Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Nawarstwiony zespól psychotycz- ny moze

Tuesday, July 12th, 2016

Nawarstwiony zespół psychotycz- ny może po rozmaicie długim, czasem wieloletnim okresie trwa- nia, przeminąć na zawsze, pozo- stawiając trwały stan ubytkowy. Czasem po przerwie, także roz- maicie długiej, niekiedy wielolet- niej, może ponownie pojawić się ten lub inny zespół psychotyczny z tegoż samego kręgu schizofre- nicznego. Takich nawrotów może być wiele. Mówimy wówczas o przebiegu choroby w posuwach (w skokach) albo o zaostrzeniach proce- su przewlekłego (exarcer- bationes). Sprawa naśladuje wów- czas przebieg okresowy. Po każ- dym posuwie zazwyczaj stan ubyt- kowy pogłębia się, objawy rozpa- du nasilają się, życie afektywne i czynności intelektualne coraz bar- dziej się rozprzęgają, struktura osobowości ubożeje i rozluźnia się, pogłębiają się cechy charaktero- patyczne, wzmaga się autyzm, po- tęgują się zewnętrzne dziwactwa i maniery, zwiększają się objawy otępieni owe. Rzadziej zdarza się, że mimo częstych nawrotów ubytki schizofreniczne pozostają po każdym posuwie mniej więcej na tym samym poziomie. Ogromna liczba przypadków wykazuje przebieg jeszcze inny, i to zarówno w przypadkach nie leczonych, jak i często mimo usilnego leczenia. Przerwy między poszczególnymi posuwami mogą być coraz krótsze, wreszcie może ich w ogóle nie być. Ten czy inny zespól ostry i zasadniczo czynnościowy ulega przewleczeniu i utrwaleniu. Chorzy ci w ciągu wielu lat i dziesiąt- ków lat mogą trwać w stanie katatonii hiperkinetycznej lub hipokinetycznej, wykazywać trwale objawy hebefrenii lub przejawiać nieprzerwanie mniej lub więcej ciężki stan paranoidalny. Jeżeli dodamy do tego, że zespoły te często sprzęgają się ze sobą i że z upływem czasu dochodzi do daleko posuniętegc roz- .padu całej osobowości i do ostatecznego otępienia schizofrenicznego, to zrozu- miemy przebogatą różnorodność obrazów klinicznych spotykanych w zastarzałej schizofrenii przewlekłej, powikłanej mnogimi nawarstwieniami .epigenetycznymi. [patrz też: , magnez i witamina b6, olejek makadamia, gabinety stomatologiczne ]