Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Wsród amerykanskich psychologów powstal kierunek,

Tuesday, July 12th, 2016

Wśród amerykańskich psychologów powstał kierunek, cieszący się w pew- nych kołach dużym powodzeniem, nazwany behawioryzmem, który po- wołując się na wątpliwe wyniki uzyskane drogą introspekcji pragnie oprzeć wnioski naukowe wyłącznie na zewnętrznej obserwacji zachowania się (be ha- viour) jednostek. Kierunek ten, który w praktyce i tak nie da się konsekwent- nie przeprowadzić, stanowi niepotrzebne zubożenie źródeł naszego poznania psychologicznego. Mimo ujemnych stron introspekcji, nie rezygnujemy z możli- wości samoobserwacyjnych, zwłaszcza iż bywa to częstokroć konieczność a obserwację zewnętrzną uważamy tylko za jedno, co prawda bardzo ważne ze źródeł naszej wiedzy ożyciu psychicznym drugich jednostek. Poza tym, aby nie być zdanym na informacje jednostek, posługujemy się Jeszcze metodami zbiorowych badań introspekcyjnych. Służą do tego celu tzw. ankiety i kwestionariusze. Ankiety są to planowo uło- żone pytania, na które rozmaite osoby ustnie udzielają nam odpowiedzi w spra- wach psychologicznych, opierając się w swoich informacjach na własnych prze- życiach introspektywnych. Kwestionariusze są takimi samymi szeregami py- tań, na które osoby badane dają odpowiedzi pisemne. Metody tego typu dają czasem cenne wyniki, jednakże dla ich oceny trzeba szczególnie dużo kryty- cyzmu. W badaniach psychopatologicznych z metod tych nie mamy dużo ko- rzyści. Ludzie niedoświadczeni psychologicznie, a tym bardziej nienormalni, nie umieją dostrzec u siebie wielu subtelnych i przemijających zjawisk, a jeśli je dostrzegą, nie umieją ich poprawnie nazwać i opisać. Im lepiej człowiek zna siebie, tym łatwiej zrozumie psychologię drugich ludzi: I na odwrót, im lepiej znamy cudze życie psychiczne, tym łatwiej rozumiemy samych siebie. [hasła pokrewne: , implanty zębów, olejek do włosów, przedłużanie rzęs ]

Dobra pamiec nalezaloby sobie wyobrazac

Tuesday, July 12th, 2016

Dobrą pamięć należałoby sobie wyobrażać jako szczególną trwa- łość plastyczną tkanki pobudliwej. Zresztą dzisiaj pojęcia te unowocześniono. Nie do utrzymania był bowiem pogląd, przyjmujący zupełną bierność plastyczną tkanki nerwowej. Do wyobrażeń tych wprowadza się dzisiaj momenty dyna- miczne, bez których nie można sobie wyobrazić aktywności, jaką się odznacza układ nerwowy ośrodkowy. Wracając do analogii odruchu z opisanym przebiegiem procesu pamięcio- wego, zwrócić trzeba uwagę na fakt, że odruch przebiega w tych samych trzech fazach. Fazie engrafii odpowiada tutaj okres napływania podrażnień dośrod- kowych ze wzmaganiem się pobudliwości i kumulowaniem energii. Fazie prze- chowywania danych pamięciowych odpowiada okres utajenia. Wreszcie fazie ekforii odpowiada zjawisko wyładowania, odśrodkowego przewodnictwa po- drażnienia, pod wpływem którego przychodzi do czynu. Drugą podstawową zasadę refleksologiczną, tj. równoległość nasilenia od- czynu do nasilenia podniety, poddał krytyce uczeń Pawłowa Orbeli. Wykazał on doświadczalnie, że odruchy rdzeniowe są sterowane, a więc wzmacniane, osłabiane lub hamowane, przez układ współczulny. Ta rola układu wegeta- tywnego w przebiegu odruchu, dotąd niedoceniana lub w ogóle niezauważona, stała się dzięki Orbeliemu podstawą nowego kierunku w neurofizjologii. Wiemy odtąd, że podnieta zewnętrzna nie jest wszystkim w procesie odruchu, że naj- ważniejszą rolę odgrywa aktywny, dynamiczny, sterowniczy czynnik, jakim jest układ, wegetatywny. Już Hess na podstawie swych badań farmakologicz- nych stwierdził, że układ ten jest sternikiem i regulatorem nie tylko wszelkich czynności ustrojowych, ale i wszelkich czynności układu projekcyjnego. Dzięki tym poglądom upadło twierdzenie, że pośrodkowe ogniwo luku odruchowego jest tylko biernym przenośnikiem czy przekształcicielem podrażnienia dośrod- kowego w odśrodkowe. Wbrew temu twierdzeniu wiemy dzisiaj, że to ogniwo pośrodkowe jest ośrodkiem, którego czynność jest tylko w pewnym stopniu zależna od podniety zewnętrznej, gdyż obdarzony on jest własną dynamiką, zdolną wpływać sterująco na przebieg podrażnienia, wywołanego przez bodziec zewnętrzny. [przypisy: , uprawnienia sep, przedłużanie rzęs, indywidualne kalendarze trójdzielne ]