Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Struktura osobowosci ulega stopniowemu zubozeniu

Tuesday, July 12th, 2016

Struktura osobowości ulega stopniowemu zubożeniu i rozprzężeniu. Najłatwiej poznać to śledząc życiorys chorego. Ambitny, pełen życia osobnik, staje się w pewnym okresie jakby innym człowiekiem, zatracając stopniowo dawne cechy osobowoś- ci. Dochodzi – jak się wyrażamy- do załamania linii życiowej. Po wielu latach stwierdzamy, że uległ on społecznej degradacji. Zamiast spełniać pracę, do której byłby po- wołany z racji swego wykształce- nia, uzdolnień i uprawnień, pędzi życie na jakimś skromnym stano- wisku, które nie wymaga od niego inicjatywy, odpowiedzialności, po- mysłowości i wysiłków umysło- wych. Rozpad osobowości nie osią- ga wprawdzie rozmiarów spotyka- nych w innych postaciach prze- wlekłej schizofrenii, lecz zawsze jest zaznaczony, jeżeli porównamy dawną ósobowość z obecną. Wsku- tek choroby dany osobnik stał się inny, niż był kiedyś. Rozszczepie- nie czynności psychicznych dopro- v.radza do tego, Że jednolitość stru- ktury osobowości rozluźnia się. Dlatego też i działania nie są jed- nokierunkowe, zależą bowiem od nielogicznych, sprzecznych i zmien- nych impulsów (ambitendencja). W miejsce dawnych dążeń poja- wiają się często inne, których dawna osobowość nie mogla po- cząć. Jak iz powyższego wynika, rozpad struktury osobowości w schizofrenii prostej niewiele wykazuje podo- bieństwa do zjawiska tworzenia się nowych rozszczepiennych osobowości. To ostatnie zjawisko jest spopularyzowane głównie dzięki anegdotom na temat chorych umysłowo, którzy uważają się za Napoleona, cesarza, króla, boga, świę- tego, geniusza itd. [więcej w: , oczyszczanie organizmu, sklep kolagen, pierścionek zaręczynowy ]

Psychofizjologicznie chodzi tu wiec o

Tuesday, July 12th, 2016

Psychofizjologicznie chodzi tu więc o irradiacje i koncentrację uwagi celem dokonania analizy, wyboru i pamięciowego utrwa- lenia tych podniet, które są biologicznie korzystne. Na poziomie kory mózgo- wej przychodzi więc po raz pierwszy do pojawienia się osobniczej (a nie jak w instynktach gatunkowej) pamięci biologicznej. Jednym z dowodów, że do wypracowania odruchu warunkowego potrzebna jest koniecznie uwaga, jest fakt doświadczalny, że wszystko to co uwagę odwraca w innym kierunku, co uniemożliwia jej skupienie na podniecie warunkowej, np. uboczne bodźce zew- nętrzne, choroba zwierzęcia itp. wszystko to zarazem utrudnia lub zupełnie uniemożliwia wytworzenie się odruchu warunkowego. Już Monakow twierdził, że nie ma tak małego kawałka kory mózgowej, w którym. by nie było przedstawicielstwa układu wegetatywnego. Wszystko przemawia, zdaniem Mazurkiewicza, za tym, że w korze są fizjologiczne odpo- wiedniki popędu do zaspokajania głodu i że są one, jak na poziomie podkoro- wym, tak i tutaj natury wegetatywnej. Te dominanty wegetatywne są więc tym czynnikiem, który dokonuje pracy analizatorskiej, analogicznie do takichże sa- mych tendencji instynktowych. Ten sam plan czynności nerwowych, który Orbeli doświadczalnie wykazał na poziomie rdzenia, odnajdujemy w ten sposób i na poziomie kory mózgowej. Rolę sterowniczą i rządzącą i na tym poziomie musimy więc przypisać “nastawieniom”, czyli dominantom wegetatywnym, które leżą u podstaw czynności analizatorskiej, niezbędnej dla Wy ztworzenia się od- ruchu warunkowego. Podane więc powyżej trzy wzory wypracowywania od- ruchu warunkowego muszą doznać następujących uzupełnień (pominięto tu fazę negatywną, która nie ulega zmianie): II okres irradiacji: Wl -+ WJ -+ (S) -+ (m-4) W2 -+ W2 -+ (S) -+ (m-3) W5-+W-+(S) -+m Ws-+ws -+(S) -(m-3) W9 -+ W9 -+ (S) -+ (m-4) III okres specjalizacji: Wl-+Wl-+ O W2-+W2-+0 W5 -+ W5 -+ (S) -+m Ws-+ws-+ O W9-+W9-+0 We wzorach tych (S) oznacza dominantę wegetatywną, dzięki której spośród wszystkich dopływających podniet dokonuje się wybór tej podniety warunko- wej, która jest biologicznie korzystna. Wszystkie inne ulegają zahamowaniu, czy też zostają w przebiegu wypracowywania odruchu warunkowego pomi- nięte. Podniety ulegają więc analizie jakościowej. I w tym znaczeniu Pawłow mówił o korze mózgowej jako o “wielkim analizatorze”. [podobne: , rehabiliacja, Balsam Johnson, pierścionek zaręczynowy ]