Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna’

Związek uczuć protopatycznych

Saturday, February 24th, 2018

Przykrość skłania do ucieczki, jej przezwyciężenie sprawia przyjemność. Ten związek elementarnych uczuć protopatycznych i doznań stanowi pierwszą podstawę orientacji w otaczającym środowisku i walki o byt. W rozważaniach tych wystrzegać się trzeba antropomorfizmu, który płynie stąd, iż bezpośrednio znamy tylko własne przeżycia psychiczne i mimo woli skłonni jesteśmy przenosić bezkrytycznie wiedzę o sobie na twory żywe tak odlegle ewolucyjnie, że tylko bujną wyobraźnią można się wczuć w ich przeżycia. Wczuwanie się i analogia są niepewnymi arkanami poznania naukowego. Dlatego w badaniach z zakresu psychologii porównawczej nie pomijamy żadnego momentu, który by naszym wnioskom analogicznym dostarczył podstaw naukowych. Z ogólnych rozważań o strukturze życia psychicznego i z samej zasady ewolucji można wnosić, że wszelkie życie psychiczne w przyrodzie jest jednego i tego samego zasadniczo typu. Te same prawa natury warunkowały jego powstanie, te same wpływy środowiskowe kształtowały jego rozwój. Wszystkie ustroje żywe na ziemi są ze sobą spokrewnione, rozrastały się bowiem z tego samego pierwotnego pnia genealogicznego. Byłoby czystą spekulacją przypuszczać, że poza znanymi nam formami strukturalnymi życia psychicznego istnieją jeszcze jakieś inne, niedocieczone, niepoznawalne w swej istocie. Jeżeli tak jest, to zarówno prymityw  ludzki jak i pozaludzki posiadać musi w zawiązku te wszystkie elementy strukturalne, bez których nie da się pomyśleć życia psychicznego w ogóle. Jeżeli więc stwierdzamy           u najprymitywniejszego tworu żywego objawy doznań, czuć, to pojęcie to nabierze sensu dopiero wówczas, gdy podstawimy pod nie elementarne przeżycie psychiczne, oczywiście wraz z tymi niezbędnymi cechami, które uważa się za znamienne dla psychizmu w ogóle. Psychizm ten musi więc być z natury rzeczy podmiotowy i musi być “czyjś”, co z kolei pociąga za sobą konieczność przypisania mu sensoriumd struktury, osnutej konstelacyj nie dookoła jaźni. Elementarne te właściwości rozrastają się w przebiegu ewolucji ilościowo oraz wzbogacają się o nowe jakości psychiczne. [więcej w: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Obserwacje introspektywne

Saturday, February 24th, 2018

W badaniach naukowych obserwacje introspektywne czy pośrednie nie wystarczają nam. Od połowy XIX wieku zaczęto szeroko stosować eksperyment do badań psychologicznych. Doniosłą tę metodę stosowano początkowo do badania wrażeń wzrokowych, słuchowych                         i dotykowych. Wniosły one ogrom- nie dużo do znajomości fizjologii zmysłów, a tym samym mają znaczenie dla psychofizjologii. Przy pomocy specjalnej aparatury uzyskano możność dokonywania dokładnych pomiarów przebiegu pewnych procesów psychicznych. W latach osiemdziesiątych przeprowadzono pierwsze eksperymenty badania pamięci, stworzono mianowicie metodykę mierzenia szybkości i dokładności uczenia się na pamięć, trwałości pamięci i szybkości zapominania. Później wynaleziono metodę eksperymentalną badania uwagi i spostrzegania. Od tego czasu zaczęła ogromnie wzrastać na całym świecie liczba specjalnych pracowni psychologii eksperymentalnej. Eksperymentem naukowym nazywamy wywołanie badanego zjawiska w oznaczonych z góry warunkach sztucznych, które można dowolnie zmienić lub powtarzać. Celem eksperymentu jest dokonanie obserwacji naukowej. Do tego celu potrzebne są co najmniej dwie osoby: eksperymentator           i osoba badana. Eksperymentator stwarza warunki, w których ma wystąpić badane zjawisko. Osoba badana może być uprzedzona o mającym wystąpić zjawisku albo nie. W,tym ostatnim przypadku osoba badana otrzymuje polecenie wykonania pewnej czynności i poinformowania nas, jakie zjawisko psychiczne przeżyła w czasie wykonania tej czynności. Na przykład w eksperymencie kojarzeniowym na szereg słów, wypowiedzianych głośno, ma ona odpowiedzieć pierwszym słowem, które jej przyjdzie na myśl. Eksperymentator liczy czas upływający między hasłem i odczynem, przy czym nie uprzedza wcale osoby badanej, że najbardziej wymowne będą odczyny najbardziej opóźnione. W dziedzinie tej wypracowano mnóstwo testów, za pomocą których określa się dyspozycje psychiczne osób badanych lub przebieg i właściwości rozmyślnie     i planowo prowokowanych zjawisk psychicznych. Wyniki tych badań wymagają dużego krytycyzmu, jeżeli nie mają się stać źródłem nieścisłości. [patrz też: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]