Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Introspekcja jest wprawdzie podstawa naszej

Tuesday, July 12th, 2016

Introspekcja jest wprawdzie podstawą naszej wiedzy o życiu psychicz- nym, jednakże źródło to dalekie jest od doskonałości. Obserwując samych sie- bie nie posiadamy miary porównawczej. Zamykanie się we własnym wnętrzu psychicznym prowadzi łatwo do przedwczesnych i bezpodstawnych uogól- nień. Próbowano przeciw introspekcji powoływać się i na bardziej zasadnicze argumenty. Np. zastanawiano się nad kwestią, czy można być równocześnie i obserwatorem i obserwowanym. Z doświadczenia wiemy, że istotnie próba obserwowania własnego gniewu prowadzi do uśmierzenia tego afektu. Wyni- kające stąd trudności zachodzą często, jednakże nie są one w praktyce bardzo istotne. W rzeczywistości bowiem obserwujemy prawdopodobnie zawsze nie tyle samo zjawisko aktualnie przeżywane, co raczej jego świeży ślad pamię- ciowy, odtwarzany dla celów obserwacyjnych. Samoobserwacja jest więc prak- tycznie możliwa i nie wyrzekamy się jej. Ważniejszym argumentem jest fakt, że co do samych siebie bywamy dziwnie omylni. Poznanie samego siebie ucho- dzi od czasów Sokratesa za rzecz naj trudniejszą, Czasem drudzy ludzie lepiej nas znają, latwiej przenikną uczucia, z których sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, łatwiej zauważą przemiany w nas zachodzące, których sami nie jes- teśmy zdolni ocenić. Dlatego w badaniach naukowych znacznie wyżej cenimy sobie obserwacje czynione na drugich ludziach. Te obserwacje mogą mieć, jak widzieliśmy wyżej, charakter obserwacji bezpośrednich, mianowicie gdy rozporządzamy wypowie- dziami słownymi lub pisemnymi badanych osób. Te wypowiedzi docierają do nas jednak mimo wszystko drogą pośrednią. Same w sobie dokumenty te mogą być przecież zakłamane, mylne, zaobserwowane nieściśle lub opisane niedo- kładnie. Natomiast ogromną wartość posiada obserwacja pośrednia, prowadzona na innych jednostkach. Spostrzegamy i notujemy systematycznie objawy ich życia psychicznego, a więc słowa przez badanych w pewnych sytuacjach wypo- wiedziane, ton ich wypowiedzi, wyraz twarzy, gesty, odruchy, ich złożone za- chowanie się. Nie są to wszystko .fakty psychiczne, lecz ich zewnętrzne objawy. Interpretacja ich wymaga wprawy i zmysłu krytycznego. [hasła pokrewne: , okulista, Prywatne przedszkole Kraków, infekcje intymne ]

Napady pomroczne moga w pewnych

Tuesday, July 12th, 2016

Napady pomroczne mogą w pewnych przypadkach występować same, bez napa- dów drgawkowych. Często jednak sprzęgają się z dużymi napadami, rzadziej z małymi. Napady drgawkowe, które z początku mają przebieg bardzo ciężki, nierzadko u starszych epileptyków trwają krócej i przebiegają łagodniej. Nato- miast stany zamroczeniowe z upływem czasu stają się przeważnie coraz cięższe, trwają coraz dłużej i pociągają za sobą ciężkie zmiany otępieni owe i charakte- ropatyczne. U przeważnej liczby chorych na padaczkę dochodzi pod koniec do skrajnego otępienia i do ostatecznego zwyrodnienia charakteru. Nie jest to jed- nak bynajmniej los wszystkich epileptyków. Bywa czasem przebieg lekki. W ciągu życia może być tylko kilka napadów padaczkowych (oligoepilepsia) bez wyraźniejszych objawów otępieni owych i charakteropatycznych. Czasem odnosi się wrażenie, że padaczka jako proces uległa praktycznie zaleczeniu. Oligoepi- lepsja może jednak prowadzić do ciężkiego zespołu psychoorganicznego swo-. istego. Około 113 chorych zostaje skazanych na trwale umieszczenie w zakładzie zamkniętym. Nowoczesne środki przeciwpadaczkowe, które są właściwie tylko środkami objawowymi, tj. usuwającymi napady, odsetka tego dotąd nie zdołały zmienić na korzystniejszy. Przeszło lis chorych, mimo powtarzających się na- padów, jest jednak zdolna do pracy na wolności; dotyczy to zwłaszcza bynaj- mniej nie tak rzadkich przypadków oligoepilepsji. Polepszenie powyższych danych statystycznych zależy od umiejętnego i kon- sekwentnego stosowania środków przeciwpadaczkowych, lecz w jeszcze większej i zasadniczej mierze od udoskonalenia sposobów zapobiegawczych. Walka z alkoholizmem, zwiększenie bezpieczeństwa pracy celem zapobieżenia urazom, ogólne polepszenie zdrowotności kraju, zdolne zmniejszyć zapadalność na cho- roby zakaźne, zabezpieczenie mózgu dziecka w okresie ciąży i porodu, higiena pracy i żyda codziennego – oto kamienie milowe postępu na polu walki z pa- daczką. [podobne: , rozstanie, Prywatne przedszkole Kraków, odżywka do włosów ]