Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Zasada ta obowiazuje juz nawet

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada ta obowiązuje już nawet na poziomie rdzeniowym, a cóż dopiero na wyższych poziomach, gdzie mała podnieta może wywołać odczyn bez porównania silniejszy. Te różnice w nasileniu podniety i odczynu możemy zrozumieć, jeśli założymy, że ośrodkowe ogniwo luku odruchowego obdarzone jest siłą, którą rozporządza dołączony do niego element układu współczulnego. Klasyczny wzór refleksologiczny A -+ a -+ m musi doznać rozszerzenia w po- staci: A-+ a-+ (S)-+ I: + 1 m+2 Jeżeli więc podnieta A wywołuje w ośrodku (a) podrażnienie takiego samego nasilenia, a mimo to odczyn może być albo żaden (O), albo zmiennego nasile- nia, to dzieje się to dzięki temu, że dołącza się do łuku odruchowego ogniwo S, obdarzone dynamiczną aktywnością. To ogniwo S (sympathicus) jest wyrazem nowego, nierefleksologicznego, niemechanistycznego ujęcia odruchu rdzenio- wego. Mazurkiewicz widzi w tym ujęciu zgodność z nowszymi poglądami na współczulny charakter “egionis intermedio-medialis i inteTmedio-latemlis, które leżą między rogami tylnymi a przednimi rdzenia oraz zgodność z podkreślaną. przez Lapicquea mniejszą pobudliwością (wiekszą chronaksją) ośrodkowego ogniwa tego łuku. Ujęcie takie tłumaczy m. in. i zjawisko sumowania się po- drażnień. Dla zrozumienia czynności wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego, trzeba zgodnie z klasyczną teorią odruchów przyjąć tożsamość planu czynnoś- -ciowego na wszystkich poziomach osi rdzeniowo-mózgowej (Hess i Orbeli). Na poziomie pnia mózgowego umiejscawiamy prostsze lub bardziej złożone odczyny tzw. instynktowe, które Pawłow nazwał odruchami bezwarunkowymi. Ich ana- liza pozwala nam na odtworzenie sobie drogi, po której szła ewolucja czyn- ności nerwowych. Odruchy bezwarunkowe różnią się od rdzeniowych tym, że nasilenie podniety odgrywa tu jeszcze mniejszą rolę niż w odruchach rdzenio- wych. O odczynach instynktowych rozstrzyga w ogóle nie nasilenie podniety, lecz jej jakość. Ośrodkowy układ nerwowy jest tutaj swoiście i Wybiórczo “na- stawiony” na jeden z bardzo wielu bodźców, działających równocześnie. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, olejek arganowy do włosów, gabinety stomatologiczne ]

PRZEWLEKLE NASTEPSTWA PADACZKI Zarówno napady

Tuesday, July 12th, 2016

PRZEWLEKŁE NASTĘPSTWA PADACZKI Zarówno napady drgawkowe, jak i epizodyczne zjawiska napadowe typu po- mrocznego lub piknoleptycznego, są sprawami czynnościowymi, podległymi le- czeniu zapobiegawczemu. Arsenał leków, którymi dzisiaj rozporządzamy, jest tak ogromny, że praktycznie biorąc, wszystkie gatunki napadów są już dzisiaj do opanowania. Jeżeli przyczyną napadów padaczkowych jest sprawa, którą można usunąć za pomocą zabiegu neurochirurgicznego, to chory może być trwale wolny od tych epizodów. Nawet jeżeli nie potrafimy usunąć czynnika etiolo- gicznego, od którego zależą napady, to przynajmniej możemy choremu przy- nieść trwałą ulgę, usuwając lekami farmakologicznymi groźbę napadów. Zresztą pośrednio, wyeliminowanie z życia chorego zmory napadów, wpływa korzystnie na jego samopoczucie, na niezakłócone napięcie dążeń i na sprawność czynności psychicznych. Natomiast niemal bezradni jesteśmy jako klinicyści wobec przewlekłych obja- wów psychoorganicznych, które są klinicznym wyrazem procesu chorobowego w mózgu. Cechą znamienną padaczki samoistnej jest postępujący charakter otę- pienia i zaburzeń charakteropatycznych. Tempo rozwoju procesu może być jed- nak różne. W niektórych przypadkach w krótkim czasie powstaje ciężki zespół psychoorganiczny, w innych nawet po wielu latach nie stwierdza się wybitniej- szych zmian. Od czego to zależy, nie wiadomo. Otępienie niekoniecznie poste- puje w zależności od liczby napadów i ich częstości. Czasem otępienie i cechy charakteropatyczne stwierdza się w przypadkach oligoepilepsji. Liczba napadów zdaje się być raczej wyrazem pogotowia drgawkowego, które może być nieza- leżne od rozmiarów uszkodzenia tkanki mózgowej. Zespół psycheorganiczny pa- daczkowy może się przedstawiać dwojako: na pierwszy plan wybijają się albo objawy otępienne, albo cechy charakteropatyczne. Ogólnie przypisuje się objawy te stanom kurczowym naczyń krwionośnych mózgu, prowadzącym do uszkodze- nia komórek mózgowych. To samo zachodzi i w przypadkach padaczki utajonej. Mianowicie mimo braku napadów drgawkowych mogą występować, i to często, takie same skurcze naczyniowe, czego wyrazem są prawdopodobnie dysrytmie mózgowe, wykrywalne na krzywej ekg. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, oczyszczalnie przydomowe, badania psychologiczne ]