Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiagamy tam,

Tuesday, July 12th, 2016

Najpewniejsze stosunkowo wyniki osiągamy tam, gdzie dadzą się zastosować przyrządy. Po- sługujemy się zegarami (chronometrami), notującymi setne, a nawet tysięczne sekundy, aparatami kreślącymi krzywe tętna i oddechu, przyrządami do bada- nia zdolności zapamiętywania, pokazującymi osobie badanej hasła w równych odstępach czasu i w ciągu jednakowego czasu. Aparatura ta zapewnia zawsze taki sam, z góry dający się pod względem ilościowym i jakościowym oznaczyć zespół warunków, w których występuje badane zjawisko psychiczne. Opano- wanie metodyki eksperymentowania jest warunkiem powodzenia tych badań. Eksperymentów nie przeprowadza się dorywczo. Muszą one być przygote- wane i zorganizowane przez pracownię. Przede wszystkim liczyć się trzeba z faktem, że przedmiot badania psychologicznego jest trudno uchwytny, a same zjawiska zależne od mnóstwa ubocznych okoliczności, których eksperymenta- tor nie ma prawa pominąć w ocenie wyników. Chodzi tu np. o momenty uczu- ciowe przypadkowe. Dlatego najpierw dobrze jest przeprowadzić kilka doświad- czeń próbnych, aby badany oswoił się z warunkami eksperymentowania, zatra- cił tremę, nauczył się skupiać uwagę w pożądanym kierunku itd. Przebieg eksperymentu musi być dokładnie protokołowany. Protokół musi zawierać wszystkie istotne dane liczbowe, które pozwolą potem na ścisłe ujęcie wyniku. Uzyskane w ten sposób dokumenty zestawia się, uwidoczniając odkryte czy ustalone prawa w tabelach, w krzywych; w wykresach, w obliczeniach. Opisy eksperymentów, zawarte w protokołach i zestawieniach, są surowym materia- łem naukowym, który wymaga krytycznego opracowania w taki sposób, aby wywód ten dał się przez innych badaczy skontrolować. W szczególności pamię- tać należy o tym, że mowa badanych bywa dość niedołężnym sposobem infor- mowania nas o przeżyciach wewnętrznych. Poza tym od samego eksperymen- tatora płynie ku badanemu mnóstwo sugestii i wpływów, które mogą wypaczać przebieg badanego zjawiska lub odbijać się na sposobie wysławiania się osoby badanej. Takie uboczne wpływy należy ze wszystkich sił eliminować. [więcej w: , odzież termoaktywna, krem neutrogena, fizjoterapia ]

Przykrosc sklania do ucieczki, jej

Tuesday, July 12th, 2016

Przykrość skłania do ucieczki, jej przezwyciężenie sprawia przyjemność. Ten związek elementarnych uczuć protopatycznych i doznań stanowi pierwszą podstawę orientacji w otaczającym środowisku i walki o byt. W rozważaniach tych wystrzegać się trzeba antropo- morfizmu, który płynie stąd, iż bezpośrednio znamy tylko własne przeżycia psychiczne i mimo woli skłonni jesteśmy przenosić bezkrytycznie wiedzę o so- bie na twory żywe tak odlegle ewolucyjnie, że tylko bujną wyobraźnią można się wczuć w ich przeżycia. Wczuwanie się i analogia są niepewnymi arkanami poznania naukowego. Dlatego w badaniach z zakresu psychologii porównaw- czej nie pomijamy żadnego momentu, który by naszym wnioskom analogijnym dostarczył podstaw naukowych. Z ogólnych rozważań o strukturze życia psychicznego i z samej zasady ewo- lucji można wnosić, że wszelkie życie psychiczne w przyrodzie jest jednego i tego samego zasadniczo typu. Te same prawa natury warunkowały jego pow- stanie, te same wpływy środowiskowe kształtowały jego rozwój. Wszystkie ustroje żywe na ziemi są ze sobą spokrewnione, rozrastały się bowiem z tego samego pierwotnego pnia genealogicznego. Byłoby czystą spekulacją przypusz- czać, że poza znanymi nam formami strukturalnymi życia psychicznego istnieją jeszcze jakieś inne, niedocieczone, niepoznawalne w swej istocie. Jeżeli takjest, to zarówno prymityw psycliizmu ludzki jak i pozaludzki posiadać musi w zawiązku te wszystkie elementy strukturalne, bez których nie da się pomyśleć życia psychicznego w ogóle. Jeżeli więc stwierdzamy u najprymitywniejszego tworu żywego objawy doznań, czuć, to pojęcie to nabierze sensu dopiero wów- czas, gdy podstawimy pod nie elementarne przeżycie psychiczne, oczywiście wraz z tymi niezbędnymi cechami, które uważa się za znamienne dla psy- chizmu w ogóle. Psychizm ten musi więc być z natury rzeczy podmiotowy i musi być “czyjś”, co z kolei pociąga za sobą konieczność przypisania mu sen- soriumd struktury, osnutej konstelacyj nie dookoła jaźni. Elementarne te wła- ściwości rozrastają się w przebiegu ewolucji ilościowo oraz wzbogacają sIę o nowe jakości psychiczne. [więcej w: , odzież termoaktywna, protetyka, Depilacja laserowa ]