Posts Tagged ‘proktolog’

Mazurkiewicz zwrócil uwage na mylnosc

Tuesday, July 12th, 2016

Mazurkiewicz zwrócił uwagę na mylność określenia, “sumowanie się podrażnień”, gdyż w rzeczywistości zsumowują się nie podrażnienia, lecz. ich skutki, tj. zmiany pobudliwości ośrodków nerwowych w rdzeniu, odbie- rających podrażnienia subminimalne, początkowo nie. wywołujące odruchu. Zmiany te, utrzymujące się dłużej niż czas trwania samych podrażnień, wska-: zują na istnienie, obok przewodnictwa podrażnień, jeszcze drugiej podstawo- wej cechy tkanki nerwowej, mianowicie na własność kumulowania, a więc prze- chowywania zmian, powstających w tkance lub w ośrodku nerwowym pod dzia- łaniem energii podrażnień dopływających. Zmiany te polegają na wzmaganiu się pobudliwości w ośrodku odbiorczym, a więc jakby na kumulowaniu energii utajonej dopóty, dopóki nie spotęguje się ona do stopnia podrażnienia submi-. nimalnego, zdolnego wywołać reakcję, tj. odruch, Przebieg tego procesu jest tak podobny do przebiegu procesu pamięciowego, że mnemiści (od greckiego wyrazu mneme – pamięć) niemal utożsamiają te zjawiska. Właściwym twórcą mnemizmu był Semon, który wykazał tożsamość praw pamięci biologicznej z prawami pamięci psychologicznej, Jego poprzednikiem był Hering, twórca pojęcia gatunkowej pamięci biologicznej, dochodzącej do głosu w instynktach, Poglądy Semona wywarły wielki wpływ na wyobraże- nia psychologów i psychiatrów na temat neurofizjologicznej strony zjawisk pa- mięciowych, chociaż podkreślić trzeba, że i Semon i jego zwolennicy ujmowali mnemizm raczej ze stanowiska ogólno biologicznego, W tych warunkach pamięci biologicznej nie przypisywano charakteru energetycznego, Na takim stano- wisku stał np. Bleuler, który zapatrywania Semona wprowadził do psychiatrii. Przyjęła się zwłaszcza terminologia mnemizmu. Psychologicznym pojęciom za- pamiętywania, przechowywania i przypominania odpowiadają tutaj hipote- tyczne pojęcia engrafii, tj. zapisu doznanych przez tkankę nerwową impresji, przechowywania engramów, czyli śladów pamięciowych, oraz ekforii, czyli od- tworzenia pierwotnej impresji. Są to terminy neurofizjologiczne, chociaż Se- mon używał” ich pierwotnie w znaczeniu biologicznym. W myśl tych poglądów, tkanka nerwowa posiadałaby plastyczność, podobną do ciasta, dzięki czemu przeżycia pozostawiałyby w niej wyciski, nazwane przez Semona engramami. Teoria• ta uzmysławia (ale nie wyjaśnia) rozmaite zjawiska pamięciowe. Na przykład uczenie się, polegające na częstym powtarzaniu pewnych wyobrażeń, utrwala owe ślady – wyciski. Z biegiem czasu engramy zacierają się, tak jak ślad wyciśnięty w cieście zachowuje swój kształt póki jest świeży, później zaś zalewa się. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, pieczenie w miejscach intymnych, proktolog ]

Sniesariew (1950) zebral wyniki badan

Tuesday, July 12th, 2016

Sniesariew (1950) zebrał wyniki badań mikroskopowych, spotykane w mózgach schizofreników. Znaleźć tu można zmiany zwyrodnieniowe w komórkach nerwo- wych pod postacią stwardnienia Iipoidnego, zwyrodnienia tłuszczowego, wakuolizacji, a nawet oznak rozpadu komórek. Znamienne umiejscowienie tych zmian dotyczy głównie trzeciej warstwy komórkowej kory, przy czym zdają się one nie mieć związku z naczyniami krwionośnymi, jak np. w miażdżycy mózgu. Aparat włókien- kowy komórek wykazuje znacznie mniejsze zmiany. We włóknach nerwowych spo- tyka się zmiany tylko wyjątkowo. Spotykane czasem bujanie gleju i inne zmiany zdają się mieć charakter wtórny, w znaczeniu regeneracji. Pierwotnego procesu chorobowego w tkance glejowej nie udało się stwierdzić. Autorzy radzieccy pod- noszą jednakże, że glej i mezenchyma schizofreników wykazują osłabienie zdolności reagowania, co poczytywać. można za ważny czynnik patogenetyczny, rzucający światło na podkreślaną przez Pawłowa i jego szkołę słabość biologiczną i małą odporność mózgów scłilzofreników. W ostrych stanach podniecenia katatonicznego spotkać można ameboidne przeistoczenie astrocytów, a także ciężkie zmiany w komórkach zwoje- wych. W przypadkach przewlekłych znaleźć można rozlane zaniki komórek zwojo- wych kory mózgowej. Zmiany gleju. w ostrej katatohit nie są zresztą znamienne, gdyż to samo znajduje się w status epilepticus. Wytwory rozpadu komórek gro- madzą się w tych przypadkach dokoła naczyń krwionośnych i pobudzają je do ro- zrostu, co Sniesariew uważa za zjawisko wtórne, nieznamienne dla samej schizofrenii. Opisane zmiany znaleźć można we wszystkich częściach kory, a częściowo i w jądrach podkorowych, ale najwyraźniej występują one w płatach czołowych, dolnociemienio- wych i skroniowych. Poza zmianami w trzeciej warstwie komórkowej spotykamy czasem takież zmiany w warstwie piątej (Gurewicz). Autorzy radzieccy zwracają w ogóle uwagę na zauważony przez nich fakt, że zmiany anatomiczne dotykają obszary mózgu naj młodsze filogenetycznie, a więc najbardziej człowiecze, co zresztą pokrywa się ze spostrzeżeniami klinicznymi dotyczącymi schizofrenii. [więcej w: , masło shea, Stomatolog Kraków, proktolog ]