczasowe badania na tym polu nie mogły też dać zadowalających wyników wskutek wzmiankowanej powyżej niejednolitości w rozumieniu pojęcia “schizofrenia”. Jeżeli do tego pojęcia wliczyć czynnościowe zespoły schizofrenoidalne, wyrosłe na różnorakim podłożu etiologicznym, to wyniki badań anatomopatologicznych będą pozbawione wartości, stwierdzone zmiany przy- pisać bowiem należy nieswoistym czynnikom etiologicznym, Przyszłe badania będą musiały opierać się na ścisłym zróżnicowaniu klasyfikacyjnym, z odrzuceniem tych wszystkich zaburzeń, które nie dadzą się zaliczyć do schizofrenii “prawdziwej”. Po- dane poniżej na podstawie piśmiennictwa wyniki badań oczywiście nie uwzględ- niają wyszczególnionej zasady i dlatego mogą mieć znaczenie tylko orientacyjne. Poza tym pamiętać trzeba o tym, że w przypadkach zastarzałych psychoz schizofre- nicznych nieużywanie mózgu (inactivitas) może prowadzić do wtórnych zmian. [więcej w: , przedłużanie rzęs, medycyna estetyczna, odzież dla dzieci ]