Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Ogromne powodzenie zdobyly sobie pirymidyno-dionv

Tuesday, July 12th, 2016

Ogromne powodzenie zdobyły sobie pirymidyno-dionv z myso- liną na czele, bardzo mało toksyczne, a bardzo skuteczne, zwłaszcza w dużych napa- dach padaczkowych, w przypadkach, w których zawiodły inne leki. Bardzo sku- teczne, również w małych napadach, okazały się bursztynlany z mało toksyczną mi- Iontyną na czele. Osobną wzmiankę poświęcić trzeba pochodnym oksazolowym. Przy- jęto je z entuzjazmem ze względu na ich niewątpliwą skuteczność w przypadkach małych napadów. Duża toksyczność trydionu (polski odpowiednik: trioksal-Labor, czyli trimetadion, dawniej ptima l) ostudziła początkowy zapal. Wyprodukowano jed– nak związki znacznie mniej toksyczne, spośród których na szczególną uwagę zasłu- guje paradion. Pewne działanie przeciwpadaczkowe, zwłaszcza w leczeniu petit ma- ma kwas glutaminowy, zażywany w dużych ilościach. Z grupy benzyloamidów oka- zał się skuteczny hibicon, zwłaszcza w leczeniu padaczki psychoruchowej. Zapobie- ganie, napadom padaczkowym stoi więc dzisiaj bardzo wysoko. Na pograniczu zapobiegania i leczenia leży zagadnienie powstrzymania zbliżają- cego się napadu padaczkowego. Niektórży chorzy zapewniają, że czasem udaje im się siłą woli. powstrzymać grożący napad. Tak jak hiperwentylacja jest zdolna sprowo- kować napad, tak na odwrót przez wstrzymanie oddechu można nie dopuścić do jego wystąpienia. Dawniej zalecano wziewanie chloroformu lub amylium nitrosum. Ludo- wym środkiem, który niektórzy chorzy sobie chwalą, jest silne aż do bólu skrępowa- nie kończyny. Chorzy ci noszą przy sobie do tego celu powrózek, Sposób ten nie jest pozbawiony sensu naukowego, skuteczność Jego tłumaczy się teorią dominanty Uch- tomskiego. w myśl której silniejsze ognisko pobudzenia w korze mózgowej wywiera wpływ hamujący na inne ogniska pobudzeniowe, a więc w tym wypadku obszar pobudzenia bólowego wpływa hamująco na obszar pobudzenia drgawkorodnego. Ważne praktycznie jest leczenie stanu padaczkowego, który stanowi groźbę dla życia. Najlepiej po lewatywie opróżniającej dać doodbytniczo wlewkę wodnika amylenu (amylenum hydratum) 5,0 lub peraldehydu w tejże ilości. Czasem wystarcza jednorazowe wstrzyknięcie soli sodowej luminalu lub innego barbituranu. W ciężkich przypadkach zastosować należy przetwory nadające się do wstrzykiwań dożylnych, np. evipan-natrium w ilościach używanych do znieczulenia ogólnego . Czasem dobrze robi upust krwi lub wlewka dożylna 10 – 15 ml 40% urótropiny. [przypisy: , rwa kulszowa, olejek arganowy, kosmetyki organiczne ]

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewleklej

Tuesday, July 12th, 2016

Zmiany neurologiczne w schizofrenii przewlekłej nie zawierają nic znamiennego, chociaż objawy neuropatyczne nie należą do rzadkości. Czasem wskazuje się na objaw utraty wdzięku, spotykany często w schi- zofrenii, jako na wyraz zakłócenia zborności precyzyjnych czynności ruchowych: Kretschmer i jego liczni zwolennicy starają się związać schizofrenię z leptosomiczną. budową ciała, co nie znalazało potwierdzenia w doś wiadczeni u klinicznym. Karol i Kazimierz Spettowie (1954) stwierdzili nieprawidłowy przebieg krzywych cukrowych we krwi schizofreników po obciążeniu sacharozą i insuliną. Wyrazem tych zmian jest “obciążeniowy wskaźnik cukrowy”, czyli iloraz najwyższego po- ziomu cukru we krwi po obciążeniu sacharozą, wyrażony w “l« wartości wyjścio- wej, przez obliczony w ten sam sposób naj niższy spadek poziomu cukru po obcią- żeniu insuliną. Cząstkowe te badania wymagają oczywiście jeszcze dalszych żmud- nych badań zarówno analitycznych, jak i syntetycznych. Fleischhacker (1960) poddał krytyce różne twierdzenia na temat wyników badali pracownianych w schizofrenii prawdziwej (nazywa ją schizophrenia idiopathica). Ostatecznie uznał następujące typowe odchylenia: toksyczność moczu dla mikro- imakroorganizmów, lekkazwyżka gamma-globulin w surowicy krwi, lekka zwyżka białka płynu mózgowo-rdzeniowego glównie wskutek wzmożonej ilości gamma-glo- bulin, również lekki nadmiar komórek. Nasuwa się hipoteza, że wzmożona ilość garnma-globulin mogłaby być wyrazem wzmożonej produkcji ciał odpornościowych. Należy w tym miejscu przypomnieć teorię wirusowego pochodzenia schizofrenii Czi- stowicza. W stosunku do wszystkich tych wyników badań z naszego punktu widze- nia podnieść należy zastrzeżenie, że prawdopodobnie żaden z autorów nie dobiera materiału chorych ze stanowiska etioepigenezy. Mianowicie za czystą “idiopatyczną” schizofrenię można uważać tylko jej postać prostą, najwyżej również schizofrenię ubytkową po dawno minionych epizodach psychotycznych czynnościowych. Tylko wyniki badań schizofrenii prostej mogą przekonywać; a takiego materiału dowodo- wego nikomu dotąd nie udało się przedstawić. [patrz też: , olejek arganowy, wkładki sfp, ubranka dla niemowląt ]