Posts Tagged ‘olej jojoba’

Aby zrozumiec warunki powstawania zycia

Tuesday, July 12th, 2016

Aby zrozumieć warunki powstawania życia psychicznego, psycholog musi rozszerzyć swoje zainteresowania badawcze na dziedzinę fizjologii, w szczęgól- ności dziedzinę neurofizjologii i psychofizjologii. Ponieważ i tych dziedzin z kolei nie można naukowo zgłębić bez znajomości chemii fizjologicznej, fizyki, biologii, patofizjologii itd., przeto zainteresowania psychologii i psychopatologii wychodzą poza własny, specjalny zakres przedmiotu. Dodajmy do tego, że życie psychiczne stanowi podstawę działalności człowieka w życiu zbiorowym. Dlatego nie ma właściwie takiej dziedziny życia, wobec której psycholog mógłby pozostać obojętny. Człowiek współżyje z otoczeniem, ze środowiskiem w naj- obszerniejszym tego słowa znaczeniu. Środowisko wywiera na niego nieusta- jący wpływ kształtujący, pomyślny lub niepomyślny. Dlatego to, co się dzieje w środowisku, musi być brane również pod uwagę dla zrozumienia warunków powstawania zjawisk i dyspozycji psychicznych. Socjologia, pedagogika, eko- nomia i mnóstwo innych dziedzin stanowią więc pośrednio również przedmiot badań psychologii. W psychologii radzieckiej kladzie się szczególny nacisk na fakt, iż psychika sta- nowi podmiotowe odzwierciedlenie świata realnego. Zycie psychiczne jest bowiem bezpośrednim lub pośrednim wytworem oddziaływania środowiska. Dotyczy to nie tylko zjawisk i procesów psychicznych, ale i trwałych cech osobowości, a więc jego zainteresowań, zdolności, charakteru, temperamentu i innych dyspozycji psychicz- nych. Aby tę zasadę zrozumieć, trzeba wziąć pojęcie środowiska w naj obszerniej- szym zakresie, a więc nie tylko aktualne oddziaływania wpływów zewnętrznych, włącznie z wpływami ze strony własnego środowiska tkankowego, ale i oddziaływa- nia odległe w czasie, które drogą dziedziczności, dzięki dziedzicznemu utrwalaniu się cech nabytych, wywarły wpływ kształtujący na osobowość. Z faktu, że psychika odzwierciedla świat realny, np. w procesie poznawczym, nie wynika bynajmniej, aby psychika miała być istotą biernie plastyczną. Właśnie w psy- chologii radzieckiej zwraca się szczególną uwagę na proces aktywnego oddziaływa- nia psychiki ludzkiej na otaczające go środowisko. Przenikający do naszych władz poznawczych obraz świata nie jest kopią rzeczywistości. Powstaje on w wyniku aktywnej przeróbki doznanych wrażeń i spostrzeżeń. Człowiek nie poznaje więc świata w sposób bierny, natomiast poznaje go działając praktycznie na przyrodę- i innych ludzi. Z tego aktywnego działania powstają więc nasze spostrzeżenia. [więcej w: , bezdech, nietrzymanie moczu, olej jojoba ]