Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Mazurkiewicz zwrócil uwage na mylnosc

Tuesday, July 12th, 2016

Mazurkiewicz zwrócił uwagę na mylność określenia, “sumowanie się podrażnień”, gdyż w rzeczywistości zsumowują się nie podrażnienia, lecz. ich skutki, tj. zmiany pobudliwości ośrodków nerwowych w rdzeniu, odbie- rających podrażnienia subminimalne, początkowo nie. wywołujące odruchu. Zmiany te, utrzymujące się dłużej niż czas trwania samych podrażnień, wska-: zują na istnienie, obok przewodnictwa podrażnień, jeszcze drugiej podstawo- wej cechy tkanki nerwowej, mianowicie na własność kumulowania, a więc prze- chowywania zmian, powstających w tkance lub w ośrodku nerwowym pod dzia- łaniem energii podrażnień dopływających. Zmiany te polegają na wzmaganiu się pobudliwości w ośrodku odbiorczym, a więc jakby na kumulowaniu energii utajonej dopóty, dopóki nie spotęguje się ona do stopnia podrażnienia submi-. nimalnego, zdolnego wywołać reakcję, tj. odruch, Przebieg tego procesu jest tak podobny do przebiegu procesu pamięciowego, że mnemiści (od greckiego wyrazu mneme – pamięć) niemal utożsamiają te zjawiska. Właściwym twórcą mnemizmu był Semon, który wykazał tożsamość praw pamięci biologicznej z prawami pamięci psychologicznej, Jego poprzednikiem był Hering, twórca pojęcia gatunkowej pamięci biologicznej, dochodzącej do głosu w instynktach, Poglądy Semona wywarły wielki wpływ na wyobraże- nia psychologów i psychiatrów na temat neurofizjologicznej strony zjawisk pa- mięciowych, chociaż podkreślić trzeba, że i Semon i jego zwolennicy ujmowali mnemizm raczej ze stanowiska ogólno biologicznego, W tych warunkach pamięci biologicznej nie przypisywano charakteru energetycznego, Na takim stano- wisku stał np. Bleuler, który zapatrywania Semona wprowadził do psychiatrii. Przyjęła się zwłaszcza terminologia mnemizmu. Psychologicznym pojęciom za- pamiętywania, przechowywania i przypominania odpowiadają tutaj hipote- tyczne pojęcia engrafii, tj. zapisu doznanych przez tkankę nerwową impresji, przechowywania engramów, czyli śladów pamięciowych, oraz ekforii, czyli od- tworzenia pierwotnej impresji. Są to terminy neurofizjologiczne, chociaż Se- mon używał” ich pierwotnie w znaczeniu biologicznym. W myśl tych poglądów, tkanka nerwowa posiadałaby plastyczność, podobną do ciasta, dzięki czemu przeżycia pozostawiałyby w niej wyciski, nazwane przez Semona engramami. Teoria• ta uzmysławia (ale nie wyjaśnia) rozmaite zjawiska pamięciowe. Na przykład uczenie się, polegające na częstym powtarzaniu pewnych wyobrażeń, utrwala owe ślady – wyciski. Z biegiem czasu engramy zacierają się, tak jak ślad wyciśnięty w cieście zachowuje swój kształt póki jest świeży, później zaś zalewa się. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, pieczenie w miejscach intymnych, proktolog ]

Róznicowanie z napadami histerycznymi omówiono

Tuesday, July 12th, 2016

Różnicowanie z napadami histerycznymi omówiono w rozdziale o zespołach reak- tywnych. Nie należą do padaczki napady omdlenia (syncope), zdarzające się zwłasz- cza u młodocianych naczyniochwiejnych, a także u dorosłych neuropatów, Napady te przebiegają bez drgawek. U małego dziecka zdarzają się kurcze oddechowe po- chodzenia afektywno-reaktywnego, tzw. popularnie zanoszenie się. Przemijają one po 6 r. Ż. Nie chodzi tu o drgawki, lecz o bezdech z sinicą. Ponieważ zjawiska te występują często pod nieobecność lekarza lub zachodzi konieczność wyrobienia sobie sądu o takich napadach w przeszłości, trudno czasem zyskać pewność co do cha- rakteru napadów na podstawie opowiadania niewykształconych rodziców lub innych świadków. Przy napadach omdlenia utrata świadomości następuje stopniowo, przy czym podmiotowo choremu “robi się czarno przed oczyma”. Nie ma tu objawów ty- powych dla padaczki, jak nagły początek, stany tężcowe i kloniczne, poważne ska- leczenia, następowe stany pomroczne itd. Po czwartym dziesiątku lat nie spotyka się już takich omdleń neuropatycznych. Im później rozpoczyna się padaczka, tym mniej prawdopodobne, aby miało chodzić o padaczkę samoistną. W praktyce czasem bardzo trudno odróżnić tężyczkę (spazmofilię) osesków lub małych dzieci od pa- daczki. Stany somnambuliczne, pavor nocturnus i enuresis noctu7na nie dowodzą żadną miarą padaczki. Wielu epileptyków nie wykazuje pod względem neurologicz- nym i psychiatrycznym najmniej szych odchyleń od stanu prawidłowego. Ujemny wynik badań nie wyklucza więc padaczki. Tak ważnych rozpoznawczo blizn na ję- zyku i na głowie może nie być. Dysymulacja nie należy do rzadkości, np. gdy chory na padaczkę ubiega się o rentę wypadkową. Zdarza się też, że taki chory naprawdę nie wie, że choruje na padaczkę. Stwierdzenie napadów histerycznych nie wyklucza padaczki. Może być jedno i drugie, i tylko takie przypadki zasługują na nazwę histero-epilepsji. Trudności rozmcowania może czasem nastręczać choroba Menierea, przy której, niekiedy zdarzają się zaburzenia świadomości. Gdy chory skarży się na zawroty głowy, powinno się zawsze zbadać ucho wewnętrzne. [podobne: , foteliki dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych, salon fryzjerski mokotów ]