Posts Tagged ‘psycholog poznań’

Działanie rzeczy materialnych

Monday, February 26th, 2018

Rzeczy materialne działając za pośrednictwem narządów zmysłowych na nasz mózg, odzwierciedlają się w nim jako podmiotowe zjawiska psychiczne, spostrzeżenia te jednakże są owocem aktywnego ustosunkowania się podmiotu do materiału poznawczego. Sprawdzanie słuszności i prawdziwości powstałych w ten sposób obrazów rzeczywistości, oddzielnie prawdziwych od błędnych, jak również kontrola wyników naszego myślenia, odbywają się na zasadzie działania praktycznego. Działanie         praktyczne jest więc ostatecznym sprawdzianem trafności poznania.
Cechy znamienne zjawisk psychicznych. Zjawiska stanowiące przedmiot spostrzegania czy badania fizyków, chemików, biologów, astronomów, udostępnione są każdemu badaczowi za pośrednictwem jego narządów zmysłowych. Zjawiska psychiczne są bezpośrednio dane tylko osobie, która je przeżywa, Bezpośrednie przeżywanie zjawisk psychicznych dałoby się, być może, zaliczyć również do kategorii zjawisk, udostępniających się drogą zmysłową. Epigoni sensualizmu XVIII wieku mówili tu o “zmyśle wewnętrznym” w odróżnieniu od zmysłów zewnętrznych, za pośrednictwem których utrzymujemy kontakt z otaczającym nas światem realnym. Można by się dopatrywać pokrewieństwa tego “zmysłu wewnętrznego” z czuciem wewnętrznym, ustrojowym, z tzw. sferą cenestezji, która informuje nas o doznaniach w obrębie własnego organizmu. Niemniej jednak, tak czy inaczej powstające czucia, na równi z wszystkimi innymi zjawiskami psychicznymi, mogą być przeżywane tylko podmiotowo.          Tylko więc jedna osoba może zjawiska te bezpośrednio “oglądać”. Jeżeli inne osoby chcą się o tych zjawiskach czegoś dowiedzieć, zdane są tylko na informacje osoby,           która zjawisko to przeżywa. Zachodzi tu więc sytuacja tego rodzaju, że osoba badana staje się z konieczności sama badaczem, który bezpośrednio śledzi dane zjawisko. Informacje badanego udostępniają nam więc tylko pośrednio przeżywane przez niego zjawiska. Pośredniość ta polegać może na ustnych wypowiedziach badanego albo na wypowiedziach za pomocą mimiki, gestów, zachowania się, jego działalności rozmaitego rodzaju itd. Na podstawie tych zewnętrznych oznak wnosimy tu pośrednio, opierając się na analogii z naszymi własnymi doświadczeniami wewnętrznymi, o faktach psychicznych zachodzących w badanym, ich jakości i intensywności, i innych szczegółach. Poza tą drogą obserwacji zewnętrznej nie mamy możliwości wnikania w psychikę cudzą. [przypisy: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]

Zjawisko psychiczne

Monday, February 26th, 2018

Zjawisko psychiczne różni się zasadniczo od wszystkich innych tym, że po pierwsze dostępne jest postrzeganiu tylko jednej osoby, mianowicie tej, która je przeżywa.      Przy analizie tych faktów wystrzegać się trzeba dwuznaczników. Jeden i ten sam przedmiot fizyczny ogląda kilka osób, albo jeden i ten sam dźwięk posłyszy kilka osób. Realnie istniejące źródła tych podniet wzrokowych czy słuchowych mają swój byt pojedynczy, jednakże odzwierciedlenie podmiotowe tych przedmiotów poznania staje się wielokrotne, gdyż u każdej ze spostrzegających osób powstaje osobny widok czy dźwięk. W życiu potocznym używamy terminów “widok” lub “dźwięk” w dwojakim        znaczeniu, albo mamy na myśli istniejące przedmiotowo źródła działających na nasze zmysły podniet, a więc np. krajobraz, czyli “widok” albo “dźwięk” jako          przedmiotowy ruch falowy w przestrzeni, albo też tych samych terminów “widok” lub “dźwięk” używamy na oznaczenie podmiotowych przeżyć, stanowiących odzwierciedlenie poznawcze tych przedmiotów poznania. Rozmaite osoby przeżywają więc tylko pozornie ten sam widok lub ten sam dźwięk. Powstające tu zjawiska psychiczne są podobne, są analogiczne, powstają też w analogicznych warunkach, są jednak przeżyciami   odrębnymi, gdyż każdy z nich powstał u innej osoby jako odrębne, własne, osobistym podmiotem nacechowane przeżycie. Z powyższego wynika druga znamienna cecha zjawisk psychicznych. Powstają one zawsze pod warunkiem, że ktoś ich doznaje. Nie ma zjawisk psychicznych “niczyich”. W dziejach metafizyki nie brakło zresztą i takich dziwacznych poglądów. W psychologii naukowej nie wątpi się w zasadę, że zjawiska psychiczne muszą być zawsze “czyjeś”, że są zawsze przeżyciem jakiegoś podmiotu. Istnieją one pod warunkiem, że istnieje “ktoś”, kto ich doznaje, choćby ten ktoś był najprymitywniejszym ustrojem żywym. Niektórzy określają tę zasadę twierdzeniem, że zjawiska psychiczne mają byt zależny. [więcej w: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa ]