Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Mazurkiewicz zwrócil uwage na mylnosc

Tuesday, July 12th, 2016

Mazurkiewicz zwrócił uwagę na mylność określenia, “sumowanie się podrażnień”, gdyż w rzeczywistości zsumowują się nie podrażnienia, lecz. ich skutki, tj. zmiany pobudliwości ośrodków nerwowych w rdzeniu, odbie- rających podrażnienia subminimalne, początkowo nie. wywołujące odruchu. Zmiany te, utrzymujące się dłużej niż czas trwania samych podrażnień, wska-: zują na istnienie, obok przewodnictwa podrażnień, jeszcze drugiej podstawo- wej cechy tkanki nerwowej, mianowicie na własność kumulowania, a więc prze- chowywania zmian, powstających w tkance lub w ośrodku nerwowym pod dzia- łaniem energii podrażnień dopływających. Zmiany te polegają na wzmaganiu się pobudliwości w ośrodku odbiorczym, a więc jakby na kumulowaniu energii utajonej dopóty, dopóki nie spotęguje się ona do stopnia podrażnienia submi-. nimalnego, zdolnego wywołać reakcję, tj. odruch, Przebieg tego procesu jest tak podobny do przebiegu procesu pamięciowego, że mnemiści (od greckiego wyrazu mneme – pamięć) niemal utożsamiają te zjawiska. Właściwym twórcą mnemizmu był Semon, który wykazał tożsamość praw pamięci biologicznej z prawami pamięci psychologicznej, Jego poprzednikiem był Hering, twórca pojęcia gatunkowej pamięci biologicznej, dochodzącej do głosu w instynktach, Poglądy Semona wywarły wielki wpływ na wyobraże- nia psychologów i psychiatrów na temat neurofizjologicznej strony zjawisk pa- mięciowych, chociaż podkreślić trzeba, że i Semon i jego zwolennicy ujmowali mnemizm raczej ze stanowiska ogólno biologicznego, W tych warunkach pamięci biologicznej nie przypisywano charakteru energetycznego, Na takim stano- wisku stał np. Bleuler, który zapatrywania Semona wprowadził do psychiatrii. Przyjęła się zwłaszcza terminologia mnemizmu. Psychologicznym pojęciom za- pamiętywania, przechowywania i przypominania odpowiadają tutaj hipote- tyczne pojęcia engrafii, tj. zapisu doznanych przez tkankę nerwową impresji, przechowywania engramów, czyli śladów pamięciowych, oraz ekforii, czyli od- tworzenia pierwotnej impresji. Są to terminy neurofizjologiczne, chociaż Se- mon używał” ich pierwotnie w znaczeniu biologicznym. W myśl tych poglądów, tkanka nerwowa posiadałaby plastyczność, podobną do ciasta, dzięki czemu przeżycia pozostawiałyby w niej wyciski, nazwane przez Semona engramami. Teoria• ta uzmysławia (ale nie wyjaśnia) rozmaite zjawiska pamięciowe. Na przykład uczenie się, polegające na częstym powtarzaniu pewnych wyobrażeń, utrwala owe ślady – wyciski. Z biegiem czasu engramy zacierają się, tak jak ślad wyciśnięty w cieście zachowuje swój kształt póki jest świeży, później zaś zalewa się. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, pieczenie w miejscach intymnych, proktolog ]

Przelom hormonalny w okresie dojrzewania

Tuesday, July 12th, 2016

Przełom hormonalny w okresie dojrzewania zdaje się odgrywać rolę czynriika wyzwalającego. Czasem sprawa rozpoczyna się znacznie później, lecz największy odsetek przypada na okres do 25 r. Ż. Chorego niemal zawsze mamy sposobność badać dopiero wówczas, gdy wszystkie pod- stawowe objawy schizofrenii są obecne, chociaż nie zawsze wyraźne i łatwe do wykrycia. Rodzina podaje zazwyczaj, że od pewnego czasu chory przestał się czymkolwiek żywiej zajmować, w szkole stał się miernym lub złym uczniem, stał się dla rodziny obojętny, chłodny, nieczuły lub zły, postępowanie jego przestano rozumieć, nie wiadomo dlaczego odsunął się od kolegów i przyjaciół, stał się samotnikiem, zamknął się w sobie; zatracił ambicję życiową, przestało mu na czymkolwiek naprawdę zależeć, zaczął wygłaszać jakieś dziwne poglądy, między -wyglaszanymi zasadami a postępowaniem była zbyt duża rozbieżność. Chory przestał dbać o swój wygląd żewnętrzny lub przeciwnie, zaczął się ubie- rać dziwacznie, potrafił •godzinami, dniami i tygodniami nic nie robić, o swoją przyszłość nie martwił się, nie zastanawiał się nad środkami do życia, zatracił poczucie rzeczywistości, czasem uśmiechał się bez powodu do siebie, “dużo roz- myślał”, tracił czas na niepotrzebne rzeczy, zamiast się uczyć, czytał niepotrzebne książki, zauważono, że naprawdę ichriie czyta, lecz siedzi godzinami nad jedną i tą samą stronicą, stał się leniwy, niepunktualny, niesłowny, nieobowiązkowy, szkołę lub pracę opuszczał bez• usprawiedliwienia i bez powodu,• gdy mu zwra- cano uwagę, odpowiadał opryskliwie lub grubiańsko, w ogóle w zachowaniu jego zanikło dobre wychowanie, odzywał się do rodziców i do przełożonych bez poczucia dystansu, potrafił w czasie lekcji gwizdać, napomnienia i kary nic nie pomagały, stał się głuchy na prośby i groźby, stał się jakby innym człowiekiem: bez serca, bez rozsądku, bez ambicji, bez energii, bez wstydu, lekkomyślny, zdziwaczały odludek. To są naj częstsze skargi rodziny. Wyczytać z riich można znamienne rozprzężenie struktury osobowości. Objawy są tak różnorodne, że nie podobna ich wszystkich szczegółowo opisać. Nie da się też ich wszystkich wychwytać na podstawie jednorazowego badania. [więcej w: , olejek kokosowy na włosy, olejek cbd, odżywka do rzęs ]