Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Z naszego punktu widzenia praktycznie

Tuesday, July 12th, 2016

Z naszego punktu widzenia praktycznie zasługują więc na omó- wienie tylko te dwie podstawowe grupy napadów, I. Napady częściowe, które przebiegać mogą: A. Z symptomatologią elementarną 1) ruchową (ogniskowe ruchowe, jacksonowskie, adwersyjne, postawne, stany za- I hamowania somatycznego, zaburzenia mowy), 2) czuciową lub soma to-sensoryczną (cielesno-czuciowe; wzrokowe, słuchowe, wę- chowe, smakowe, zawroty), 3) z objawami autonomicznymi, 4) postacie złożone. B. Z symptomatologią kompleksową, a więc dotyczącą zorganizowanych, wyższych form aktywności mózgowej. Te ostatnie przebiegać mogą w sześciu odmianach 1) z samymi tylko zaburzeniami świadomości, 2) z symptomatologią intelektualną (zaburzenia typu dysmnestycznego, deja vu, deja vecu) albo ideacyjnego (przymusy myślowe), 3) z symptomatologią afektywną, 4) z symptomatologią “psychosensoryczną” (po dawnemu wymienia się tu omamy halucynacje), 5) z symptomatologią “psychoruchową” (automatyzmy), 6) postacie złożone. C. Napady częściowe, wtórnie uogólnione są zaliczone do tejże grupy. Należy je odróżniać od grupy podstawowej. II. Napady uogólnione pierwotne. Mogą one miec charakter: A. Bezdrgawkowy i przebiegać albo. z zaburzeniami świadomości, czy to krótko- trwałymi (typowe. napady. absence albo nietypowe), czy długotrwałymi (absence status), albo. mogą przebiegać z innymi zjawiskami kojarzącymi się z zaburzeniami świadomości, np. drgawkami mioklonicznymi, wzmożeniem napięcia postawnego w znaczeniu retropulsji lub skrętu, zmniejszeniem lub nawet zniesieniem napięcia postawnego (tzw. drop attacks albo dłużej trwające stany atonii), automatyzmami, sprzężonymi czasem z. napadami brzusznymi, np. stanami abserŁce z nietrzymaniem stolca, również w postaci mieszanej. B. Napady uogólnione z drgawkami; te ostatnie mogą występować pod -pcstacią drgawek rnioklonicznych uogólnionych lub poronnych, Iub- pod postacią napadów klo- nicznych, tonicznych, lub toniczno-klonicznych. Wymienionym zjawiskom klinicznym towarzyszą odpowiednie cechy bioelektryczne. Możliwe są podziały ze stanowiska klinicznego, elektroencefalograficznego, anato- micznego lub etiologicznego, tudzież z punktu widzenia ich częstości występowania i cech przebiegu . Przedstawiony do dyskusji projekt niewątpliwie porządkuje zjawiska i usiłuje im nadać bardziej jednolitą formę terminologiczną. Ale sam fakt organizowania osob- nych zjazdów, poświęconych sprawie wprowadzeniu ładu i przejrzystości, świadczy o ogromnej zawiłości problematyki związanej z padaczką. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, fizjoterapia, olejek kokosowy ]