Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Patogeneza. Kliniczne objawy cielesne sa

Tuesday, July 12th, 2016

Patogeneza. Kliniczne objawy cielesne są na podstawie piśmiennictwa bardzo trudne do uchwycenia, ponieważ dobór przypadków poddawanych badaniom nie odbywał się pod kątem podziału I na schizofrenię prostą i na powikłaną ostryrru zespołami schizofrenicznymi. W ostatnich latach Meduna doszedł do wniosku, że u podstaw schizofrenii leżą swoiste zaburzenia gospodarki węglowodanowej; wyo- sobnił on przypadki wykazujące te zmiany jako odrębny zespół schizofrenoidalny pod nazwą onejrofrenii. Wgląd w przytoczoną w jego pracach kazuistykę nie pozostawia jednak wątpliwości, że w badanych przez niego przypadkach chodziło przeważnie o deUrium z cechami schizofrenoidalnymi lub też na podłożu schizofrenii przewlek- łej. Wyniki jego badań zdają się więc dotyczyć raczej tych czynników etiologicz- nych, które powodowały zespół majaczeniowy, a nie schizofrenii jako takiej, tym bardziej że te same badania dawały wyniki ujemne w przypadkach zwykłej schizo- frenii. W wielu przypadkach schizofrenii przewlekłej można stwierdzić pewne obni- żenie przemiany spoczynkowej. Znajdowano też zaburzenia równowagi kwasowo- -zasadowej, wydalania azotu itd., które mogłyby wskazywać na podkreślaną w psy- chiatrii radzieckiej zasadę, że schizofrenia nie jest miejscowym schorzeniem mózgu, lecz że cały ustrój żywy jest tym procesem dotknięty. Na zaburzenia w układzie neurowegetatywnym dawno już zwracano uwagę: czasem widuje się lekkie zaburze- nia ze strony źrenic, np. nieznaczną ich nierówność i obniżenie ich odczynów na bodźce czuciowe i psychiczne. Odczyn na ból i lęk jest zazwyczaj zachowany. Ba- dania pletyzmograficzne również potwierdzają obniżenie wrażliwości na bodźce. Szczególnie często widuje się w przewlekłej schizofrenii, zwłaszcza w przypadkach powikłanych objawami katatonicznymi i kataleptycznymi, sinicę obwodowych części ciała (acrocyanosis) i łojotok twarzy, podobny do “twarzy naoliwionej” parkinsom- ków .Tutaj wymienić też trzeba długotrwały brak miesiączki i inne tego rodzaju zaburzenia u schizofreniczek, zwłaszcza w okresach zaostrzenia się sprawy, czyli dołączenia się psychotycznych nawarstwień czynnościowych. Wskazywano też na zmniejszenie przepuszczalności opon mózgowych, stwierdzalne szczególnie przy wpro- wadzeniu do ustroju związków bromowych. [przypisy: , olejki do włosów, indywidualne kalendarze trójdzielne, filtry do wody ]