Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Zespól hebefreniczny zwykl wystepowac najwczes-

Tuesday, July 12th, 2016

Zespół hebefreniczny zwykł występować najwcześ- niej, w wieku młodzieńczym, około okresu pokwitania (gr. he be – wiek mło- dzieńczy), zespół katatoniczny również wcześnie, chociaż nierzadko i w później- szych latach, zespół paranoidalny najpóźniej, czasem aż po 30 r. Ż. W przypad- kach z ostrym początkiem ciąży na lekarzu ogromna odpowiedzialność za po- stawione rozpoznanie i rokowanie. Jeżeli nie ma wyraźnego tła, na którym mógł wyrosnąć ostry zespół z kręgu schizofrenicznego, zachodzi zawsze obawa, że na dnie leży przewlekły proces swoisty. Rozpoznanie w tych przypadkach jest trudne, a czasem niemożliwe. Dopiero po ustąpieniu nawarstwionego zespołu psychotycznego musimy stwierdzić, czy zaburzenia psychiczne znikły bez śladu, czy też pozostawiły stan ubytkowy, który określamy nazwą defektów schizofrenicznych. Nie zawsze da się powiedzieć, zwłaszcza w począt- kowym okresie, czy przewlekły proces jest czynny, czy też przeszedł już w stan ubytkowy, którego objawy są podobne. Zachodzi jeszcze inna możliwość. Bardzo często spotykamy się z przypadkami, które rozpoczynają się tylko. pozornie ostrym zespołem psychotycznym. Często ten ostry rzekomo początek poprzedzony został długim okresem wstępnym, który rodzinie nie wydawał się chorobą, gdyż chory był spokojny. Laicy wciąż jeszcze chorobę psychiczną widzą w stanach podniecenia psychoruchowego, a stany za- hamowania z lżejszym obniżeniem napędu psychoruchowego tłumaczą sobie w nielekarski sposób. Taki wstępny, czasem wieloletni okres poprzedzający ostre wystąpienie choroby; nie jest niczym innym jak tylko schizofrenią prostą. Od- twarzamy sobie ten okres na podstawie wyjaśnień udzielonych nam przez ro- dzinę i przez samego chorego. Okazuje się wówczas, że od pewnego czasu uspo- sobienie chorego zmieniło się, stał się on inny, dla otoczenia niezrozumiały, bez inicjatywy, bez temperamentu, czasem smutny, czasem drażliwy, mimozowaty, czasem bez powodu wyniosły i chłodny. Zaczął mieć trudności w pracy, łatwo się męczył, nie mógł się skupić, stracił zainteresowanie do nauki i swojego za- I wOdu, powstało u niego zimne, obojętne, podejrzliwe lub wręcz wrogie nasta- wienie do najbliższego otoczenia, odsunął się od przyjaciół, opuścił się we wszyst- kim, oddawał się samogwałtowi, wygasły w nim wyższe dążenia l ambicje, stał się niehonorowy w rzeczach ważnych, a obraźliwy w błahostkach, w rozwoju jego linii życiowej nastąpiło zalamanie, dawniej ,był inny, później wypowiadał jakieś nieuzasadnione roszczenia, skargi na dolegliwości, których lekarze nie umieli wyjaśnić. W postępowaniu stal si.ę nielogiczny, kapryśny, dziwaczny, zmiana wycisnęła swoje piętno na twarzy, ruchach, zachowaniu się, ubiorze, wygłaszał jakieś nieżyciowe zapatrywania itd. Danych wywiadu tego typu nie należy ani uważać za zwiastuny, ani mylić z pojęciem schizoidii przedchoro- bowej. Jest to powolny początek procesu schizofrenicznego, prze- wlekłego, na którego podłożu wy- rasta nagle, nie zawsze wiadomo dlaczego, ostry zespół schizofre- niczny. Dalszy przebieg bywa rozny. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, ubranka dla niemowląt, olejek do włosów ]

Sposród wielu wiec podniet (A,

Tuesday, July 12th, 2016

Spośród wielu więc podniet (A, B, e, D), z których każda przecież wywołuje taki sam skutek podrażnieniowy w jądrach podkorowych, tylko jedna, z góry określona wybiórczo podnieta i wywołane przez nią podrażnienie dośrodkowe (np. B, b) zdolne są doprowadzić do wyładowania czynności instynktowej (m). Dzieje się to dzięki ośrodkowi współczulnemu (S), posiadającemu moc zaha- mowania skutków wielu bodźców dla wybiórczego przekształcenia w odczyn tylko jednej podniety. W instynktowych reakcjach samozachowawczych to na- stawienie zwierzęcia na bodźce, zagrażające jego życiu, występuje zawsze, tj. naprawdę bezwarunkowo. Większość instynktów ma jednak charakter okre- sowy, gdyż zależy od fizjologicznych potrzeb ustroju, np. głód, pragnienie, po- pęd płciowy, bodźce ze strony przepełnionego pęcherza moczowego i odbytnicy. Fazowość ta podobna jest do rytmiki snu i czuwania. W przypadkach odczynów fazowych bezwarunkowy ich charakter występuje dopiero wtedy, gdy odpo- wiednie ośrodki nerwowe doznają odpowiedniego nastawienia przez wzmożone ich pobudliwości na skutek licznie napływających bodźców ustrojowych, np. ze strony kurczącego się z głodu żołądka lub ze strony przepełnionych pęcherzy- ków nasiennych. Po rozładowaniu tych ośrodków znika nastawienie na pod- nietę bezwarunkową, która żadnego odczynu wówczas nie wywoła. Jak na poziomie rdzeniowym, tak i tutaj na poziomie podkorowym widzimy, że nie rozstrzyga siła podniety zewnętrznej. Odczyn zależy od wyniku inter- wencji dwóch sil, tj. podniety zewnętrznej i ośrodka podkorowego, który jest natury wegetatywnej. Ten jednakowy zasadniczo plan czynnościowy obydwu pięter wykazuje jednak pewne zasadnicze przesunięcie punktu ciężkości. O ile układ wegetatywny w odruchach rdzeniowych ledwo da się zauważyć – naj- lepszy dowód iż aż do dowodów eksperymentalnych Orbeliego w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu – o tyle tutaj w odczynach instynktowych rozstrzy- gającą rolę odgrywa przede wszystkim napięcie energetyczne ośrodka wege- tatywnego w pniu mózgowym. [hasła pokrewne: , powiększanie piersi, dieta i odchudzanie, stomatolog Warszawa ]