Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Wsród amerykanskich psychologów powstal kierunek,

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród amerykańskich psychologów powstał kierunek, cieszący się w pew- nych kołach dużym powodzeniem, nazwany behawioryzmem, który po- wołując się na wątpliwe wyniki uzyskane drogą introspekcji pragnie oprzeć wnioski naukowe wyłącznie na zewnętrznej obserwacji zachowania się (be ha- viour) jednostek. Kierunek ten, który w praktyce i tak nie da się konsekwent- nie przeprowadzić, stanowi niepotrzebne zubożenie źródeł naszego poznania psychologicznego. Mimo ujemnych stron introspekcji, nie rezygnujemy z możli- wości samoobserwacyjnych, zwłaszcza iż bywa to częstokroć konieczność a obserwację zewnętrzną uważamy tylko za jedno, co prawda bardzo ważne ze źródeł naszej wiedzy ożyciu psychicznym drugich jednostek. Poza tym, aby nie być zdanym na informacje jednostek, posługujemy się Jeszcze metodami zbiorowych badań introspekcyjnych. Służą do tego celu tzw. ankiety i kwestionariusze. Ankiety są to planowo uło- żone pytania, na które rozmaite osoby ustnie udzielają nam odpowiedzi w spra- wach psychologicznych, opierając się w swoich informacjach na własnych prze- życiach introspektywnych. Kwestionariusze są takimi samymi szeregami py- tań, na które osoby badane dają odpowiedzi pisemne. Metody tego typu dają czasem cenne wyniki, jednakże dla ich oceny trzeba szczególnie dużo kryty- cyzmu. W badaniach psychopatologicznych z metod tych nie mamy dużo ko- rzyści. Ludzie niedoświadczeni psychologicznie, a tym bardziej nienormalni, nie umieją dostrzec u siebie wielu subtelnych i przemijających zjawisk, a jeśli je dostrzegą, nie umieją ich poprawnie nazwać i opisać. Im lepiej człowiek zna siebie, tym łatwiej zrozumie psychologię drugich ludzi: I na odwrót, im lepiej znamy cudze życie psychiczne, tym łatwiej rozumiemy samych siebie. [hasła pokrewne: , implanty zębów, olejek do włosów, przedłużanie rzęs ]

SCHIZOFRENIA PRZEWLEKLA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA

Tuesday, July 12th, 2016

SCHIZOFRENIA PRZEWLEKŁA, CZYLI “PRAWDZIWA” (SCHIZOPHRENIA CHRONICA SIVE VERA) Schizofrenia jest jedną z naj częstszych chorób psychicznych: prawdopodo- bieństwo zachorowania na schizofrenię wśród ludności wynosi 0,85%o. U dzieci choroba ta jest rzadkością, oblicza się częstość jej występowania na 100 wszyst- kich zachorowań. Schizofrenia polega na uszkodzeniu struktury osobowości, od ciężkich stanów daleko posuniętego rozpadu aż do lekkiego rozchwiania jej zwartości. W związku z tym dochodzi do zaburzeń życia uczuciowego, myślenia i napędu psychoruchowego, odbijających się ujemnie na dynamice rozwojowej osobowości i jej stosunku do środowiska. Od 50 lat trwają spory na temat: etiologicznej jednolitości schizofrenii. Jedni uważają ją za jednostkę nozolo- giczną, inni sądzą, że może tu chodzić o różne choroby podobnie się przeja- wiające. Dlatego Bleuler, który kraepelinowskie pojęcie dementia praecox (otępienie wczesne) nazwał grupą schizofrenii, rozmyślnie użył liczby mnogiej. Chciał pod- kreślić różnorakość obrazów klinicznych podpadających pod to pojęcie. Odrzucił zaś nazwę dementia praecox, ponieważ po pierwsze schizofrenia nie prowadzi do otępienia w ścisłym znaczeniu, tzn. do przewodniego objawu zespołów orga- nicznych, a po drugie nie zawsze, chociaż przeważnie, występuje we wczesnej młodości. Na pojęcie schizofrenii składają się różne jej kliniczne postacie, fen 0- menologicznie do siebie niepodobne. Psychoza ta może od początku przebiegać przewlekle, bez ostrych zespołów psychotycznych, które omówiliśmy w rozdziale o psychozach zasadniczo czynnościowych. Mówimy wtedy o schizofrenii prostej (sclizophrenia simpzex). Przeciwstawieniem “prostoty” przewlekłego procesu schizofrenicznego jest złożoność. Nie przyjął się jednak dotąd termin “schizofre- nia złożona” (schizophrenia composita), chociaż odpowiada on najlepiej dobrze rozumianej rzeczywistości klinicznej. W tej drugiej kategorii przewlekłych psy- choz schizofrenicznych zauważyć można wyraźnie, że psychoza składa się z tego samego przewlekłego procesu, który niczym istotnym nie różni się od scłiizo- frenii prostej, a ponadto, że ten przewlekły proces w pewnym jego okresie roz- wojowym wzbogaca się o jeden z czynnościowych zespołów schizofrenicznych: hebefreniczny, katatoniczny lub paranoidalny. Jeżeli taki zespół psychotyczny samorzutnie lub pod wpływem leczenia ustąpi, obraz kliniczny powraca do śwojej prostej, podstawowej postaci. Powikłanie schizofrenii prostej jedną z tych czynnościowych psychoz schizofrenicznych prowadzi do powstania trzech postaci klinicznych schizofrenii złożonej: schizofrenii hebefrenicznej (hebephrenia), ka- tatonicznej (catatonia) i paranoidalnej (schizophrenia paranoides). [hasła pokrewne: , filtry do wody, catering dietetyczny, olejek do włosów ]